Standpunten

Zoeken

AFVAL

De PvdA accepteert niet dat bewoners in bepaalde wijken door de troep op straat moeten lopen terwijl andere wijken er netjes bij liggen. We willen meer geld uittrekken voor het opruimen en schoonhouden van de stad, vooral daar waar de overlast het grootst is. Wij gaan voor:

Lees verder

ARMOEDE

Nog te veel mensen leven in armoede. Dat moet niet kunnen in Den Haag. Daarom willen wij:

Lees verder

AUTO

De PvdA wil meer ruimte voor de voetganger, fiets en OV en minder voor auto’s op de straat. Zo wordt het makkelijker de auto te laten staan. Auto’s hebben we liever in garages. Plekken met een vieze lucht door het verkeer, pakken we aan. We kiezen voor:

Lees verder

BASISONDERWIJS

Elk kind verdient een eerlijke kans. Helaas bepaalt het inkomen en de opleiding van ouders de onderwijskansen van kinderen het meest in Den Haag. Daarom strijden wij voor meer leraren, vooral in kwetsbare wijken en eerlijke schooladviezen voor ieder kind. Daarom willen wij:

Lees verder

BESTUUR EN INTEGRITEIT

Afgelopen tijd was het niet duidelijk dat bestuurders en ambtenaren op een betrouwbare en integere manier beslissingen nemen. Om het vertrouwen van bewoners te winnen, moeten we daarom de integriteit versterken. Dit doen we door:

Lees verder

BETAALBAAR EN GOED WONEN

Steeds meer mensen zien dat Den Haag een geweldige stad is om in te wonen. Maar te veel Hagenaars en Hagenezen kunnen geen betaalbare woning vinden of hun woning wordt niet onderhouden. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente onder leiding van onze eigen wethouder Martijn Balster veel meer betaalbaar gebouwd en steviger opgetreden tegen malafide verhuurders. We moeten dit volhouden en verstevigen. Ook willen we bestaande woningen verbeteren en verduurzamen. Daarom willen we concreet:

Lees verder

BIBLIOTHEKEN

Bibliotheken hebben een toegevoegde waarde voor een buurt en een wijk. Hier komen mensen samen. Bibliotheken zijn een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen om in aanraking te komen met cultuur. Daarom wil de PvdA:

Lees verder

BIJSTAND

Bijstand is een recht. We helpen mensen met het vinden van een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Vertrouwen staat hierin voorop, dwang werkt averechts. Nog te veel inwoners leven van de bijstand en te vaak wordt deze verlaagd of stopgezet. Dat moet anders. Daarom willen we:

Lees verder

CENTRUM

Het centrum is het hart van onze stad. Ook het Kortenbos en het Zeeheldenkwartier die rondom het centrum liggen, zijn levendige wijken. Toch is de verkeersveiligheid en de lucht niet goed, ligt er nog te veel afval en is er veel leegstand. Er zijn veel plannen voor nieuwe woningen en dat is goed, maar dat mag wat ons betreft alleen onder bepaalde voorwaarden. Daarom willen we:

Lees verder

DAKLOZEN

De afgelopen twaalf jaar is het aantal daklozen in Nederland en onze stad meer dan verdubbeld. Voor de PvdA is het uitgangspunt: niemand slaapt op straat. Daarom willen wij:

Lees verder

DEELMOBILITEIT

We stimuleren deelvervoer en duurzame initiatieven, maar het moet niet voor parkeeroverlast zorgen. We kiezen voor:

Lees verder

DIERENWELZIJN

De gemeente moet dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan. Daarom willen wij:

Lees verder

DISCRIMINATIE EN RACISME

In Den Haag mag je jezelf zijn. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn, mogen nooit bepalen welke kansen je krijgt. Iedereen heeft gelijke rechten en verdient gelijke kansen. In Den Haag is géén ruimte voor discriminatie en racisme. Wij willen:

Lees verder

DUURZAAMHEID

De aarde warmt op, ons klimaat verandert. De energietransitie is nodig voor een leefbare planeet voor onze kinderen. Die moet eerlijk en betaalbaar zijn en leiden tot een lagere energierekening. We zetten willen sociale huurwoningen verduurzamen, maar we kijken ook hoe we particuliere woningen sneller kunnen verduurzamen met de landelijke overheid. We willen:

Lees verder

ECONOMIE EN ONDERNEMEN

Met een sterke economie kan onze stad en haar inwoners hun doelen bereiken. Wij willen dat werkgelegenheid hier leidend in is. Onze economie groeide het afgelopen jaar het minst hard van de vier grote steden. Daarom moeten we meer banen creëren en ondernemers stimuleren. Wij kiezen voor:

Lees verder

ESCAMP

Escamp is een mooi, divers en groen deel van Den Haag. Maar het heeft ook nog veel uitdagingen, vooral in het aanpakken van armoede en veiligheid. Daarom willen we:

Lees verder

FINANCIËN

Een gezonde en eerlijke stad vraagt om grote investeringen. Maar de gemeente heeft de komende jaren te weinig geld. Zeker als de landelijke overheid ons minder budget geeft. Daarom willen we extra geld van de landelijke overheid en zijn we gedwongen om de parkeertarieven en OZB-belasting verhogen. Bezuinigen op kwetsbare Hagenaars, kwetsbare wijken, op betaalbaar wonen, armoedevoorzieningen, welzijn en zorg, is geen optie voor de PvdA. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. We hebben deze uitgangspunten voor onze financiën:

Lees verder

GEZONDHEID

Nu zijn mensen in de ene wijk gezonder dan in de andere wijk; dat kan niet. Daarom moeten we beter samenwerken met zorgverzekeraars, meer aan preventie doen en rekening houden met culturele verschillen. Daarom willen we:

Lees verder

HAAGSE HOUT

Haagse hout is een groot stadsdeel, van Bezuidenhout, Benoordenhout tot Mariahoeve. Er is veel groen en er zijn veel woningen, maar het kan veel faciliteiten gebruiken zoals scholen, sportplekken en bibliotheken. Daarom willen we:

Lees verder

INBURGERING EN INTEGRATIE

Samenleven met verschillende mensen en achtergronden is niet altijd gemakkelijk. We snappen dat bewoners het gevoel hebben dat ze verhuisd zijn zonder van huis te zijn veranderd. De gemeente kan helpen om het samenleven in buurten soepeler te laten verlopen met goede voorzieningen voor ontvangst, inburgering en integratie. Wij willen:

Lees verder

INTERNATIONALE STAD VAN VREDE EN RECHT

Als stad van Vrede en Recht hebben we internationale organisaties, het politieke centrum en het strand. Hierbij hoort toerisme, een ruimhartig opvangbeleid en duurzaamheid. In het kort willen we:

Lees verder

JEUGDZORG EN THUISHULP

De stad is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de ondersteuning van mensen die iets niet meer zelf kunnen. De gemeente krijgt hier te weinig geld voor. Jongeren met psychische problemen wachten nu soms meer dan negen maanden op goede hulp en dat is onacceptabel. We werken nu met te veel zorgaanbieders samen. Er wordt te veel geld verspild aan bureaucratie, controle en concurrentie. De PvdA wil per wijk enkele vaste aanbieders, die geselecteerd worden op binding met de wijk, effectiviteit en professionaliteit. Daarom kiezen we voor:

Lees verder

KUNST EN CULTUUR

Cultuur biedt inspiratie, maakt een stad levendig, verbindt mensen en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. We mogen trots zijn op ons hoogwaardige en brede culturele aanbod, maar niet alle inwoners van Den Haag kunnen hiervan genieten en dat zou wel moeten. Den Haag geeft minder uit aan cultuur dan andere grote steden en daarom krijgen makers van en medewerkers in de cultuur nog geen eerlijke vergoeding. Sinds de coronacrisis is hun situatie verergerd. Daarom moet het geld nu ook echt bij de makers terecht komen. Daarom kiezen wij voor:

Lees verder

LAAK EN DE BINCKHORST

Laak is een mooie en diverse wijk maar heeft ook veel problemen die door de gemeente soms worden vergeten. Zo zijn er te veel huisjesmelkers, te veel afval op straat en te weinig sportmogelijkheden. De Binckhorst is juist een nieuwe wijk die nog volop in ontwikkeling is, maar dit gaat erg langzaam. Daarom willen we:

Lees verder

LEIDSCHENVEEN/YPENBURG

Ze begonnen ooit als Vinexwijken, maar inmiddels zijn Leidschenveen en Ypenburg echt onderdeel van Den Haag. Toch hebben deze wijken last van o.a. criminaliteit en een gebrek aan OV. Dat willen we aanpakken door:

Lees verder

LHBTIQIA+’ERS / QUEERS

In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie hij of zij wilt. Om hiervoor te zorgen, houden we altijd goed contact met LHBTQIA+-organisaties en blijven we aandacht vragen voor LHBTQIA+-rechten en bescherming van LHBTQIA+'ers. De komende jaren willen we LHBTQIA+'ers in Den Haag een fijn thuis bieden door:

Lees verder

LOKALE MEDIA

De PvdA vindt het belangrijk voor de lokale democratie dat bewoners een goed en divers media-aanbod hebben. Wij vinden wijkkranten heel belangrijk voor de informatievoorziening van onze inwoners. Daarom willen wij:

Lees verder

LOOSDUINEN

Loosduinen kent veel oudere inwoners en woningen die nodig opgeknapt moeten worden. Kijkduin ondergaat al een metamorfose en meer plekken in Loosduinen mogen volgen. Daarom willen we:

Lees verder

MEER EN NIEUWE HUIZEN

Steeds meer mensen zien dat Den Haag een geweldige stad is om in te wonen. Maar te veel Hagenaars en Hagenezen kunnen geen geschikte woning vinden. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente onder leiding van onze eigen wethouder Martijn Balster veel meer betaalbaar gebouwd en steviger opgetreden tegen malafide verhuurders. We moeten deze koers volhouden en verder verstevigen. Daarnaast willen we jaarlijks 4000 nieuwe woningen waarvan minimaal 40% sociale huur (door woningcorporaties), 20% middeldure huur en 20% betaalbare koop bij nieuwbouwprojecten. De PvdA Den Haag kijkt wel wáár en wát we gaan bouwen; leefbaarheid en betaalbaarheid staan daarbij voorop. Concreet en in het kort willen we:

Lees verder

MENSELIJKE MAAT

Mensen komen nu te vaak in de problemen omdat zij moeilijk (digitaal) contact krijgen met de gemeente of organisaties waarmee ze samenwerkt of omdat de organisatie of ambtenaar niet genoeg kan helpen of het beleid te strak uitvoeren. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Dat moet anders. Daarom willen wij meer menselijke maat in het uitvoeren van beleid door de gemeente en de organisaties waarmee ze samenwerkt. Dat doen we door:

Lees verder

NATUUR EN GROEN

De aarde warmt op, ons klimaat verandert. Naast de energietransitie fijn en betaalbaar maken voor iedereen, kiezen we ook voor meer groen en biodiversiteit, voor leefbare wijken met minder hitte door te veel stenen. We willen:

Lees verder

NEDERLANDSE TAAL

Om mee te kunnen doen, te werken, actief te kunnen zijn, de weg te weten naar onze voorzieningen, is Nederlands begrijpen en praten belangrijk.. Daarom willen we:

Lees verder

OPENBARE RUIMTE

Elke wijk verdient mooie bankjes, genoeg afvalbakken, water en groen. Wijken die het op deze onderwerpen minder goed doen, krijgen extra aandacht. Concreet willen we:

Lees verder

OUDEREN

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal. Dat is een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd geeft ouder worden ook uitdagingen. De Haagse PvdA wil dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten, dat gezondheidsproblemen vroeg worden erkend en dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Liefdevolle zorg in de wijk, hulp of hulpmiddelen thuis, zijn daarvoor cruciaal. Daarom willen we:

Lees verder

OV

De PvdA wil meer ruimte voor de voetganger, fiets en OV en minder voor auto’s op de straat. Openbaar vervoer moet betaalbaar zijn. We kiezen voor:

Lees verder

PARTICIPATIE

Grote kwesties in wijken, zoals betaald parkeren en evenementen, kan de gemeente niet alleen oplossen. Daarom willen we dit soort thema’s op tijd en uitgebreid bespreken in wijken voordat politici er over besluiten. Zo kunnen bewoners zelf over hun wijk bepalen. Daarom willen we:

Lees verder

PIET EN SINTERKLAAS

​​Het Sinterklaasfeest is een geweldig feest voor iedereen. Sint en zijn Pieten zijn allemansvrienden en maken geen onderscheid, hoogstens in zij die lief zijn geweest en zij die dat niet zijn geweest. Zo wil de PvdA ook het Sinterklaasfeest vieren. Zwarte Piet hoort daar niet bij. Daarom wil de PvdA overal in de stad een piet zonder link met slavernij of onderdanigheid: de roetveegpiet zonder pruik, oorringen en dikke rode lippen.

Lees verder

POLITIE

De politie moet er zijn voor de burgers. Maar er is een schrijnend tekort aan goede en voldoende politiemensen, vooral in wijken waar mensen het al moeilijk hebben en de kans op criminaliteit groter is. Ook is de politie nog geen afspiegeling van de samenleving en komt etnisch profileren nog te vaak voor. We hebben meer tijd en mensen nodig voor het opbouwen van een vertrouwensband in wijken en buurten en met verschillende soorten mensen. Daarom willen we:

Lees verder

RADICALISERING

De Haagse aanpak van radicalisering wordt nationaal en internationaal geroemd. De PvdA blijft inzetten op deze duurzame, gerichte succesvolle aanpak van radicalisering. We willen:

Lees verder

SCHEVENINGEN EN DUINDORP

Scheveningen is een badplaats die veel inwoners werk biedt. Maar Scheveningen is niet alleen voor toeristen, maar vooral voor de bewoners die er graag komen en wonen. Daarom moeten we overlast tegengaan. Dit willen we:

Lees verder

SCHILDERSWIJK EN TRANSVAAL

De Schilderswijk en Transvaal zijn de meest diverse wijken van onze stad. Helaas krijgen ze niet altijd de positieve aandacht die ze verdienen. De verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit is niet goed, er ligt nog te veel afval en zijn er nog te weinig sportmogelijkheden. Daarom willen we:

Lees verder

SCHULDEN

Nog te veel mensen in Den Haag hebben schulden. Schulden raken veel meer groepen dan alleen mensen met lage inkomens. Als mensen met schulden niet op tijd worden geholpen, heeft dat op lange termijn dramatische gevolgen voor deze mensen en de hele maatschappij. Daarom willen we:

Lees verder

SEGBROEK

Segbroek is een diverse wijk en loopt van het Regentessekwartier tot aan de Vogelwijk. Het heeft veel overlast van verkeer, parkeren, leegstand en overlast. Dat willen we aanpakken door:

Lees verder

SPORT

Sporten is gezond en verbroedert. De PvdA is voorstander van voldoende laagdrempelige sportplekken, sportaanbod en sterke sportverenigingen in alle wijken. Wij investeren juist in wijken waar kinderen nu weinig sporten en buitenspelen. Ook zijn wij trots op de Haagse topsport. Hier kiezen we voor:

Lees verder

STUDENTEN

Studenten komen steeds meer naar Den Haag. Sommigen blijven en dragen bij aan onze mooie stad. Dat moeten we faciliteren. Studenten hebben recht op een goede woning en de mogelijkheid om in de stad te kunnen sporten en te genieten van cultuur. Daarom willen wij:

Lees verder

TOERISME

Den Haag heeft een prachtig strand, de Tweede Kamer en veel cultuur als toeristische trekpleisters. Daarom heeft de stad altijd ingezet op toerisme en daar willen we mee doorgaan. Toerisme moet echter behapbaar blijven en geen overlast geven. Daarom willen we:

Lees verder

VEILIGHEID

Den Haag is de afgelopen jaren veiliger geworden, maar er zijn grote verschillen binnen de stad. Veiligheid draait niet alleen om handhaven, maar ook om preventie. Daarom bieden we jongeren toekomstperspectief en zorgen voor goede voorlichting. Samen met ouders, jongerenwerkers, jeugdhulp, BOA’s, buurtvaders- en -moeders, buurtinterventieteams en scholen zorgen we dat wijken leefbaar blijven en kwetsbare jongeren op het rechte pad blijven. Veel lokale veiligheidsproblemen zijn eigenlijk zorgkwesties en sociale kwesties. Daarom moeten we investeren in goed jeugdwerk, betere jeugdzorg en opvang voor daklozen en hulp aan verwarde mensen. Hier kiezen we voor:

Lees verder

VOETGANGER EN FIETS

De PvdA wil meer ruimte voor voetgangers, fieters, openbaar vervoer en duurzaam deelvervoer, zodat minder mensen een auto nodig hebben in de stad. We verbeteren verkeersveiligheid, vooral voor voetgangers en fietsers. We kiezen voor:

Lees verder

VOORTGEZET ONDERWIJS

Het voortgezet onderwijs, vooral het beroepsonderwijs, levert jongeren en volwassenen af die onze samenleving moeten dragen. Maar het heeft last van veel problemen zoals te weinig stageplaatsen en weinig werk voor afgestudeerden. Daarom willen wij:

Lees verder

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers leveren een gigantische bijdrage aan onze stad. Ze helpen in de zorg aan anderen en houden sportclubs en culturele instellingen draaiende. Dat verdient onze steun. Daarom willen we de vrijwilligersvergoeding behouden voor kwetsbare mensen zoals mensen in de bijstand en met de ooievaarspas.

Lees verder

VUURWERK

De PvdA is voor een vuurwerkverbod. Vuurwerk zorgt voor te veel slachtoffers, overlast en dierenleed. Wel willen we veilige vuurwerkshows in verschillende wijken, georganiseerd door de gemeente en buurtbewoners. Zo kunnen we samen genieten van een mooie en veilige jaarwisseling.

Lees verder

WELZIJN

Jarenlang is er bezuinigd op de ondersteuning van kwetsbare bewoners, ontmoeting en preventief jeugdwerk via het welzijnswerk. Dit terwijl verbinding en contact in de wijken nodig is om goede zorg te leveren en op termijn zorgt voor preventie en lagere uitgaven. Daarom trekken we de komende periode extra geld uit om burgers en professionals in de wijken te ondersteunen. Voor ouderen die eenzaam zijn. Voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Om jongeren te betrekken bij de wijk en te helpen met school en het vinden van werk. Wijkteams, opbouwwerkers en welzijnsinstanties hebben een belangrijke rol in onze stad. Daarom willen wij:

Lees verder

WERK / BANEN

In onze economie moet werkgelegenheid leidend zijn. Want een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. We zijn er trots op dat er dankzij ons banenplan 10.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in Den Haag. Maar onze economie groeide het afgelopen jaar het minst hard van de vier grote steden. Daarom moeten we meer banen creëren, vooral praktische. Ook moeten we werk beter linken aan werkzoekenden door o.a. onderwijs. Wij kiezen voor:

Lees verder

WIJKAANPAK

De PvdA trekt meer geld uit voor kwetsbare wijken. We zetten extra in op wijken waar onze bewoners minder gezond zijn, kinderen minder kans krijgen in het onderwijs, de inkomens lager liggen, de huizen slechter zijn en de criminaliteit groter is. Daarom wil de PvdA:

Lees verder

WINKELSTRATEN

Elke wijk verdient mooie winkelstraten. Door de coronacrisis en de opkomst van het online winkelen, staan veel winkelpanden echter leeg. Ook worden winkelpanden soms gebruikt voor verkeerde doelen. Daarom willen we:

Lees verder

WONEN: SPECIALE DOELGROEPEN

Steeds meer mensen zien dat Den Haag een geweldige stad is om in te wonen. Maar te veel Hagenaars en Hagenezen kunnen geen geschikte of goede woning vinden. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente onder leiding van onze eigen wethouder Martijn Balster veel meer betaalbaar gebouwd en steviger opgetreden tegen malafide verhuurders. We moeten deze koers volhouden en verstevigen. Daarbij hebben we extra aandacht voor specifieke doelgroepen. Zo willen we:

Lees verder