Verslag van succesvolle wijkschouw in Laak

16 juni 2023

Verslag werkbezoek/wijkschouw Laak – onder leiding van Kees Berenbak en Tom Nathans van “De Buurt Bestuurt” . Naast verschillende leden van de Haagse PvdA afdeling namen mensen vanuit FNV en GroenLinks deel.

Tijdens het werkbezoek aan Laak op vrijdag 16 juni werden verschillende problemen/onderwerpen besproken in relatie tot het actieplan Laak. Hieronder volgt een samenvatting van de besproken problemen, hun oorzaken en mogelijke oplossingen en haalbaarheid. Waar mogelijk worden suggesties voor verder onderzoek en verbeteringen gedaan. In het zeer lezenswaardige “actieplan Laak” en vooral ook de recente “aangescherpte versie” is nog veel meer te lezen (deels ook minder).

1. Probleem: Voedselbanken kunnen niet iedereen bedienen die het (toch nog) nodig heeft, maar buiten de “voedselbank-regels” valt. Voedselverstrekker Stichting Harlin biedt wel hulp, maar ontvangt geen subsidie zoals de VoedselBank Haaglanden (VBH). Wel krijgen ze subsidie voor de vrijwilligersvergoeding. Harlin helpt ook met andere zaken en fungeert zo als sociaal vliegwiel. De continuïteit van deze hulpverlening moet worden geborgd. Op dit moment draait de stichting hoofdzakelijk op de bestuurlijke inzet van een 84 jarige heer. Samenwerking met VBH ligt moeilijk vanwege verschil van inzicht. Zorgpunt is dat als Harlin wegvalt de VBH de voedselverdeeltaak moet overnemen inclusief uitdeelpunt, coordinator e.d.

2. Probleem: Woningen aan de Trekvlietweg, eigendom van woningcorporatie HofWonen, voorheen Vestia. Een aantal bewoners klagen over slechte woontoestanden, schimmelvorming en gezondheidsklachten. Ontevredenheid bewoners: er is geen duidelijkheid over de termijn en vorm van een verbeteringsaanpak (renovatie of nieuwbouw), terugkeergaranties en informatie over toekomstige huurbedragen. HofWonen geeft aan dat dit complex er nog redelijk goed uitziet, en in ieder geval beter is dan andere complexen in de buurt die wel worden aangepakt. Oplossing minimaal duidelijkheid verschaffen? De termijn voor renovatie is al naar voren gehaald, maar mogelijk is meer communicatie en begeleiding nodig. Toelichting, tijdens de rondleiding heeft een eerste bouwtechnische schouw plaatsgevonden. Dit complex is op hoogniveau gerenoveerd in de stadsvernieuwingsperiode van Adri Duivesteijn. Het ziet er van binnen en buiten redelijk uit. De bergingen, onder het gebouw, hadden geen last van optrekkend vocht. De indruk bestaat dat de huurders niet op de hoogte zijn van het zg. huurdersonderhoud. De woningen hebben enkel glas, dat betekent dat warme vochtige lucht (badkamer, keuken) erop condenseert en dan is het belangrijk dat de ventilatieschuiven worden opengezet. De afschrijvingstermijn (40 jaar) is nog niet verlopen, eerder slopen is moeilijk vanwege kapitaalvernietiging, maar ook omdat deze woningen niet tot de slechtste van Den Haag behoren. Bewoners zouden zich kunnen organiseren in bewonersgroepen of bewonerscommissies, ze kunnen naar de Huurdersraad van Hof Wonen gaan en men kan de Huurcommissie inschakelen.

3. Probleem: Situatie rond wonen en vervoer naar werk voor arbeidsmigranten (veelal naar het Westland). Bij wantoestanden worden er door de pandbrigade panden gesloten, maar alternatieve huisvesting voor de arbeidsmigranten is dan lastig. Mogelijke oplossingen zijn huisvesting bij de werkgever en de nieuwe wet voor verhuurders kan wellicht mogelijkheden bieden. Wethouder Balster is hier al mee bezig.

4. Probleem: Criminaliteit wordt gehuisvest tussen bewoners, wat ten koste gaat van woongenot. Er is geen screening van criminelen bij woningtoewijzing. Witwasbedrijven dragen niet bij aan de leefomgeving. Oplossingen moeten worden gevonden om dit terug te dringen.

5. Probleem: 50+ complex aan de Stieltjesstraat heeft veel bewonerswisselingen en gebrek aan sociale cohesie. Er is geen preventiespreekuur en nabije zorgfaciliteiten ontbreken. Mogelijk kan hier een buurtcentrum aansluiten?

6. Probleem (niet meer): Bulgaarse supermarkt aan de Arnoud Drostlaan zorgt voor overlast door (begrijpelijk) vroege openingstijden. De nabije kinderspeeltuin werd gebruikt als ontmoetingsplek voor Bulgaren, waar taalproblemen ontstaan bij het uitleggen van sociale regels en samenhang. De gekozen oplossing is het eenvoudig plaatsen van een bordje in het Bulgaars bij de speeltuin. Een voorbeeld hoe simpele oplossingen tot begrip en dus tot sociale cohesie leiden

7. Probleem: Gezondheidsproblemen, specifiek voor mensen die in armoede leven. Oorzaken: (naast de medische kant) ook psychosociaal, armoede, eenzaamheid, ontoegankelijkheid/onvindbaarheid van toeslagen, diversiteit in sociale cohesie en complexe regelgeving. Het WMO-loket heeft een te hoge drempel en het ombudswerk is gefragmenteerd. Oplossingen: Ook de andere oorzaken aanpakken, bijvoorbeeld een Project Krachtige Basiszorg in Laakkwartier-Spoorwijk, naar het voorbeeld van Overvecht. Hierbij wordt niet alleen fysieke medische zorg, maar ook psychosociale zorg geboden. Het gaat hierbij om een 4D-consult (1 uur) waarbij niet alleen medisch wordt gekeken. In het algemeen kan men zeggen: zorg voor herstructurering van systemen, voorlichtingspakketten, samenwerking met de wijk, aanspreekpunten, voldoende hulpverleners en onderling overleg. We gaan kijken of meer zorg, communicatie en ondersteuning mogelijk is.

8. Voetbalvereniging HVV Laakkwartier: Geen probleem maar probleemoplossend t.a.v. de sociale cohesie! Rol in de wijk: In 2012 is in Den Haag besloten om buurthuizen te sluiten. Sportkantines zijn daardoor buurthuis van de toekomst geworden, incl. verbouwing en zodoende mogelijkheden verhuur aan derden en zo dekking 10% van de HVV-kosten. Er zijn verschillende partijen betrokken zoals Florence, 2 sportverenigingen, bewonersgroepen, het wijkberaad, ouderenbingo, kraamverpleging, cursussen, zomeractiviteiten, Middin. Afgeleid probleem: Het toezicht op het soms minder goed gebruik van het opgestelde sportpark door de buurt. Oplossing: sociale cohesie ook op dit onderdeel? Zoals elkaar aanspreken op gedrag.

P.m. onderdelen van het actieplan Laak (deels andere onderwerpen dan we konden bezoeken):

· Meer groen en minder stenen.

· Verbetering van verkeersveiligheid.

· Hulp aan bewoners bij armoede en schulden.

· Stimulering van sociale verbondenheid.

· Vermindering van parkeerdruk.

· Minder zwerfafval, hondenpoep

· Arbeidsmigranten, woonsituatie en misstanden

· Meer sociale verbondenheid inwoners

· Terugdringen criminaliteit