Thuiszorg

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je natuurlijk gewoon dat alles goed geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Zorgmedewerkers komen of blijven in vaste dienst, hebben de tijd om goede zorg te verlenen en om nog een kopje koffie te drinken.

De afgelopen jaren zagen we dat er geld ongebruikt bleef liggen, terwijl niet iedereen de zorg kreeg die zij of hij nodig had. Daar blijven wij ons druk over maken. Mede dankzij de Haagse PvdA kunnen meldingen ook telefonisch gedaan worden, zijn formulieren versimpeld en zijn aanvragen voor mensen die eerder zorg hebben moeten aanvragen makkelijker geworden.

De verschillen tussen mensen die wel weg door de zorgbureaucratie weten te vinden, en degenen die dat niet kunnen blijven echter groot. We gaan door met het toegankelijker maken van zorg door financiële drempels weg te nemen, door te stoppen met onnodige marktwerking en concurrentie en door ervoor te zorgen dat cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers weer wat te zeggen hebben over de zorg. Want iedereen verdient goede zorg en ondersteuning, door vertrouwde hulpverleners in je eigen buurt.

We zetten het mes in de marktwerking in de zorg

Bij gemeentelijke aanbestedingen zetten we het mes in de marktwerking. Per stadsdeel kiezen we de beste zorgaanbieders, in plaats van tientallen aanbieders die langs elkaar heen werken. Keuzevrijheid in het aanbod blijft bestaan via het persoonsgebonden budget. Daarnaast helpen we bewoners hun eigen zorgcoöperaties op te richten.

De Haagse zorg wordt weer betaalbaar voor iedereen

Het is belangrijk dat ouderen mee blijven doen en de deur uitkomen. Daarom wordt de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding voor mensen met een inkomen tot 150% minimumloon afgeschaft. De bezuiniging op de vergoeding voor hulpmiddelen en woningaanpassingen om langer thuis te kunnen blijven wonen, zoals wandbeugels en rolstoelen, wordt teruggedraaid.

Het aanvragen van ondersteuning en zorg wordt eenvoudiger, sneller en persoonlijker

De communicatie van de gemeente kan en moet eenvoudiger. Wij willen de website beter toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden. Bij mensen die vaker aanvragen hebben moeten doen wordt een nieuwe aanvraag makkelijker gemaakt. Versimpeling van formulieren, meer persoonlijk contact. Er worden sneller besluiten genomen over zorgaanvragen: binnen 6 weken wordt de harde norm. Wij spannen ons maximaal in om te zorgen dat mensen die binnen de regio verhuizen hun hulp-  en ondersteuningsmiddelen kunnen behouden.

Meer toegankelijke en bereikbare plekken voor zorgvragen

De bekendheid van de Servicepunten XL wordt vergroot. We investeren in gemakkelijk beeldcontact met de Servicepunten, zodat mensen vanuit huis contact kunnen leggen. De openingstijden van de servicepunten te vergroten, zodat je ook ’s avonds met vragen terecht kan. We richten daarnaast op herkenbare en toegankelijke plekken in de wijk bijvoorbeeld door informatiebalies of digitale zuilen bij supermarkten in te richten. Daar kunnen mensen vragen stellen over voorzieningen als ze hulp nodig hebben voor henzelf of hun naaste.

Goede arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers komen of blijven in vaste dienst, hebben de tijd om goede zorg te verlenen en om nog een kopje koffie te drinken. Zorgorganisaties doen aan social return en dwingen medewerkers niet tot zzp-schap.

Inwoners van Den Haag krijgen meer te zeggen over de zorg

Advies over en controle op goede zorg is belangrijk. Daarom versterken we de cliëntenraad sociaal domein door ze meer eigen budget te geven, en meer vrijheid om zelf onderzoek te doen en knelpunten direct voor te leggen aan de gemeenteraad.

Meer aandacht in de zorg voor verschillende culturele achtergronden

Cultuursensitieve zorg, waarbij in de zorgverlening aandacht is voor verschillende culturele achtergronden, moet normaal zijn. We zorgen voor diversiteit in personeel, we verwachten van aanbieders cultuursensitieve kennis en vaardigheden. We gebruiken intermediairs om contact te leggen met moeilijk bereikbare doelgroepen.

Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder