Door op 8 februari 2015

Waterschapverkiezingen 18 maart 2015

Op 18 maart heeft de kiezer een grote stem in het toekomstige waterbeheer, want dan wordt er niet alleen voor de Provinciale Staten gestemd, maar ook voor de waterschappen.  Samen zorgen zij voor schoon drinkwater en voor bescherming tegen het water van de zee en de rivieren.

De Partij van de Arbeid is nu sterk vertegenwoordigd in de Zuid-Hollandse waterschappen. Dat moet ook zo blijven!

Den Haag en omstreken vallen onder het Hoogheemraadschap Delfland. Dit zijn onze 5 Haagse PvdA – kandidaten voor Delfland:

Nr.2: Elsbeth van Hijlckama Vlieg
Nr. 3: Alphons Ranner
Nr. 4: Pieter Boot
Nr. 5: Gisela Döll
Nr. 7: Liesbeth Alferink

Dit wil de PvdA voor Delfland:

Veiligheid waarborgen
Delfland ligt onder de zeespiegel, achter dijken en duinen. Regen en storm mogen ons nooit te pakken krijgen. Het water moet gegarandeerd onder controle zijn; met noodscenario’s achter de hand.

Natuur voor de mensen
De PvdA wil recreatie op en rond het water versterken en kwetsbare natuurgebieden beschermen. Sterker nog, de PvdA is voor het werken met de natuur om biodiversiteit te verhogen en tegelijk kosten te reduceren.

Gezond schoon water
Gezondheid betekent overal schoon en voldoende water. Doorspoelen, baggeren, opslag van regenwater en zuivering van afvalwater. Daarmee wil de PvdA de droogte bestrijden, overlast beperken en besmetting uitsluiten.

Verantwoordelijk bestuur
De PvdA staat voor een sterke volksvertegenwoordiging, een deugdelijk toezicht, lage belastingen en goede bedrijfsvoering. Streng met milieuregels, klantvriendelijk voor vergunningen en alert voor rampenbestrijding. Het beleid moet altijd solidair zijn met toekomstige generaties.

Lastenverdeling
De PvdA vindt dat de toedeling van de waterschapslasten  verdeeld moeten worden naar draagkracht over alle inwoners, bedrijven, organisaties en grondeigenaren. Daarbij moet gelden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het huidige aandeel van ingezetenen in de kostentoedeling moet dan ook verder omlaag. De Partij van de Arbeid staat voor behoud van de huidige kwijtscheldingsregeling wat betreft waterschapsheffingen voor mensen met een kleine beurs.