Door op 8 juni 2016

Verslag politieke ledenraad door Commissie Partijdemocratie

Op zaterdag 4 juni 2016 vond er een ledenraad plaats in Nieuwegein. Het was een geanimeerde middag waarop in kleine groepen gediscuteerd werd over diverse onderwerpen en in het plenaire deel vooral geëxperimenteerd werd met het nieuwe motiesysteem. In de randen van de bijeenkomst waren een aantal partijgenoten druk met het verzamelen van handtekeningen om zich kandidaat te stellen voor de (tweedekamer) lijst.

Van diverse kanten kwam het bericht dat de discussies in de deelgroepen vruchtbaar waren. Experts, volksvertegenwoordigers en gewone leden bogen zich over de thema’s als basisinkomen, discriminatie, zelfgekozen levenseinde en het partijprogramma. Het idee bestaat dat de uitkomsten van deze discussies hun weg vinden naar onder meer het partijprogramma en met name toekomstige discussies.

Het plenaire deel was ingekort vanwege de ziekte van partijleider Diederik Samson. De leidende rol werd vervult door vicevoorzitter Attje Kuiken die antwoord gaf op een motie van het vorige partijcongres, namelijk wat de resultaten zijn van de fractie in het licht van Van Waarde. Attje beschreef enthousiast en kernachtig de punten die ook in het stuk hierover van de fractie staan. (http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/Opvolging%20motie%20van%20waarde.pdf). Vervolgens werden de 6 moties per acclamatie aangenomen, die in de voorfase reeds overweldigende steun van leden hadden verworven. Een daarvan, over het kinderpardon werd naar aanleiding van een krachtig betoog van indiener Esther door Attje toch inhoudelijk besproken. Hierbij is de indruk ontstaan dat Attje aangaf dat de fractie de motie niet wilde uitvoeren omdat de fractie met wetsvoorstellen al het nodige doet aan het voorkomen van het onrechtmatig uitzetten van uitgeprocedeerde kinderen. Dit leidde tot commotie en teleurstelling bij de voorstanders van de motie. Het voert hier te ver om precies te achterhalen wat Attje precies namens de fractie heeft proberen te zeggen. Tenslotte is er gedebatteerd over de zevende motie over basisinkomen, en uiteindelijk digitaal gestemd. Partijvoorzitter Hans Spekman sloot de middag af met een kort dankwoord.

De Haagse Afdeling had een motie ingediend over – kort gezegd – anoniem solliciteren bij de overheid als handvat om discriminatie tegen te gaan. Vanwege het nieuwe digitale motiesysteem en de ongeoefendheid daarmee zat deze motie niet bij de zeven moties van de ledenraad. De inhoud van de motie wel, nu de motie van de Jonge Socialisten dezelfde oproep deed aan de PvdA om anoniem solliciteren breed in te voeren. Deze motie, is met steun van ook onze afdeling aangenomen. De Commissie Partijdemocratie is voornemens bij de volgende ledenraad weer van zich te laten horen en zal u daarvan vooraf op de hoogte stellen.