Goed wonen voor iedereen

Den Haag is een geweldige stad om te wonen. Toch wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om een goed, betaalbare huis te vinden. Mensen staan jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, studenten en starters worden geconfronteerd met steeds hogere huren in de vrije sector, en voor ouderen is de stap naar een kleiner, aangepast huis onbetaalbaar. De stad groeit, dus dat vraagt om serieuze investeringen om ervoor te zorgen dat Den Haag betaalbaar blijft voor iedereen. We moeten voorkomen dat mensen met een lager inkomen de stad worden uitgejaagd, en investeerders en huisjesmelkers alle ruimte krijgen om hoge huren te vragen en nalatig te zijn in ouderhoud.

Onze maatregelen

Daarom investeert de Haagse PvdA 1 miljard euro in meer betaalbare woningen. Zo zorgen we ervoor dat er genoeg woningen zijn voor gezinnen met een lager of middeninkomen, mensen die moeten verhuizen vanwege een scheiding, studenten, starters en mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld die in Nederland mogen blijven. Bij ieder nieuwbouwproject zorgen we ervoor dat er genoeg sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen worden gebouwd, ook in wijken waar nu vooral dure woningen staan. We slopen alleen sociale huurwoningen als er nieuwe sociale huurwoningen voor terugkomen en bewoners kunnen terugkeren tegen een vergelijkbare huurprijs.

Goed onderhoud

Goed onderhoud

Te vaak wonen mensen in een slecht onderhouden huurwoning, en hebben het gevoel machteloos te staan tegenover de huisbaas of woningcorporatie. Vocht, schimmel, geluidsoverlast, slechte brand- en inbraakbeveiliging zijn aan de orde van de dag. Dat moet anders. Daarom houden we woningcorporaties aan de harde afspraak dat ze woningen renoveren, en investeren we als gemeente extra om ervoor te zorgen dat nog meer woningen snel worden opgeknapt. Slecht onderhoud pakken we keihard aan, daarom zorgen we ervoor dat pandbrigades meer mensen en middelen krijgen om zich hiervoor in te zetten.

Duurzame woningen voor iedereen

Duurzame woningen voor iedereen

Het klimaat verandert, en er ligt een flinke opgave om ervoor te zorgen dat de stad klimaatneutraal wordt. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk álle Haagse woningen verduurzamen. Subsidies voor verduurzaming gaan nu nog te vaak naar mensen met een hoog inkomen die de weg naar subsidiepotten weten te vinden. Ook mensen met minder tijd en geld moeten hier gebruik van kunnen maken. Zo voorkomen we dat verduurzaming ertoe leidt dat de kloof tussen arm en rijk verdiept, en lagere inkomens zitten opgescheept met een hoge energierekening. Nederland gaat van het Groningse gas af, dus nieuwe woningen worden niet meer aangesloten op aardgas.

Onze maatregelen

We investeren 1 miljard in betaalbare woningen en bouwen 16.000 nieuwe woningen

Er komt 1 miljard euro beschikbaar voor betaalbare woningen en woningverbeteringen. Daarvan bouwen we 16.000 nieuwe woningen en renoveren we 25.000 bestaande woningen.

Geen sloop sociale woningen als hiervoor niet meer sociale woningen voor terugkomen

Als we sociale woningen slopen, moeten daar meer sociale woningen voor terugkomen. De oorspronkelijke bewoners krijgen bij sloop en nieuwbouw een terugkeermogelijkheid, tegen een vergelijkbare huurprijs.

We knappen 35.000 woningen op

We houden corporaties aan de harde afspraak dat zij 10.000 sociale woningen renoveren. Daarnaast zorgen we ervoor dat 25.000 particuliere sociale huurwoningen in Den Haag worden opgeknapt.

Meer geld en meer bevoegdheden voor pandbrigades

De pandbrigade doet nu al goed werk bij het veilig houden van woningen. De inzet van de brigade bij vocht- schimmelproblematiek wordt flink vergroot. We geven de pandbrigade alle mogelijkheden om misstanden in particuliere en corporatiewoningen aan te pakken. De pandbrigade gaat wantoestanden als over-bewoning en illegale onderverhuur bovendien sneller en beter aanpakken.

We investeren in duurzame woningbouw en renovatie

Als we willen dat de gehele woningvoorraad duurzaam wordt, dan moeten we investeren daar waar de markt dat niet zelf doet. Zeker bij betaalbare woningen willen we dat de investeringskosten en de lagere energielasten hand in hand gaan. Door woningen duurzaam te renoveren of bij nieuwbouw duurzaam te bouwen zal dat ten gunste komen van lagere energiekosten voor bewoners. Het creëert werkgelegenheid, stimuleert duurzaamheid en scheelt bewoners bovendien iedere maand in hun portemonnee.

Iedereen een passende woning

Veel ouderen wonen in een groot huis, waar ze eigenlijk niet meer in willen of kunnen blijven wonen. Voor hen geschikte woningen om naartoe te verhuizen zijn er echter nauwelijks, waardoor verhuizen geen optie is. Bij de bouw van nieuwe woningen zullen daarom veel woningen gericht worden op ouderen. De gemeente gaat bovendien maatregelen nemen om de drempel van een verhuizing naar een kleinere, meer voor ouderen, geschikte woning weg te nemen. De verhuisadviseur voor senioren wordt beter onder de aandacht gebracht. In samenwerking tussen gemeente en corporaties zorgen we ervoor dat ouderen geen hogere huur krijgen als ze verhuizen naar een kleinere woning, zoals nu vaak het geval is. Zo komen meer eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen. Win-win dus.

Grenzen aan huurprijzen in de vrije sector

Bewoners moeten de mogelijkheid hebben om door te kunnen groeien in onze stad, het liefst in de eigen wijk. Mensen die niet meer in aanmerking komen voor de sociale huursector willen doorverhuizen naar een betaalbaar huis. We nemen maatregelen – onder meer via erfpachtmogelijkheden en nieuwe bestemmingsplannen – om deze woningen binnen de 700-1000 euro maandhuur te houden.

Doe mee!

Doe mee!

Help jij ons met bouwen aan een Den Haag voor iedereen? Of je nu meegaat rozen uitdelen of op welke andere manier dan ook wilt helpen, je hulp is welkom en waardevol. Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee