Jeugdzorg en Jeugdhulp

Haagse kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving waarin ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

De verschillen tussen de situaties van Haagse kinderen en jongeren zijn nu te groot. Het kind staat centraal in onze jeugdhulp en jeugdzorg. Dat betekent dat er zo min mogelijk verschillende hulpverleners over de vloer komen, dat verschillende instanties goed samenwerken en dat hulp aansluit bij wat daadwerkelijk nodig is. Door op tijd goede hulp te bieden, helpen we ergere problemen voorkomen.

We dringen babysterfte terug

Het aantal baby’s dat tijdens of vlak na de bevalling sterft, is in Den Haag nog steeds het hoogste van Nederland. Daarom is meer inzet nodig om aanstaande moeders uit groepen waar babysterfte vaak voorkomt met verloskundige en prenatale hulp te bereiken. We werken aan een betere toegankelijkheid door samenwerking tussen gemeente, GGD, ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen en kraamzorg te stimuleren.

Jongeren gaan aan het werk of naar school

Er zijn duizenden jongeren in Den Haag die niet naar school gaan, niet werken en geen ondersteuning van de gemeente krijgen. Deze jongeren moeten in beeld komen, en van daaruit worden begeleid naar school, of een stage, of aan het werk. We zorgen er samen met werkgevers ook voor dat die stages en dat werk er zijn.

We werken de wachtlijsten bij jeugdteams weg

Er komt versterking in jeugdteams en bij Veilig Thuis om zo de wachtlijsten weg te werken. Daarnaast zorgen we ervoor dat kinderen ook in moeilijke situaties zo lang mogelijk thuis kunnen blijven door steungezinnen die meedenken met ouders en samen met professionals adviezen geven. Er is nu een tekort aan pleeggezinnen, in het bijzonder aan pleeggezinnen met verschillende culturele achtergronden. We zorgen voor een specifieke werving en voor gespecialiseerde gezinshuizen.

Er komt meer aandacht voor licht verstandelijk beperkten

Er komt meer aandacht voor licht verstandelijk beperkten. Zorgverleners in sociale wijkteams leren de problematiek bij jeugdige licht verstandelijk beperkten beter herkennen om problemen in latere fases in het leven te voorkomen.

Hulp en opvang die ook na je 18e verjaardag doorloopt

We zorgen ervoor dat we kinderen van 0 tot 18 in beeld hebben en daar waar nodig laagdrempelige ondersteuning bieden. Jeugdteams moeten meer tijd hebben om te investeren in de samenwerking met andere hulpverleners: politie, maatschappelijk werk, scholen. Na je 18de is de goede hulp er nog steeds. Er moet genoeg geld zijn voor plekken in de jeugdzorg om ook hulp na de 18e verjaardag te verlengen als dat nodig is.  We investeren in de (seksuele) weerbaarheid van jongeren. Sommige jongeren krijgen te maken met grensoverschrijdend gedrag. We blijven investeren in projecten die de weerbaarheid van jongeren verbeteren.

Jeugdhulp die alle kinderen bereikt

Kinderen met een migratieachtergrond krijgen minder vaak jeugdhulp, terwijl ze relatief vaker te kampen hebben met psychische problemen en vaker opgroeien in armoede. Jeugdhulp en preventie moeten ook deze kinderen bereiken, door hulpverleners die het vertrouwen hebben van ouders en de tijd hebben om hierin te investeren. We verbeteren de cultuursensitiviteit en diversiteit van de jeugdhulp, zodat kinderen met een migratieachtergrond beter worden bereikt en ouders de stap naar de hulpverlening durven te zetten.

Eén gezin, één hulpverlener

Zo min mogelijk verschillende hulpverleners over de vloer blijft het uitgangspunt. Hiervoor moeten verschillende instanties beter met elkaar samenwerken, zodat het gezin en het kind worden ontlast.

Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder