Werkgroep Stad

Werkgroep Stad behandelt thematisch onderwerpen zoals grote bouwprojecten, woningbouw, ouderhuisvesting, studentenwoningen, grondbeleid, bestemmingsplannen, waterhuishouding, mobiliteit en samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH. Samen met raadsleden en wijkteams wordt naar actuele onderwerpen onderzoek gedaan en specialisten en/of betrokkenen uitgenodigd op de bijeenkomst om van gedachte te wisselen.

Wachtlijsten zijn eindeloos, voor middeninkomens wordt niet gebouwd, ouderen die anders willen wonen worden niet geholpen, de Kernvoorraad sociale huurwoningen brokkelt af. De stad Den Haag verandert geleidelijk naar een stad voor mensen met een hoog inkomen. Dat is een zeer slechte ontwikkeling, en op termijn ook schadelijk voor de economie van de stad. Immers de groei en de werkkracht komen grotendeels van jonge mensen en gezinnen met kinderen. Daarom wil de PvdA:

 1. Komende periode moet de gemeente 1 miljard euro investeren in betaalbare woningen.
 2. Gemeente moet weer stevig regie voeren door de oprichting van een gemeentelijk volkshuisvestingsbedrijf en door de wijkontwikkelingsmaatschappijen aanzienlijk uit te breiden.
 3. Gemeente moet grond alleen nog in erfpacht uitgeven om zo betaalbare woningen te kunnen bouwen.
 4. In de stad als geheel en de wijken afzonderlijk een kernvoorraad van 30% sociale huurwoningen en 40 middeldure huur/koop nastreven. De verschillende wooncategorieën worden zo gelijk over wijken de Haagse wijken verdeeld.
 5. Bij nieuwbouwprojecten 40% sociale huurwoningen en 40 middeldure huur/koop.
 6. Loskoppelen parkeren en wonen op plekken waar er goed OV aanwezig is. Wie een parkeerplaats wil kan die huren bij een marktpartij. Nu belemmert het parkeren de mogelijkheid betaalbaar in een hoge dichtheden te wonen. Terwijl veel mensen er voor kiezen om geen auto te hebben.
 7. Doorstroombeleid met woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen ontwikkelen zodat oudere huurders in een grote woning die willen verhuizen vrijwillig kunnen worden begeleid naar een kleinere aangepaste toegankelijke woning met dezelfde huur. Woningen met ruimte voor een scootmobiel en gezamenlijk koken. Van Groot naar Beter
 8. Geen sloop of verkoop van de kernvoorraad sociale huurwoningen als daarvoor niet minstens meer woningen worden teruggebouwd.
 9. Alle bestaande sociale huurwoningen moeten in 2050 CO2-neutraal zijn volgens de Aedes, VNG en Woonbond (Woonagenda 2017-2021). De gemeente moet daarbij actief de woningbouwcorporaties en huurders helpen en geldmiddelen beschikbaar stellen om het verduurzaming te bespoedigen. Minimaal een ingrijpende renovatie van minstens 25.000 particuliere en 10.000 sociale huurwoningen in deze coalitieperiode.
 10. Uitbreiding Pandbrigade in personeel en bevoegdheden om de schimmelproblematiek te kunnen aanpakken. De Pandbrigade moet woningen onbewoonbaar kunnen verklaren. De Pandbrigade moet de woningen in beslag kunnen nemen. Huismeester moeten terug in grote woongebouwen.
 11. Voor de 50.000 nieuw te bouwen woningen moeten in de Regio Haaglanden afspraken worden gemaakt, deze kunnen nooit uitsluiten in de gemeente Den Haag worden gebouwd.
 12. Geen PUK (Plan UitwerkingsKader) in Den Haag. Vrijwel altijd is dat geen uitwerking maar afwijking in het voordeel van investeerders en de gemeente en ten nadele van omwonenden. De gemeente houdt maar gewoon de bestemmingsplannen aan. Daar mag ze zelf niet steeds van afwijken als een projectontwikkelaar daarom vraagt en de gemeente daar weer aan verdient. Dit ondermijnt het vertrouwen van burgers in de overheid.

Interesse?

Wil je meedoen met de werkgroep, iets agenderen of gewoon komen kijken? Neem contact op met Bart Alting: [email protected]