Discriminatie en Racisme

De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Dit willen we doen door discriminatie aan te pakken.

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Dit willen we doen door discriminatie aan te pakken. We gaan aan de slag om etnisch profileren en discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca tegen te gaan.

Als we een inclusieve samenleving willen zijn, moeten we discriminatie structureel tegengaan. Dat is van belang om het onderlinge vertrouwen en de verdraagzaamheid van inwoners van Den Haag te vergroten. Door overeenkomsten te benadrukken en diversiteit als een verrijking te zien. Door mensen op een ongedwongen manier kennis te laten maken met hun stadsgenoten die in een andere wijk wonen met een andere achtergrond – qua onderwijsniveau, sociaaleconomisch, religie, geaardheid – kunnen veel wederzijdse angsten worden weggenomen.

Etnisch profileren pakken we hard aan

Door middel van bijvoorbeeld bodycams die altijd aanstaan en digitale stopformulieren, maar ook door een meer divers politiekorps dat een goede afspiegeling vormt van onze stad qua afkomst, seksuele geaardheid en geslacht. De professionalisering in de politieorganisatie gaat op volle kracht door. Daar waar het vertrouwen in de politie laag is stellen we burgercomités in waarin politie en mensen uit de wijk met elkaar aan de hand van concrete cases het politieoptreden bespreken en hiervan proberen te leren.

We bestrijden (onbewuste) vooroordelen in de gemeentelijke organisatie door anoniem solliciteren en quota

Je culturele achtergrond, sekse en leeftijd zijn helaas nog steeds bepalend voor hoe groot de kans is dat je een baan vindt. Zolang dat het geval is, blijft de gemeente Den Haag het succesvolle anoniem solliciteren doorzetten, blijven we investeren in de emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en zijn we voor quota in topposities. Zo willen we een quotum van veertig procent vrouwen in topposities in de Haagse gemeente, moet veertig procent van de nieuwe top- en middenmanagers in de gemeente een niet-Nederlandse achtergrond hebben, en willen binnen de gemeente we een gelijke beloning voor man en vrouw voor gelijke functies.

Politiek en bestuur in Den Haag weerspiegelen de Haagse gemeenschap

Representatie van verschillende groepen is zéér noodzakelijk in bijvoorbeeld de besturen van publieke instellingen en het stadhuis. Daar wordt gericht op gestuurd door bijvoorbeeld anoniem solliciteren en quota. Met organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente, worden scherpere afspraken gemaakt over de diversiteit in besturen en adviesraden.

De gemeente Den Haag gaat genderneutraal communiceren

Iedereen moet zich aangesproken voelen bij communicatie door de gemeente. De gemeente gaat haar communicatie aan de inwoners van Den Haag daarop richten.

We zorgen voor meer meldingen van discriminatie, waar ook iets mee gebeurt

De meldingsbereidheid bij incidenten moet omhoog. De gemeente moet daarom actief aansturen op bewustwordingscampagnes rondom dit onderwerp. De gemeente zorgt er daarnaast voor dat melden loont: meldingen worden serieus genomen, grondig onderzocht en de melder wordt meegenomen in wat de gemeente er uiteindelijk mee doet.

Buurthuizen worden nog meer een ontmoetingsplaats

De gemeente investeert in buurthuizen waar alle inwoners uit de wijk terecht kunnen. We professionaliseren de buurthuizen via onafhankelijke beheerders die samen met de gebruikers afspraken maken over de invulling, activiteiten en waar mogelijk bundeling. Buurthuizen die mensen van verschillende achtergrond met elkaar verbinden, krijgen meer financiering.

Blijvende gesprekken met verenigingen, politie en onderwijs over acceptatie en veiligheid van LHBTQIA+’ers

We willen dat de gemeente zich actief inzet voor de emancipatie en veiligheid van LHBTQIA+’ers in de stad en daarover – in samenwerking met het COC, onderwijsinstellingen, sportverenigingen, en de politie blijft opzoeken.

Scholen laten kinderen vaker met elkaar kennis maken

Kinderen maken relatief makkelijk vrienden, los van achtergrond en cultuur. Dat willen we bevorderen, bijvoorbeeld door extra onderwijsprogramma’s, sociaal-culturele uitwisselingen tussen verschillende scholen en weekendscholen. Tegelijkertijd creëren we bij leraren meer bewustzijn over onbewuste vooroordelen bij het geven van schooladviezen. Daarnaast financiert de gemeente gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen van ouders die dit niet kunnen betalen.

We ontwikkelen keurmerken voor een goede preventie van discriminatie. Bedrijven en horeca voldoen hier binnen 5 jaar aan

Met andere steden en koninklijke horeca Nederland wordt een keurmerk voor Gastvrije Horeca ontwikkeld, waarin discriminatie een belangrijke rol heeft. Criteria voor het behalen van het keurmerk worden samen vastgesteld. Maximaal 5 jaar na het uitkomen van het keurmerk moet de Haagse horeca hieraan voldoen.

De gemeente Den Haag ontwikkelt bovendien, bij voorkeur met andere grote steden, de Vereniging Nederlandse gemeente en (landelijke) werkgevers en werknemers, een keurmerk voor diversiteitsbeleid bij werkgevers. Ondernemingen die subsidies of opdrachten van de gemeente krijgen, moeten dit keurmerk zodra het er is binnen vijf jaar halen.

We maken inwoners van Den Haag bewuster dat ze zelf veel tegen discriminatie kunnen doen

De gemeente zoekt daarvoor de samenwerking met scholen, de Haagse horeca en bedrijven. De gemeente geeft hen de middelen om doelgroepgericht aandacht te geven aan het voorkomen van discriminatie.

We stimuleren gezamenlijke bijeenkomsten van (gesegregeerde) netwerken van Haagse bedrijven

Dat biedt bedrijven kansen om aan beter personeel te komen, en mensen van verschillende achtergronden meer kansen zichzelf te laten zien.

Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder