Een leidraad voor een leefbaar en betaalbaar Zuidwest

Door Samir Ahraui op 18 december 2023

De uitdagingen in Zuidwest zijn indrukwekkend en veel bewoners smachten naar een fatsoenlijke en betaalbare woning. Het is schrijnend dat sommige van hen momenteel vastzitten in onleefbare woningen, terwijl anderen eindeloos wachten op een sociale huurwoning. De situatie is niet langer acceptabel en vraagt om onmiddellijke actie. Op het stadhuis hoorden wij de nijpende verhalen van Zuidwest-bewoners die dagelijks te kampen hebben met vocht en schimmel, wat de dringende behoefte aan verbetering onderstreept.

Hoewel de ontwikkelingen in Zuidwest al in volle gang zijn is afgelopen week in de raad gesproken over de structuurvisie Zuidwest. Met deze structuurvisie leggen we een stevig fundament neer en kijken we uit naar concrete voorstellen die de levens van Zuidwest-bewoners zullen verbeteren.

Directe Aandacht voor Inwoners in Nood

Vele bewoners verblijven momenteel in erbarmelijke omstandigheden en kunnen niet wachten op de nieuwe woningen in Zuidwest. De gemeente moet daarom extra zorgverantwoordelijkheid nemen. Wij willen dan ook dat het college concreet maakt welke stappen worden ondernomen om deze bewoners bijvoorbeeld eerder te laten verhuizen of, als dat niet haalbaar is, samen met coöperaties en bewoners woningaanpassingen te doen die hun leefsituatie onmiddellijk verbeteren. Het college heeft toegezegd waar mogelijk bewoners te willen helpen.

Hand in Hand: Woningen en Voorzieningen

Leefbaarheid betekent niet alleen het bouwen van prachtige woningen, maar ook het creëren van voorzieningen die het dagelijkse leven verbeteren. Daarom ondersteunden wij het voorstel om ervoor te zorgen dat woningen en voorzieningen tegelijkertijd worden ontwikkeld. Hiermee voorkomen wij dat veel bewoners wel een woning hebben, maar in de buurt cruciale voorzieningen ontbreken. Hoewel de structuurvisie een leidraad biedt, is de concrete invulling van het voorzieningenprogramma cruciaal. Hoe werkt het bijvoorbeeld het college onderling samen om voldoende docenten, welzijnswerkers, huisartsen, tandartsen, of fysiotherapeuten naar Zuidwest te trekken? We willen voorkomen dat er lege ruimtes ontstaan of dat voorzieningen worden ingevuld met initiatieven waar voornamelijk bewoners buiten Zuidwest gebruik van zullen maken. Hier zullen wij op blijven toezien.

Sociale Samenhang en Bruisende Wijken

Verdichting in Zuidwest biedt kansen, maar stenen alleen creëren geen sociale cohesie of levendige wijken. Invloed, participatie, ontmoeting en een stevig sociaal programma zijn onontbeerlijk. De recent toegezegde extra rijksmiddelen zijn welkom, maar het blijft belangrijk om met alle betrokkenen te werken aan een krachtig en langdurig sociaal programma voor Zuidwest.

In Zuidwest liggen immense kansen om niet alleen betaalbaar wonen, maar ook bloeiende buurten te realiseren. Laten we gezamenlijk aan deze uitdaging werken en Zuidwest tot volle bloei brengen. Hier begint de toekomst van onze stad, in Zuidwest

Samir Ahraui

Samir Ahraui

Samir Ahraui (1994) woont in Laak en is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en vanaf 2023 raadslid voor de PvdA Den Haag op de thema’s ruimtelijke ordening, onderwijs en wijkaanpak. Hiernaast werkt hij als bestuursadviseur bij de uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen. Samir werd in 2012 actief voor de Haagse PvdA. Dit deed hij om samen met buurtbewoners te

Meer over Samir Ahraui