Standpunten

Zoeken

Ambtelijke organisatie

De PvdA wil besturen mét de stad. Gemeentebeleid moet in samenspraak met en op initiatief van de mensen in de stad plaatsvinden.

Lees verder

Armoedebeleid

Den Haag heeft een solide en sociaal vangnet voor mensen met een minimuminkomen en voor mensen die niet kunnen werken.

Lees verder

Burgerschap en Integratie

Iedereen in Den Haag moet kunnen meedoen. Het leren van de taal is daarbij zeer belangrijk. Wij zetten daarom stevig in op taaltrajecten voor nieuwe Hagenaars.

Lees verder

Deconcentratie

De PvdA wil besturen mét de stad. Gemeentebeleid moet in samenspraak met en op initiatief van de mensen in de stad plaatsvinden.

Lees verder

Dierenwelzijn

De PvdA vindt dat de gemeente Den Haag dierenwelzijn hoog in het vaandel moet hebben staan. Wij vinden het daarom van belang dat het dierenwelzijnsbeleid binnen het college wordt toebedeeld aan een wethouder die het welzijn van dieren een warm hart toedraagt en dit beleid als volwaardig onderdeel van zijn of haar portefeuille beschouwt.

Lees verder

Duurzaamheid

De PvdA streeft naar een klimaatneutraal Den Haag uiterlijk in 2040. Dat vraagt om investeringen in energiebesparing en isolatie, duurzame energie en stadsverwarming. Om het thema duurzaamheid een stevige plek op de politieke agenda te geven is de PvdA voorstander van een wethouder Duurzaamheid en Milieu.

Lees verder

Economie

De PvdA streeft naar een sterke economie en zo veel mogelijk werkgelegenheid voor iedereen die kan werken. We zorgen voor werk door te investeren in duurzaamheid, toerisme en vrede en recht In Den Haag.

Lees verder

Fiets en Verkeer

Voor de PvdA staan fiets en openbaar vervoer voorop! Snelle en prettige fietspaden en fietsroutes en een goede en betrouwbare OV-dekking in alle wijken.

Lees verder

Internationale stad van Vrede en Recht

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Internationale organisaties, vluchtelingen en citymarketing krijgen hierbij de ruimte.

Lees verder

Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur moet voor iedereen in Den Haag toegankelijk zijn. Daarbij zijn wijkcultuurankers van groot belang omdat burgers daardoor op laagdrempelige wijze in contact kunnen komen met kunst en cultuur. Cultuureducatie wordt op alle scholen aangeboden.

Lees verder

Leefbaarheid

De PvdA wil dat mensen in Den Haag in een buurt kunnen wonen waarin zij zich prettig en thuis voelen. De inrichting van de buurt is het begin daarvan. Elke buurt moet daarom voldoende groen hebben, voldoende voorzieningen dichtbij (zoals zorg) en recreatiemogelijkheden.

Lees verder

Media en Lokale Pers

De PvdA staat voor een divers media-aanbod in de stad waar alle inwoners van Den Haag gebruik van kunnen maken.

Lees verder

Onderwijs en bibliotheken

De PvdA wil gelijke kansen in het onderwijs. Mensen moeten de ruimte krijgen zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen. Dat kan onder meer via voldoende aanbod van bibliotheken. Om onderwijsachterstanden weg te werken, zijn wij voorstander van de voorschool en brede buurtscholen in ieder stadsdeel.

Lees verder

Openbaar Bestuur

De PvdA wil besturen mét de stad. Bij uitstek moet gemeentebeleid in samenspraak en nog veel meer dan nu het geval is op initiatief van de mensen in de stad plaatsvinden.

Lees verder

Openbaar vervoer

Voor de PvdA staan fiets en openbaar vervoer voorop! Snelle en prettige fietspaden en fietsroutes en een goede en betrouwbare OV-dekking in alle wijken.

Lees verder

Parkeren

De PvdA wil dat autobezitters hun auto in de buurt van hun woning kwijt kunnen en zich binnen en buiten Den Haag kunnen bewegen. Aan de andere kant wil de PvdA dat de uitlaatgassen worden verminderd, de verkeersveiligheid toeneemt en verkeersoverlast afneemt. Den Haag prijkt bovenaan de lijstjes van luchtvervuiling, dat is geen goede zaak.

Lees verder

Ruimtelijke ordening

Den Haag is weer een groeistad en dat is goed voor inwoners en economie. De PvdA heeft een heldere stedenbouwkundige visie op de stad die is gebaseerd op bouw van woningen en voorzieningen. Daarin gaat het niet alleen over bouwen, maar ook over bereikbaarheid, duurzaamheid, bedrijvigheid en groen. In deze visie moeten de kinderen en kleinkinderen van de Hagenaars van nu in de stad kunnen blijven wonen.

Lees verder

Sport

Voor de PvdA is de amateursport heel belangrijk. Dat is de basis. Daarnaast moet ook topsport worden ondersteund. Sport is een belangrijk middel voor gezondheid, integratie, persoonlijke ontwikkeling en een gevoel van saamhorigheid.

Lees verder

Stadsdelen

In Den Haag kan veel worden gedaan op stadsdeelniveau. De PvdA is actief in alle Haagse stadsdelen. Daarbij hebben wij veel contact met bewoners, bewonersorganisaties en overige spelers in de wijk.

Lees verder

Stages

Voldoende stageplekken zijn belangrijk voor de studievoortgang en ontwikkeling van scholieren en studenten.

Lees verder

Veiligheid

Een veilige stad is een prettige stad. De wijkagent is daarin heel belangrijk. Criminaliteit wordt stevig aangepakt, maar wij leggen de nadruk op preventie: een sluitende aanpak voordat men in criminaliteit vervalt.

Lees verder

Vrijwilligers

Heel veel Hagenaars zetten zich regelmatig in voor anderen. Het gaat in Den Haag om 17.000 FTE met een economische waarde van € 270 miljoen. Vrijwilligerswerk levert zo een gigantische bijdrage aan de stad. Of het nu gaat om sport, cultuur of zorg vrijwilligers zijn onmisbaar.

Lees verder

Welzijn

Welzijnswerk is van groot belang in de stad: mensen worden ondersteund en door goed te signaleren en door te verwijzen kunnen grotere problemen worden voorkomen.

Lees verder

Werk

Werk is van levensbelang voor mensen. Daarom streeft de PvdA naar een sterke Economie en zo veel mogelijk werkgelegenheid voor iedereen die kan werken.

Lees verder

Wijkaanpak

Den Haag gaat onverminderd voort met de krachtwijkenaanpak in de krachtwijken Transvaal, Schilderswijk, Stationsbuurt en Zuidwest om de sociaaleconomische ongelijkheden tussen de mensen in deze wijken zo veel mogelijk weg te werken. Ook Laak krijgt extra aandacht.

Lees verder

Wonen

Iedereen moet betaalbaar, prettig en veilig kunnen wonen in Den Haag. De PvdA is voorstander van meer diversiteit in de woningbouw. Dat betekent meer middendure en dure woningen op het veen, maar ook meer goedkope woningen in de binnenstad en op het zand. De gemeente maakt duidelijke afspraken met de corporaties om te garanderen dat het aantal woningen voor mensen met lage inkomens op peil blijft.

Lees verder

Zorg

De PvdA wil zorg dicht bij de mensen in de wijk organiseren. De wijkverpleegkundige moet terug in de wijk. Zorg moet over mensen gaan: niet over papier. Wij hebben extra aandacht voor ouderen, jeugd en gehandicapten.

Lees verder