Schulden

Wanneer je schulden hebt, staat je leven op z’n kop en je bestaanszekerheid onder druk. De basis moet dan eerst op orde. We zijn er trots op dat Den Haag vooroploopt in de aanpak van schulden.

Nadenken over de toekomst werkt pas als je vrij bent van de stress en zorgen die schulden met zich brengen. De basis moet dan eerst op orde. We zijn er trots op dat Den Haag vooroploopt in de aanpak van schulden. We blijven ervoor zorgen dat de aanmelding voor de schuldhulpverlening snel en laagdrempelig geregeld is, en dat overheden en bedrijven geen schulden innen van mensen die al nauwelijks rond kunnen komen. De beslagvrije voet wordt hierbij altijd gerespecteerd als minimuminkomen. We gaan verder met het opkopen van problematische schulden, zodat mensen met een schone lei kunnen beginnen.

We gaan schulden vaker voorkomen

Ook voor schulden geldt: voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we in op ruimte bij de sociale wijkteams om mensen die mogelijk in de problemen komen door schulden vroegtijdig te helpen. Er blijft een team actief dat op zoek gaat naar mensen met psychische problemen die niet uit zichzelf de weg naar hulpverlening vinden. In buurthuizen worden gratis cursussen gegeven over omgaan met geld, net als dat er een onderwijsprogramma komt voor Haagse kinderen vanaf tien jaar. Wanneer mensen uit de schulden zijn, blijven we ze zo nodig begeleiden om nieuwe schulden te voorkomen. Mensen met een bijstandsuitkering blijven we bijvoorbeeld helpen door ze de mogelijkheid te geven om vaste lasten automatisch te verrekenen met de bijstandsuitkering.

Waar mensen al schulden hebben, begeleiden we hen intensief naar een situatie zonder schulden

Intensieve begeleiding met maatwerk voor mensen met schulden, met daarbij een adempauze van deurwaarders en opstapelende rekeningen blijken een succesvolle aanpak. Daarom breiden we de proef met Incassovrije Wijken uit naar de hele stad. Er komt bovendien een snellere aanmeldprocedure voor schuldhulpverlening. Daarnaast ondersteunen wij mensen die een (kleine) schuld hebben bij hun zorgverzekeraar. Zij krijgen de kans om over te stappen naar de gemeentelijke zorgverzekering waarin vrijwel alle zorgkosten gedekt zijn. We garanderen dat overheden en bedrijven op korte termijn geen schulden innen bij mensen die al nauwelijks rond kunnen komen. De proef om schulden op te kopen van jongeren, onder voorwaarde dat ze weer naar school gaan of (vrijwilligers)werk doen, breiden we uit.

Betere informatie wanneer je leven verandert

Echtscheiding en het overlijden van een partner zijn vaak kwetsbare momenten in iemands leven. De financiële situatie en allerlei toeslagen veranderen dan vaak. Waar de gemeente, bijvoorbeeld via de wijkteams, een dergelijk kwetsbaar moment signaleert, wordt de vinger aan de pols gehouden en worden mensen zo nodig ondersteuning geboden.

Jongeren die 18 worden en daardoor zelf verantwoordelijk voor hun zorgverzekering en telefoonrekening, krijgen een voorlichtingspakket zodat ze weten hoe ze hun geldzaken op orde houden.

Persoonsgerichte schuldhulp

Hulpverleners die over de vloer komen bij mensen hebben goed inzicht in wat iemand met schulden echt nodig heeft, ook als het misschien niet helemaal binnen de regels past. Daarom willen we in navolging van de gemeente Zaanstad en andere gemeenten een budgetmaatwerkondersteuning: een potje waaruit hulpverleners naar eigen inzicht kunnen putten om de dingen te regelen die nodig zijn. Dat kan een huurachterstand zijn of een betalingsachterstand bij de zorgverzekering. Maar ook praktische zaken, zoals een bril, essentiële werkbenodigdheden voor een zelfstandig ondernemer, of een elektrische fiets voor iemand die niet meer op een gewone fiets kan fietsen. Hiermee zijn niet alleen de betrokken mensen beter geholpen, maar dit voorkomt ook hogere kosten voor hulpverlening en zorg op de langere termijn.

Maximaal 2% rente op een lening bij de Gemeentelijke Kredietbank

Mensen die door hun financiële situatie, omdat ze schulden hebben of een bijstandsuitkering ontvangen, geen geld kunnen lenen bij een normale bank, kunnen terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). De afgelopen jaren is de rente die mensen met een lening bij de GKB moeten betalen, gelukkig sterk verlaagd. Wij vinden dat de maximale rente op jaarbasis niet meer dan 2% mag bedragen. Zo komen mensen die al financiële problemen hebben niet nog verder in de schulden.

Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder