Wonen

Iedereen moet betaalbaar, prettig en veilig kunnen wonen in Den Haag. De PvdA is voorstander van meer diversiteit in de woningbouw. Dat betekent meer middendure en dure woningen op het veen, maar ook meer goedkope woningen in de binnenstad en op het zand. De gemeente maakt duidelijke afspraken met de corporaties om te garanderen dat het aantal woningen voor mensen met lage inkomens op peil blijft.
  • Heldere en niet vrijblijvende afspraken tussen de gemeente en de corporaties over behoud, uitbreiding, kwaliteitsverbetering en onderhoud van de sociale woningvoorraad in de stad.

  • Minimaal 30 procent sociale woningbouw in nieuwbouw- en herstructureringsprogramma’s, waarvan minimaal de helft beneden de aftoppingsgrens.

  • Handhaving van het huidige stelsel van erfpacht.
  • Woonoverlast wordt voortvarend aangepakt. Het Meld- en Steunpunt Woonoverlast en de Haagse Pandbrigade leveren hier een belangrijke bijdrage aan.
  • Vocht- en ventilatieproblemen worden in kaart gebracht en bestreden.