Commissie Van Waarde Lokaal

In het landelijke project “Van Waarde” is opnieuw nagedacht over wat sociaaldemocraten beweegt. In dit project gaat het over de basisinzichten van de sociaaldemocratie. Om bestaanszekerheid, goed werk, kansen op verheffing en binding tussen mensen in een fatsoenlijke samenleving. Het zijn de onderwerpen waar de sociaaldemocratie decennia voor geijverd heeft. Op deze punten is veel bereikt. Maar in de laatste decennia is ook weer veel onder druk komen te staan. Dus is er alle reden opnieuw dat inhoudelijke verhaal te benadrukken.

Juist in een stad als Den Haag ervaren mensen dagelijks dat deze kernwaarden onder druk staan. Voorbeelden zijn o.a. het toenemend aantal mensen met schuldenproblematiek, eenzaamheid onder ouderen, discriminatie op de arbeidsmarkt, de zwakke arbeidsrechtelijke positie van flexwerkers en slecht onderhoud in de sociale huursector.

De lokale Van waarde-commissie heeft tot doel om het perspectief dat in het landelijke Van waarde-verhaal wordt geschetst, te lokaliseren en met initiatieven en adviezen te komen die de inhoudelijke middellange termijn positie van de PvdA Den Haag definieert en versterkt:

1.       De commissie vormt een geweten en een klankbord dat de afdeling, haar raadleden en wethouder uit daagt om te reflecteren op het eigen handelen en lokaal Van waarde te zijn.

2.       De commissie heeft een onderzoekende en niet dogmatische houding. De commissie trekt vanuit nieuwsgierigheid de stad in op zoek naar de plekken waar de kernwaarden van de sociaal democratie het verschil kunnen maken en/of waar deze in de verdrukking zijn. De commissie formuleert om op basis van haar bevindingen de kernvragen en waarden waar de Haagse PvdA in het eerstvolgende verkiezingsprogramma en kandidaatstellingscommissie mee aan de slag kan.

De commissie is verzocht niet alleen aan het einde van haar zittingstermijn met aanbevelingen te komen, maar ook vooral tijdens het totstandkomingsproces met uitingen te komen die de afdeling en haar politici uitdaagt en de stad betrekt bij de sociaal democratische beweging. De commissie kan hiervoor haar eigen vormen bepalen, en krijgt de ruimte om creatief, vernieuwend en prikkelend te zijn.

De commissie is als volgt samengesteld:

·         Anke van Kampen (voorzitter)

·         Mikal Tseggai (secretaris)

·         Adri Duivesteijn

·         Arthur Ringeling

·         Renée van Wirdum

·         Leo Oorschot

·         Abdessamed Taheri

·         Johan Sterrenburg

·         Martijn Balster (fractievoorzitter)

·         Albert Jan Pomper (afdelingsvoorzitter)

Jeltje van Nieuwenhoven ondersteunt de commissie met adviezen en ideeën. Tevens zullen Monika Sie en de WBS actief samenwerken met de commissie.