Door op 30 september 2015

Verslag van de Politieke Ledenraad op 19 september 2015

Op zaterdag 19 september vond de politieke ledenraad van de PvdA plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze ledenraad stond in het teken van Prinsjesdag en de nadere verdieping van het ‘Van Waarde rapport’ op de thema’s goed werk en onze verzorgingsstaat. De Haagse PvdA was met een grote delegatie vanuit de Commissie Partijdemocratie aanwezig.

Partijleider Diederik Samsom ging in zijn openingsspeech in op de sociaaldemocratische opdracht om te bouwen aan een sterker en socialer Nederland. Ook sprak hij over de dilemma’s waarmee onze partij soms te maken heeft in de samenwerking met de coalitiepartner VVD. Jeroen Dijsselbloem voerde vanzelfsprekend het woord over de begroting van deze Prinsjesdag. Hij benadrukte dat we, nu het economisch beter gaat, ervoor moeten zorgen dat iedereen in ons land die verbeteringen merkt; bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de koopkracht bij alle Nederlanders toeneemt. Hij sprak tevens over de verbeteringen op het terrein van de kinderopvang en het vaderschapsverlof.

Beiden spraken ook over de vluchtelingencrisis en over Syrië, een land dat nu ruim vier jaar geteisterd wordt door burgeroorlog en geweld, met als gevolg ruim tweehonderdduizend slachtoffers en enkele miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn geslagen. Samsom zei dat Nederland voorop moet lopen met het verbeteren van de omstandigheden in vluchtelingenkampen, waar een tekort is aan primaire behoeftes als voedsel en medicijnen. Hij prees ook de vele particuliere initiatieven in ons land om vluchtelingen te helpen. Jeroen Dijsselbloem beloofde dat het kabinet meer geld voor de opvang van vluchtelingen zal uittrekken als dat nodig is.

Na de speeches werden enkele moties behandeld die specifiek betrekking hadden op Prinsjesdag. Eén van die moties was ingediend door onze afdeling en betrof een oproep aan de Tweede Kamerfractie om de middelen voor beschut werk in het Participatiebudget specifiek te oormerken voor het realiseren van beschutte werkplekken voor de aller kwetsbaarsten op de arbeidsmarkt. Als Commissie Partijdemocratie maken wij ons namelijk grote zorgen over de berichten dat de beschutte werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in veel gemeenten maar niet van de grond komen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat beschutte werkplekken voor gemeenten relatief duur zijn en zij geen verplichting hebben om deze werkplekken – vanuit hun Participatiewetbudget – te realiseren. Als afdeling Den Haag willen wij hier verandering in brengen. De motie is door de politieke ledenraad overgenomen, daar zijn wij heel blij om!

Na de behandeling van de moties over Prinsjesdag ging de ledenraad in een aantal groepen uiteen om met elkaar van gedachte te wisselen over een vijftal actuele onderwerpen, namelijk:

  • Basisinkomen: Nee? Ja? En zo ja, onder welke voorwaarden?
  • Zeggenschap: Hoe geven we werknemers, huurders en patiënten de zeggenschap over hun baan, wijk en zorg terug?
  • Goed werk: Hoe bieden we perspectief op werk voor mensen met en zonder beperking?
  • Een sociaaldemocratische standaard in de zorg: Waar kan je als oudere of zorgbehoevende altijd op rekenen? Hoe organiseren we dat in stad en land?
  • Meer werk: Hoe scheppen we duurzame werkgelegenheid voor jong en oud?

Ook de leden van de Haagse Commissie Partijdemocratie hebben zich tijdens deze discussies goed laten horen. Na afloop van de groepssessies werden de resultaten plenair teruggekoppeld, onder andere door onze eigen wethouder Rabin Baldewsingh.

Tot slot kwamen nog enkele andere moties aan de orde, onder andere twee door ons ingediende moties over de vluchtelingencrisis. Dit betrof onder andere een oproep aan alle burgemeesters in Nederland om hun actieve medewerking te verlenen bij het vinden en creëren van nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen in hun gemeente. Beide moties zijn aangenomen. Opvallend was nog een motie van de Jonge Socialisten over de klimaatzaak, waarin het kabinet werd opgeroepen niet in hoger beroep te gaan. Ondanks een negatief preadvies van het partijbestuur, werd deze motie door de ledenraad aangenomen.

De volgende ledenraad is in november en staat in het teken van internationale vraagstukken, zoals ontwikkelingssamenwerking, vrede en veiligheid. De Commissie Partijdemocratie organiseert hierover op 7 oktober aanstaande een themabijeenkomst, waar leden van de PvdA Den Haag van harte welkom zijn!

Moties PL 19 september 2015

Vragen of opmerkingen voor de Commissie Partijdemocratie? Neem contact op met voorzitter Sander Terphuis: terphuis@yahoo.com.