Werkgroep Bestuur en Financiën

De werkgroep bestuur en financiën richt zich op de PvdA-wethouders, -gemeenteraadsfractie en -afdeling uit Den Haag. De werkgroep bestuur en financiën geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende terreinen van het beleid. Een transparant, doeltreffend maar ook consistent beleid door onze bestuurders in combinatie met een solide en efficiënt financieel beleid zijn daarbij uitgangspunten. Daarbij behoort het bestuur dicht bij de burgers te worden gebracht door waar mogelijk en zinvol burgers bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering te betrekken en ambtelijke diensten te deconcentreren.

Het als gemeente doelmatig omgaan met middelen inclusief het op zakelijke basis brengen van relaties met woningcorporaties en maatschappelijke instellingen kan ruimte geven voor gewenste uitgaven, zoals het helpen omvormen van achterstandswijken in prachtwijken. Een efficiënt begrotings- en reserveringsbeleid kan daaraan ook een bijdrage leveren.

Tot de leden van de werkgroep behoren mensen uit de afdeling met een bestuurlijke en/of financiële belangstelling. Enkele raadsleden zijn lid van de werkgroep. Die raadsleden worden zo nodig met raad en daad terzijde gestaan. Actuele ontwikkelingen zoals de meerjarige productieafspraken met woningbouwcorporaties, verdere invulling van het deconcentratiestreven, privatisering van het elektriciteitsbedrijf, het aangaan en beoordelen van constructies van gemeente samen met het bedrijfsleven (PPS-constructies) en de gemeentelijke begroting worden daarbij besproken. Ook wordt de opstelling van onze politieke vertegenwoordigers op de genoemde terreinen soms kritisch begeleid.

Contact: Wimar Bolhuis
wimarbolhuis@gmail.com