Door Abderrahim Kajouane op 1 juli 2015

Wijkaanpak: stevig inzetten op kracht bewoners

Vandaag sprak de commissie Samenleving over de Wijkaanpak: Plan van Wijkaanpak Nieuwe Stijl Opwaartse Kracht.

De PvdA is blij met de Wijkaanpak Nieuwe Stijl van het college. Het plan zet stevig in op sociale achterstanden in onze stad en gaat uit van de kracht van bewoners. We zullen verschillen moeten overbruggen. De wijkaanpak wordt geïntegreerd in stadsdelen. Wijken met achterstanden, wijken die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen voorrang. Niet alleen de voormalig krachtwijken komen hier aan bod, maar ook wijken waar de leefbaarheid onder druk staat zoals Laak, Mariahoeve en Regentes Valkenbos komen hierbij aan bod. Dat juichen wij van harte toe. De PvdA staat voor één Den Haag, waarin er een sterke verbinding bestaat tussen wijken. Er zal ook de komende tijd hard gewerkt moeten aan het overbruggen van verschillen in onze stad.

De PvdA deelt de onderliggende doelstelling van de Wijkaanpak Nieuwe Stijl: de onderkant omhoog en de bovenkant niet omlaag trekken. Oftewel, in de termen van Joop den Uyl: “de boel bij elkaar houden”.

Appel op de kracht van de wijk

Het plan geeft ons een goed beeld van de afwegingen die zijn gemaakt, de prioriteiten die worden gesteld, de keuzes voor de thema’s en de wijken. De PvdA is blij met de gekozen werkwijze. Geen top-down projecten. Maar een appel doen op de kracht van de wijk en het stadsdeel en daar de juiste oplossingen en kansen benutten. De Wijkontwikkeling nieuwe stijl is gebaseerd op bottom-up ontwikkeling, en dat is de beste manier om participatie en zelfredzaamheid te bevorderen en nieuwe partners en investeerders te vinden. Met de wijk en voor de wijk!

Achter de voordeur

De prioriteit moet gaan naar de problemen achter de voordeur, en dan vooral door de focus te leggen op de sociale kant. Er zijn buurten waar sprake is van vele kansen maar ook van een stapeling van complexe problemen, zoals onder meer armoede, onderwijsachterstand, werkloosheid, isolement, gebrek aan sociale cohesie, onveiligheid en leefbaarheidsproblemen. De aanpak van deze problemen vereist een lange adem, gerichte slimme investeringen, samenwerking, voldoende verbinding en no belangrijker eigenaarschap en commitment tussen alle partijen die een bijdrage aan oplossingen kunnen leveren.

Buurtrechten

De kracht van de wijk ligt vaak bij de creativiteit van de burgers en hun wijkorganisaties. Het zelf organiserend vermogen van de burgers, organisaties en ondernemers die een publieke waarde willen creëren wordt helaas vaak geblokkeerd door bureaucratie en regels. Daarom heeft de PvdA het college voorgesteld te experimenteren met buurtrechten. Hierdoor krijgen bewoners de mogelijkheid om mee te beslissen over bijvoorbeeld het beheer van het buurthuis, de groenvoorziening of het tegengaan van vervuiling. De wethouder heeft aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn en zal op initiatief van de PvdA zich oriënteren op voorbeelden zoals het Right to Challenge in Amsterdam en de buurtcontracten in Eindhoven.

Regelluwe zones

Het stimuleren van de wijkeconomie vraagt soms om weloverwogen keuzes voor freezones of regelluwe zones. Uiteraard zorgvuldig en wel overwogen zodat alle belangen goed worden afgewogen.

Zo wordt bij sommige interventies een meer flexibiliteit in de regelgeving vereist: bijvoorbeeld jongeren met forse schulden die je wilt helpen met een zakgeldproject in de wijk en die vervolgens een boete of sanctie krijgen omdat zij de inkomsten niet doorgeven/of wel doorgeven. Of mensen die vrijwilligerswerk willen verrichten en ineens te horen krijgen dat dat als op geld waardeerbare arbeid wordt gezien, waardoor zij risico’s op sancties lopen. Regelluwe zones voor sociale interventies kunnen deze obstakels wegnemen. Daarnaast pleit de PvdA om experimenten met Social Impact Bonds uit te voeren om op termijn bij te dragen aan het realiseren van een doorbraak.

De uitdaging zijn groot, maar waar een wil is om samen te werken en creatieve verbindingen te leggen, is een grote weg stad met opwaartse kracht te realiseren.

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane