Door op 17 juli 2013

Voortgang Spuiforum – PvdA vraagt uitwerking alternatief

De PvdA-fractie heeft dinsdagavond voorgesteld om een uitgebreid alternatief voor het Spuiforum te laten uitwerken. Deze variant moet uitgaan van renovatie en hergebruik van de huidige gebouwen in het gebied Spuiplein/Wijnhaven.

Het draagvlak voor nieuwbouw is dusdanig laag dat de PvdA het belangrijk vindt om een goede vergelijking te kunnen maken met een renovatievariant.

PvdA-woordvoerder Jos de Jong gaf aan dat de fractie daarmee tegemoet wil komen aan de wens van de leden van de PvdA, aan gevoelens in de stad en aan de wens van oppositiepartijen. Door wel alvast de financiën te regelen wil de fractie het signaal afgeven dat investeringen in dit deel van de stad noodzakelijk zijn. Dat laatste wordt immers door een grote meerderheid, inclusief de meeste oppositiepartijen, onderschreven.

In september/oktober zal de keus tussen renovatie of nieuwbouw moeten worden gemaakt en wat de PvdA betreft een definitief besluit tot ontwikkeling van het Spuigebied moeten worden genomen.

Update:
Inmiddels heeft het college een gewijzigd raadsvoorstel naar de raad gestuurd waarin de vertaling van het voorstel van de PvdA is opgenomen. De fractie zal deze voor haar inbreng goed bekijken.

De fractie is in ieder geval blij met de verhoging van de social return van 5 naar 10% en met de opname van de uitwerking van het renovatiealternatief.


Inbreng Jos de Jong – Spuiforum
Derde termijn commissie Ruimte, 16 juli 2013

(Gesproken tekst geldt)
Voorzitter,

Na een wat vreemde tweede termijn voor mijn doen, mijn fractie had echt even wat tijd nodig, is het nu echt tijd om tot een aanpak te komen voor de ingewikkelde situatie waarin wij ons bevinden.

Voor het project Spuiforum is tot op heden ontzettend veel werk verricht en tot stand gebracht. Er is bewonderingswaardig hard gewerkt aan een enorme stapel stukken met ruimtelijke, technische en financiële uitwerkingen, tekeningen, onderzoeken en nog veel meer. Complimenten en dank aan allen daarvoor.

Wat inmiddels echter pijnlijk duidelijk is geworden, is dat verzuimd is om hetzelfde te doen ten aanzien van communicatie en participatie. Het geringe draagvlak in de stad, dat eens te meer blijkt uit de meest recente peiling van EenVandaag en Omroep West, vindt de PvdA zeer zorgelijk.

Dit gebrek aan draagvlak heeft zijn weerslag op de leden van de Partij van de Arbeid. Een partij waarvan de leden doorgaans een progressieve en cultuurminnende aanpakmentaliteit hebben. Dat wil iets zeggen.

Wat ons wel is opgevallen is dat er tussen de verschillen ook overeenkomsten zijn te ontdekken. Zo vindt een ruime meerderheid dat er een cultuurcluster moet blijven aan het Spui en dat de samenvoeging van RO, NDT, KC en DMC tot een mooie synergie zou kunnen leiden. Er is brede steun voor een drastische aanpak van de huidige gebouwen op het Spuiplein. En tot slot zijn zowel de voorstanders van renovatie als de voorstanders van nieuwbouw bereid tot het doen van een forse investering. Het verschil zit hem dus vooral in hoe de bouw moet worden aangepakt.

Alternatief
Om aan al deze gevoelens tegemoet te komen vindt de PvdA dat er een serieus alternatief plan moet worden uitgewerkt op schetsontwerp-niveau, waarin renovatie en hergebruik van de bestaande gebouwen centraal staat. Hierin zou het Koninklijk Conservatorium in de directe omgeving van het NDT en de DAPZ een plek moeten krijgen. Daarnaast moet dit plan worden gebaseerd op hetzelfde Programma van Eisen als het Spuiforum.

Wij vinden het logisch om hiervoor het plan van Dooievaar+ als basis te gebruiken. Een knap staaltje werk van een groep zeer betrokken architecten.

Deze uitwerking ontvangen wij graag in september zodat de raad na de zomer een afgewogen keuze kan maken tussen nieuwbouw en renovatie en aansluitend een besluit kan nemen over de definitieve aanpak. Voor de PvdA wordt dat de beste en goedkoopste variant.

Uiteraard verwachten wij in september eveneens de aan ons toegezegde second opinion en het bestemmingsplan.

Om het definitieve beslismoment kracht bij te zetten, stellen wij voor om aanstaande donderdag wel alvast het benodigde bedrag van 181 mln beschikbaar te stellen voor de aanpak van dit gebied. Mocht de uiteindelijke keuze van de raad goedkoper uitvallen, dan maken wij ons geen zorgen over de creativiteit van deze raad om voor het resterende bedrag een goede bestemming te vinden.

De extra tijd die met dit voorstel vrijkomt moet volgens de PvdA nadrukkelijk worden gebruikt om met de stad in gesprek te gaan over het culturele hart van Den Haag en hoe dit vorm zal moeten krijgen.

De PvdA ziet nog steeds voordelen in de bouw van een Spuiforum. Wij vinden het dan ook belangrijk om, zoals wij dat van plan waren in tweede termijn, te reageren op de reactie van het college.

Werkgelegenheid
Investeren in de stad is een belangrijk middel om werkgelegenheid te creëren. Een belangrijke reden voor de PvdA om juist nu een grote investering te willen doen is dan ook de werkgelegenheid en economische impuls die dit oplevert. Dit geldt uiteraard zowel voor de nieuwbouw- als voor de renovatievariant.

Social return bij grote projecten helpt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Extra stages, leerwerkbanen en een nieuwe kans voor mensen met een uitkering.

Met de bouw van het Spuiforum zijn 500 manjaren aan arbeid gemoeid. Deze werkgelegenheid zien wij het liefst in Den Haag en omgeving neerslaan. Het college heeft aangegeven dat met de social returnregeling, die voorheen op 5% was afgesteld, een gemiddeld lokaal werkgelegenheidspercentage van 9,78% wordt gehaald.

Daarom heeft de raad de mogelijkheid voor social return per project met ingang van 1 januari 2013 verruimd naar 5 tot 50%.

De PvdA verwacht op basis van de door de gemeente getoonde resultaten en de ambitie van de stad Den Haag, dat we bij deze investering minimaal 10% social return realiseren. En wat kan het college betekenen inzake inhuur en/of productafname van lokale en regionale bedrijven?

Programmering
Een tweede punt dat voor de PvdA van groot belang is, en ook dit geldt voor beide varianten, is de openbare toegankelijkheid van het gebouw en programmering voor alle Hagenaars. Ouderen en jongeren, uit welke oorspronkelijke windstreek dan ook.

Het Spuiforum moet een plek worden waar elke Hagenaar gericht of uit pure nieuwsgierigheid een kijkje wil nemen en zo zijdelings op ideeën wordt gebracht. De PvdA blijft cultuur beschouwen als een verrijking die voor iedereen toegankelijk hoort te zijn. Vooral op jongeren moet het gebouw een aanzuigende werking hebben. Een Spuiforum van Hamelen, zeg maar.

Om diezelfde reden vinden wij de aanstelling van een programmeur voor een diverse en multiculturele programmering een hele goede zaak.

Exploitatie
Nieuwbouw of renovatie, de PvdA blijft zorgen hebben ten aanzien van de werkelijke haalbaarheid van de commerciële exploitatie. Ten aanzien van het Spuiforum vooral in relatie tot het rapport van Berenschot.

Wij vragen ons af in hoeverre cultuurgeoriënteerde professionals in staat zijn tot een effectieve commerciële exploitatie. Dit is immers niet hun mindset en corebusiness.

Zou er niet eveneens een aparte commerciële programmeur moeten worden aangesteld voor zaalvullers als Armin van Buren, K3 en dergelijke? Wij vinden de rol van het Paard daarbij van groot belang. Hoe ziet het college dit en, belangrijker nog, hoe ziet het Paard dit zelf?

De PvdA is overigens van mening dat de overheid een financiële verantwoordelijkheid behoort te dragen voor de aanwezigheid en het voortbestaan van voldoende kunst en cultuur in de stad.

De opdracht is om te komen tot een aantrekkelijk concept en een aantrekkelijke omgeving. Wij zien de wederom zeer succesvol gebleken Parade hierin als lichtend voorbeeld.

In het verlengde van de exploitatie en de haalbaarheid daarvan zijn wij blij met de conservatief geschatte en naar beneden bijgestelde bezoekersaantallen van 450.000 naar 300.000 en de extra oefenzaal.

U kunt (delen van) deze vergadering hier terugzien >>