Haags Akkoord 2023-2026

2 oktober 2023

Met trots presenteren we vandaag het Haags Akkoord 2023-2026. Het coalitieakkoord dat we met D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA en DENK hebben gesloten na vier weken onderhandelen. We zijn ontzettend blij met de afspraken die we met deze partijen hebben gemaakt onder leiding van Arie Slob. We willen de oppositiepartijen bedanken die zijn ingegaan op de uitnodiging om thema’s en punten mee te geven voor het coalitieakkoord. Want we voelen een grote verantwoordelijkheid om samen met deze coalitie, maar ook in het bijzonder in goede samenwerking met de hele raad en alle bewoners aan de slag te gaan met de uitdagingen in onze stad. 

Want de uitdagingen zijn groot. Veel mensen kunnen geen betaalbaar huis vinden en kunnen hun boodschappen niet betalen. We zijn de meest gesegregeerde stad van Nederland, het verschil tussen onze wijken groot en voelbaar. Het klimaat verandert. Daarom moeten we samen werken aan oplossingen, voor een stad waar iedereen mee kan doen. Met concrete plannen waarbij we oog hebben voor alle inwoners van Den Haag gaan we de komende tweeënhalf jaar de uitdaging aan. 

Investeren in wijken en groen

We gaan fors meer investeren in die wijken die het het hardst nodig hebben. Rustenburg en Oostbroek wordt een prioritair gebied waarmee we investeren in de veiligheid en leefbaarheid, en knappen we verschillende winkelstraten in Schilderswijk en Transvaal op. We gaan de afvalproblematiek steviger aanpakken, juist in wijken waar nu veel afval op straat rondslingert. We vergroenen en planten meer bomen in wijken waar nu weinig groen is. We trekken in het akkoord geld uit voor meer jeugdhonken. De straatcoaches kunnen hun goede werk blijven doen, die het verschil maken voor veel jongeren. 

Bestaanszekerheid 

Te veel Hagenaars en Hagenezen hebben geldzorgen, want het minimumloon en uitkeringen zijn te laag om van rond te komen. Daarom gaan we bewoners in armoede beter helpen. Meer mensen kunnen straks de Ooievaarspas aanvragen, waarmee je gratis of met korting kunt sporten, culturele activiteiten en uitstapjes kan doen. Deze pas was voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, maar dit wordt verhoogd naar 150%. 

We maken het OV voor kinderen onder de 11 jaar gratis. Mensen met schulden gaan we beter helpen. Vooral bij jongeren kunnen kleine schulden die snel oplopen lang buiten beeld blijven. Daarom verruimen we de doelgroep die in aanmerking komt voor het overnemen van schulden door de gemeente. En we verruimen de kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen. 

Gelijke kansen

Een mooie stad begint met goed onderwijs voor onze kleinste Hagenaars en Hagenezen. Daarom gaan we investeren in onze leraren. We starten een proef met 50 PABO-studenten. Wij betalen hun opleiding als zij daarna vijf jaar in Den Haag blijven werken. Daarmee binden we onze studenten aan de stad en maken we stappen in het oplossen van het lerarentekort. 

Met het onderschrijven van het volledige stembusakkoord anti-discriminatie gaan we de komende jaren nog meer werk maken van gelijke kansen in onze stad. Zo wordt het tegengaan van etnisch profileren een speerpunt in het Haags veiligheidsbeleid en versterken we het discriminatiemeldpunt. 

Fatsoenlijk en duurzaam wonen 

Op een stevige basis kan je bouwen. Daarom investeren we in sociaal, veilig en fijn wonen. In wijken met weinig sociale huurwoningen gaan we meer dan 30% sociale huur realiseren bij nieuwe bouwprojecten, en we gaan meer kamers creëren voor studenten. We gaan door met het toevoegen van extra betaalbare woningen voor mensen uit een zorginstelling, of in de daklozenopvang. Daar trekken we ruim 8 miljoen extra voor uit. 

Woningen moeten toekomstbestendig, gezond en veilig zijn. We gaan daarom nog steviger investeren in het opknappen en verduurzamen van onze woningvoorraad. Met hulp van het Rijk willen we miljoenen investeren in het isoleren en opknappen van woningen die in zeer slechte staat zijn. We gaan in meer wijken een vergunningplicht voor verhuurders invoeren zodat overal eerlijke huurprijzen worden gevraagd en we overbewoning gericht en hard kunnen aanpakken.

Wethouder

Martijn heeft zich de afgelopen jaren onvermoeibaar ingezet als wethouder Volkshuisvesting, Gebiedsontwikkeling Escamp & Segbroek, Welzijn, Nationaal Programma Zuidwest. Martijn houdt zijn huidige portefeuille, met als toevoeging de stadsbrede wijkaanpak.

Wil je meer weten? Lees hier het hele akkoord. Dinsdag 3 oktober organiseren we een ALV voor alle leden over het coalitieakkoord. Die zal plaatsvinden om 20:00 uur (inloop 19:30 uur) in het Zeeheldentheater. 

Waar ben je naar op zoek?