Standpunten

Zoeken

Afval

Overal in Den Haag moet je fijn kunnen wonen. Dat begint bij je eigen straat. In elke wijk komen ondergrondse afvalcontainers, en er komt een vaste ophaaldag voor grofvuil zodat mensen het niet meer bij containers dumpen.

Lees verder

Armoede

We accepteren geen armoede in Den Haag. Ook als het even tegenzit en je door de bomen het bos niet meer ziet, is de gemeente er om je er bovenop te helpen. Armoedebeleid biedt een vangnet zodat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de samenleving.

Lees verder

Basisinkomen

De Haagse PvdA is geen voorstander van proeven met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Wel zijn we voorstander van experimenten met een regelluwe bijstand met mogelijkheden tot bijverdienen voor mensen die moeilijk aan een baan komen, onder andere werkloze 55-plussers.

Lees verder

Betaalbaar Wonen

Het is heerlijk wonen in Den Haag, maar dat geldt niet voor iedereen. Veel mensen met een midden of lager inkomen hebben moeite om hun maandelijkse woonlasten te betalen, of moeten gemiddeld vier jar wachten op een betaalbaar huis. Iedereen heeft recht op een betaalbare én fatsoenlijke woning.

Lees verder

Bijstand

Wie even niet kan zorgen voor eigen inkomsten, moet kunnen vertrouwen op een goed sociaal vangnet, de bijstand.

Lees verder

Burgerschap en Integratie

Iedereen in Den Haag moet kunnen meedoen. Het leren van de taal is daarbij zeer belangrijk. Wij zetten daarom stevig in op taaltrajecten voor nieuwe Hagenaars.

Lees verder

Buurthuizen, Scholen en Bibliotheken

We bevorderen de samenwerking van scholen onderling in de wijk met de voorschool, de buitenschoolse opvang en jeugdhulpverlening (de ‘brede buurtschool’). Als het mogelijk is worden ook andere faciliteiten in de buurt, zoals de bibliotheek en het buurthuis, geïntegreerd in de nieuwe brede buurtschool.

Lees verder

Citymarketing en toerisme

De afgelopen jaren heeft Den Haag zich geprofileerd als stad van Vrede en Recht, en ingezet op toerisme en cybersecurity. Daar willen we mee doorgaan.

Lees verder

Dagbesteding

We zijn er trots op dat we de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding hebben afgeschaft. Toch is de zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is nog niet altijd goed geregeld.

Lees verder

Daklozen

Het leidende uitgangspunt is: in Den Haag, de stad van vrede en recht, hoeft niemand op straat te slapen. Mensen die door psychische en financiële problemen, verslaving of uithuiszettingen op straat komen te staan, verdienen een uitgestoken hand om hun leven weer op de rit te krijgen.

Lees verder

Deconcentratie

Als bewoners en gemeente samen mooie dingen willen bereiken voor hun eigen buurt, dan is het nodig dat er ook boter bij de vis geleverd kan worden. Wij verdubbelen de stadsdeelbudgetten door deze over te hevelen. We investeren in en experimenteren met nieuwe vormen van gedeconcentreerd bestuur.

Lees verder

Dierenwelzijn

De gemeente moet dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan. Wij vinden het daarom van belang dat het dierenwelzijnsbeleid binnen het college wordt toebedeeld aan een wethouder die het welzijn van dieren een warm hart toedraagt en dit beleid als volwaardig onderdeel van zijn of haar portefeuille beschouwt.

Lees verder

Discriminatie en Racisme

De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Dit willen we doen door discriminatie aan te pakken.

Lees verder

Docenten

Een goede docent kan het verschil maken voor een kind. Den Haag kampt echter met een flink tekort aan leraren. Het is daarom belangrijk om goede leraren aan te trekken en te behouden, voor alle scholen in Den Haag.

Lees verder

Duurzaamheid

De PvdA gaat voor een groen en duurzaam Den Haag voor iedereen. Duurzaamheid moet toegankelijk zijn voor iedereen, niet alleen rijkere mensen. We doen daarom een schepje bovenop wat de gemeente nu al doet en maken duurzaamheid toegankelijk voor alle mensen in Den Haag. In het door ons geïnitieerde Haagse klimaatpact hebben we samen met 8 partijen afgesproken dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Dat vraagt om investeringen in energiebesparing en isolatie, duurzame energie en stadsverwarming.

Lees verder

Economie en ondernemerschap

De PvdA streeft naar een sterke economie en zo veel mogelijk werkgelegenheid voor iedereen die kan werken. Daarom moeten we blijven investeren in onze lokale economie, kleine ondernemers en banen in de publieke sector zoals de zorg, het onderwijs en groenonderhoud. Er liggen gigantische kansen om duurzame ondernemers naar Den Haag te halen en hier te houden.

Lees verder

Eenzaamheid

Veel mensen in de stad, waaronder veel ouderen, voelen zich eenzaam. Vaak wordt dit niet opgemerkt. Dat willen we eerder gaan signaleren en sneller oplossen.

Lees verder

Fiets en verkeer

Den Haag groeit, daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen snel en veilig van a naar b kunnen blijven reizen en gezond kunnen leven. Voetgangers, fietsen en openbaar vervoer krijgt voorrang boven de auto. 

Lees verder

Financiën

De Haagse PvdA staat voor een sociaal financieel beleid. Een beleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een beleid waarin we de verschillen tussen mensen verkleinen, door te investeren in degenen die het nu minder hebben. Een beleid waarmee we investeren in de toekomst.

Lees verder

Gezondheid

Iedereen in Den Haag verdient dezelfde kans op een gezond leven. Daarom zetten wij in op het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Lees verder

Internationale stad van Vrede en Recht

Als stad van Vrede en Recht hebben we een traditie van gastvrijheid en tolerantie. Welke andere stad in Nederland heeft zoveel moois te bieden? Internationale organisaties, vluchtelingen en citymarketing krijgen hierbij de ruimte.

Lees verder

Jeugdzorg en Jeugdhulp

Haagse kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving waarin ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

Lees verder

Kunst en Cultuur

We hebben in Den Haag een hoogwaardig en breed cultureel aanbod. Daar kunnen we trots op zijn. Tegelijkertijd verschilt het sterk hoe makkelijk inwoners van Den Haag in aanraking komen met cultuur. De Haagse PvdA wil dat het cultuuraanbod iedereen bereikt en aanspreekt.

Lees verder

Leefbaarheid

Den Haag groeit, daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen snel en veilig van a naar b kunnen reizen en de stad groen en leefbaar blijft. Elke straat, van het Benoordenhout tot Rustenburg Oostbroek, is schoon, heel en veilig zodat iedereen fijn kan wonen.

Lees verder

LHBT en Emancipatie

De Haagse PvdA gelooft in één Haagse samenleving, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Hoewel het de laatste jaren de goede kant op is gegaan met de emancipatie van LHBTQIA+’ers in de stad, is het werk nog niet af.

Lees verder

Luchtkwaliteit

Den Haag staat nog altijd bovenaan lijstjes van straten met de meeste luchtvervuiling. Gelukkig zien we dat slimme herinrichting de luchtkwaliteit snel kan verbeteren. Daarnaast gaan we de milieuzones uitbreiden.

Lees verder

Mantelzorg

Zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers verlenen samen zorg aan mensen in de wijk. De zorgverlener krijgt voldoende tijd en middelen om met mantelzorgers te overleggen en om hen te ondersteunen. Het aanbod van mantelzorg (zoals respijtzorg) wordt uitgebreid en er wordt meer bekendheid aan gegeven.

Lees verder

Media en Lokale Pers

We vinden het belangrijk voor de lokale democratie dat elke een goed medium heeft voor en door bewoners. De gemeente moet zich daarbij niet gaan bemoeien met wat er gepubliceerd worden, maar moet lokale media wel stimuleren en faciliteren. 

Lees verder

Natuur en Groen

Een groene stad is een prettige stad. Maar het groen in Den Haag is ook erg gesegregeerd. Daarom start de Haagse PvdA een offensief voor meer water, vergroening en het tegengaan van verstening in iedere wijk.

Lees verder

Onderwijs en bibliotheken

Ieder kind in Den Haag verdient dezelfde kansen op goed onderwijs. De afgelopen jaren is het echter steeds meer gaan uitmaken waar je wieg staat. Er is dus werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat ieder kind de eerlijke start krijgt die het verdient.

Lees verder

Openbaar Bestuur

De PvdA wil besturen mét de stad. Bij uitstek moet gemeentebeleid in samenspraak en nog veel meer dan nu het geval is op initiatief van de mensen in de stad plaatsvinden.

Lees verder

Openbaar bestuur en ambtelijke organisatie

De gemeente geeft het goede voorbeeld door ervoor te zorgen dat ambtenaren fatsoenlijk werk hebben en een afspiegeling van Den Haag vormen. Ben je een bewoner met een goed idee voor de stad, je wijk of je straat? Dan moet daar ruimte voor zijn. We stimuleren zoveel mogelijk buurtinitiatieven en versterken bewonersorganisaties.

Lees verder

Openbaar vervoer

Voetgangers, fietsen en openbaar vervoer krijgt voorrang boven de auto. Beter openbaar vervoer is een absolute voorwaarde om ervoor te zorgen dat Den Haag bereikbaar blijft. Daarom blijven tram- en buslijnen en hun frequenties behouden en worden ze zo nodig uitgebreid.

Lees verder

Ouderen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal. Dat is een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd gaat ouder worden ook gepaard met uitdagingen. De Haagse PvdA wil ouderen in staat stellen toch een prettig leven te houden.

Lees verder

Parkeren

Auto’s nemen veel ruimte in beslag. We zullen moeten wennen aan het idee dat mensen maximaal 1 auto betaalbaar in de buurt van de eigen woning kunnen parkeren. Om de stad bereikbaar te houden moeten we de keuze maken voor goed OV en goede bereikbaarheid per fiets.

Lees verder

Politie

De PvdA gaat de strijd aan met etnisch profileren en heeft oog voor een representatieve politie: in 2030 moet het Haagse korps een afspiegeling zijn van de stad. Den Haag gaat per wijk het vertrouwen van de burgers in de politie meten en terugwinnen.

Lees verder

Primair onderwijs en Peuterschool (0-12 jaar)

Elk kind in Den Haag verdient dezelfde kansen op goed onderwijs. Daarom willen we dat alle kinderen vanaf twee jaar ten minste vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal, kinderopvang of voorschool gaan. Dat zorgt ervoor dat kinderen met een meer gelijk en hoger startniveau beginnen aan de basisschool.

Lees verder

Publieke banen

Publieke banen zijn échte banen. Daarom hebben we de afgelopen jaren 1.000 banen gecreëerd voor mensen die anders niet aan de slag komen. Nuttig, zinvol werk dat van waarde is voor de Haagse samenleving. Daarom creëren we de komende vier jaar nog 2.000 publieke banen. Zo zorgen we voor echte banen voor iedereen.

Lees verder

Radicalisering

De Haagse aanpak van radicalisering wordt nationaal en internationaal geroemd. De PvdA blijft inzetten op deze duurzame, gerichte succesvolle aanpak van radicalisering.

Lees verder

Schimmelproblematiek en fatsoenlijke woningen

Het is niet meer dan normaal dat je huis op orde is. Er zijn op dit moment in Den Haag te veel woningen die in slechte staat verkeren: te vaak maken huiseigenaren er een potje van. Daarom renoveren we de komende jaren 25.000 woningen en zorgen we ervoor dat schimmel- en vochtproblemen echt worden aangepakt.

Lees verder

Schulden

Wanneer je schulden hebt, staat je leven op z’n kop en je bestaanszekerheid onder druk. De basis moet dan eerst op orde. We zijn er trots op dat Den Haag vooroploopt in de aanpak van schulden.

Lees verder

Sinterklaasfeest

Het Sinterklaasfeest is een geweldig feest. Voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s. Sint en zijn Pieten zijn allemansvrienden en maken geen onderscheid. Hoogstens in zij die lief zijn geweest en zij die dat niet zijn geweest. Zo moet ook het Sinterklaasfeest gevierd worden als het aan de PvdA ligt. Dat betekent dat we rekening houden met elkaar, om het een zo mooi mogelijk kinderfeest te laten zijn. Voor iedereen. 

Lees verder

Social Return

Steeds vaker willen bedrijven en hun werknemers niet alleen voor winst voor de aandeelhouders gaan, maar ook bijdragen aan een betere samenleving. Het huidige beleid van de gemeente springt daar goed op in. Dit kan nog beter.

Lees verder

Sociale Woningbouw

De woningbouwcorporaties komen uit een diepe crisis, waardoor er de laatste jaren te weinig sociale huurwoningen zijn gebouwd. Nu het weer beter gaat moet er flink geïnvesteerd worden in betaalbare, fatsoenlijke woningen, zodat Den Haag bewoonbaar blijft voor iedereen.

Lees verder

Sport

Sporten is gezond, sport verbroedert en sportclubs zijn het hart van onze stad. Toch zijn er nog grote verschillen tussen wijken en buurten in de mogelijkheid om te sporten, of waar kinderen buiten kunnen spelen. Daarom investeren we in sportverenigingen, sportvelden en speeltuinen, juist in wijken waar kinderen nu weinig sporten en buitenspelen.

Lees verder

Stages

Voldoende stageplekken zijn belangrijk voor de studievoortgang en ontwikkeling van scholieren en studenten. We zorgen er samen met werkgevers ook voor dat die stages er zijn.

Lees verder

Studenten

Den Haag is een geweldige stad om als student te wonen en een opleiding te volgen, of dat nu aan het ROC Mondriaan, InHolland, de Haagse Hogeschool, de universiteit of een andere onderwijsinstelling is. We vinden het belangrijk dat studenten en de rest van de stad goed, fijn en prettig met elkaar samenleven.

Lees verder

Thuiszorg

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je natuurlijk gewoon dat alles goed geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Zorgmedewerkers komen of blijven in vaste dienst, hebben de tijd om goede zorg te verlenen en om nog een kopje koffie te drinken.

Lees verder

Topinkomens (Semi-)Publieke Sector

Het gat tussen wat mensen op de werkvloer en wat bestuurders verdienen, wordt steeds groter. Daarom werkt de gemeente niet samen met organisaties waar managers en bestuurders een topinkomen verdienen boven een ministerssalaris.

Lees verder

Vak- en Hoger Onderwijs

Sterk en gewaardeerd beroepsonderwijs vindt de PvdA belangrijk voor Den Haag. We verbinden waar mogelijk de beroepsonderwijsinstellingen, hoger en academisch onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar.

Lees verder

Veilig verkeer

Den Haag groeit, daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen snel en veilig van a naar b kunnen blijven reizen en gezond kunnen leven. Of dat nu naar school, naar je werk, naar de binnenstad of naar familie en vrienden is. Bewoners moeten makkelijk bij de gemeente kunnen aangeven waar onveilige verkeerssituaties zijn.

Lees verder

Veiligheid

Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder

Vluchtelingen en Statushouders

Het is cruciaal dat de stad van Vrede en Recht pal staat voor ruimhartige opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld.

Lees verder

Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een gigantische bijdrage aan onze stad. Ze helpen in de zorg aan anderen en houden sportclubs en culturele instellingen draaiende. Dat verdient onze steun.

Lees verder

Vuurwerk

De PvdA wil dat vuurwerkvrije zones worden uitgebreid op basis van bewonersinitiatieven. De vuurwerkvrije zones die er nu zijn, rond bijvoorbeeld kinderboerderijen, zijn een succes. Uitbreiding is daarom de volgende stap.

Lees verder

Welzijn

In Den Haag bepaalt de wijk waar je woont hoe lang je in goede gezondheid leeft, hoe oud je wordt en hoeveel zorg je nodig hebt. De PvdA wil deze verschillen in gezondheid en gezonde levensverwachting verkleinen. Dat betekent dat wijkverpleegkundigen en opbouwwerkers de tijd moeten hebben om bij mensen langs te gaan, om in de wijk te investeren en om eenzaamheid te bestrijden.

Lees verder

Werk

Een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. We zijn er trots op dat er dankzij ons banenplan 10.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in Den Haag.

Lees verder

Wietteelt

Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. Daarom doen we mee aan de landelijke proef om in Den Haag gereguleerd wiet te telen.

Lees verder

Wijkaanpak

De wijkaanpak zorgt ervoor dat samen met bewoners de verschillen tussen de stadsdelen worden overbrugd en de wijken worden verbeterd. Dit willen we voortzetten en uitbreiden over alle stadsdelen.

Lees verder

Wonen

Den Haag is een geweldige stad om te wonen. Toch wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om een goed, betaalbare huis te vinden. We moeten voorkomen dat mensen met een lager inkomen de stad uit worden gejaagd, door Den Haag betaalbaar te houden voor iedereen.

Lees verder

Zorg

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk.

Lees verder