Onderwijs en bibliotheken

Ieder kind in Den Haag verdient dezelfde kansen op goed onderwijs. De afgelopen jaren is het echter steeds meer gaan uitmaken waar je wieg staat. Er is dus werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat ieder kind de eerlijke start krijgt die het verdient.

In nog geen 10 jaar tijd is het verschil in schooladvies na de basisschool voor kinderen van lager opgeleide ouders half niveau lager komen te liggen dan dat van kinderen van hoger opgeleide ouders. Er is dus werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat ieder kind de eerlijke start krijgt die het verdient. Daarom willen we dat alle Haagse peuters terecht kunnen op een gemeentelijke voorschool, we willen de vrijwillige ouderbijdrage afschaffen en een gemeentelijk huiswerkbegeleidingsinstituut opzetten. Ook qua volwassenonderwijs is in Den Haag nog werk aan de winkel: we investeren meer in taalcursussen dichtbij, die betaalbaar zijn en voorzien in verschillende behoeftes en niveaus.

Alle peuters gaan spelenderwijs leren

De Haagse PvdA wil dat alle kinderen vanaf twee jaar ten minste vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal, kinderopvang of voorschool gaan. Dat zorgt ervoor dat kinderen met een meer gelijk en hoger startniveau beginnen aan de basisschool. En geeft beide ouders de kans te werken of vrijwilligerswerk te doen. We willen daarbij toe naar een integraal kindcentrum voor alle kinderen vanaf 2 jaar. Kinderen van ouders met de laagste inkomens hebben gratis toegang.

We schaffen de vrijwillige ouderbijdrage af

De ouderbijdrage is bedoeld voor de extraatjes op school. Om de ouderbijdrage af te kunnen schaffen, reserveren we geld om ervoor te zorgen dat kosten van deze extraatjes niet bij de ouders terecht komen. Afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage voorkomt ook dat scholen de ouderbijdrage gebruiken om vooral kinderen van rijke ouders voor te sorteren.

Er komt een gemeentelijk huiswerkbegeleidingsinstituut

Sommige kinderen hebben baat bij huiswerkbegeleiding, als steuntje in de rug. Helaas is dat niet voor alle ouders betaalbaar. Omdat wij geloven dat elk kind een gelijke kans verdient, investeren wij in een gemeentelijk huiswerkbegeleidingsinstituut, met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Onze bibliotheken blijven ontmoetingsplek in de wijk

Bibliotheken hebben een toegevoegde waarde voor een buurt en een wijk. Hier komen mensen samen. Bibliotheken vormen een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen om in aanraking te komen met cultuur. Er komen daarom geen bezuiniging op bibliotheken. In de wijken waar veel gebruik wordt gemaakt van bibliotheken wordt het budget verhoogd.

We blijven achterstandsleerlingen ondersteunen

De rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden zijn voor Den Haag de komende jaren lager dan voorheen. De achterstanden echter worden niet minder. Om kinderen die een extra zetje nodig hebben goed te kunnen ondersteunen hebben Haagse scholen meer hulp nodig vanuit de gemeente.

We investeren in goede docenten voor het basisonderwijs

Samen met maatschappelijke partners stellen we een fonds in om goede docenten voor scholen met veel verloop te behouden. Ook investeren we in post-HBO voor PABO-studenten gericht op onderwijs in een diverse wijk, taalachterstand en passend onderwijs. We werken intensief samen met academische PABO’s in onderzoek en het bieden van onderzoeksstages.

Ouders worden betrokken bij het onderwijs van hun kind

Niet alle ouders zijn even betrokken bij het onderwijs van hun kind. Gemeente, Centra voor Jeugd en Gezin en scholen moeten samenwerken om deze ouders op een laagdrempelige manier te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen.

Buurthuizen, scholen en bibliotheken komen vaker in een gebouw

We bevorderen de samenwerking van scholen onderling in de wijk met de voorschool, de buitenschoolse opvang en jeugdhulpverlening (de ‘brede buurtschool’). Als het mogelijk is worden ook andere faciliteiten in de buurt, zoals de bibliotheek en het buurthuis, geïntegreerd in de nieuwe brede buurtschool. Dat maakt de school tot een ontmoetingsplek, zoals bijvoorbeeld O2 in de Rivierenbuurt.

We investeren in een betere kwaliteit van de voorschoolse educatie

Onderzoek wijst uit dat goede voor- en vroegschoolse educatie (vve) helpt bij het wegwerken van onderwijsachterstanden al voor binnenkomst op de basisschool. Maar dan moet de kwaliteit wel goed zijn. Hier investeren we de komende jaren extra geld in.

Passend onderwijs voor elke leerling dit dat nodig heeft

We zetten in op goede samenwerking tussen gemeente, school en samenwerkingsverbanden. De gemeente slaat een brug naar ROC, hogescholen en het WO om zorgleerlingen ook daar ondersteuning te bieden.

Wereldburgerschap in het onderwijs

De PvdA ondersteunt de ontwikkeling van een onderwijsprogramma in wereldburgerschap voor basis-, voortgezet- en vervolgonderwijs dat onze leerlingen en studenten bekend maakt met de stad, de wereld, culturele verscheidenheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid, respect en vreedzaam samenleven. De gemeente moet erop sturen dat scholen vaker gebruik maken van voorlichtingsprogramma’s die al over dergelijke thema’s bestaan.

Blijvende gesprekken met verenigingen, politie en onderwijs over acceptatie en veiligheid van LHBTQIA+’ers

We willen dat de gemeente zich actief inzet voor de emancipatie en veiligheid van LHBTQIA+’ers in de stad en daarover – in samenwerking met het COC, onderwijsinstellingen, sportverenigingen, en de politie blijft opzoeken.

Scholen laten kinderen vaker met elkaar kennis maken

Kinderen maken relatief makkelijk vrienden, los van achtergrond en cultuur. Dat willen we bevorderen, bijvoorbeeld door extra onderwijsprogramma’s, sociaal-culturele uitwisselingen tussen verschillende scholen en weekendscholen. Tegelijkertijd creëren we bij leraren meer bewustzijn over onbewuste vooroordelen bij het geven van schooladviezen. Daarnaast financiert de gemeente gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen van ouders die dit niet kunnen betalen.

Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder