Door op 8 oktober 2013

Algemene Beschouwingen 2013 – Zorgen op wijkniveau

Vandaag was het de dag van het vooruitblikken. Voor de PvdA staat de komende periode in het teken van meer mensen aan het werk, een goed armoedebeleid en meer geld en bevoegdheden naar de stadsdelen, dichter bij de mensen. Een samenvatting.  Werk
Iedereen in onze stad verdient een baan, een leerwerkbaan of een stageplek. Daarvoor is een sterke economie nodig. Het gaat niet goed met de werkgelegenheid in Den Haag. Het afgelopen jaar steeg de werkloosheid hier met 30%. Daarmee heeft Den Haag een werkloosheidspercentage van bijna 12%. Dat is 4% hoger dan het landelijk gemiddelde. Door meer bedrijven en organisaties naar Den Haag te trekken, kunnen we de lokale economie aanjagen.De economie op wijkniveau is minstens zo belangrijk. Het MKB en de ZZP’ers vormen de ruggengraat van de lokale werkgelegenheid. Wij zien een kans meer stageplekken te creëren door lokale ondernemers te verbinden aan scholieren en studenten.Om de hoge werkloosheid onder jongeren tegen te gaan, presenteerde het college dit jaar op verzoek van de PvdA een concreet actieplan. Daar verwachten wij veel van.

Wonen
De PvdA is blij met de nieuwe startersleningen om starters op de woningmarkt meer kansen te bieden. Wij maken ons zorgen over de beschikbaarheid van sociale woningbouw in Den Haag en willen daarom voldoende reserve bovenop de kernvoorraad. De transformatie van leegstaande kantoren naar woningen kan helpen om het huuraanbod voor lage en middeninkomens bestand te maken tegen de zware tijd die wij nog tegemoet gaan.Den Haag zal de komende jaren een omslag moeten maken. Van grote projecten gaan we de komende tijd “back to basic”. Er wordt prioriteit gegeven aan het onderhoud en gezond maken van woningen, en het verbeteren van openbare ruimte en leefbaarheid in buurten en wijken.

Armoedebeleid
De PvdA staat ervoor dat mensen die het niet op eigen kracht redden een steuntje in de rug krijgen. Sterk armoedebeleid is belangrijk en zeker in deze tijd noodzakelijk. De Ooievaarspas en ‘Kinderen doen Mee’ zijn prachtige voorbeelden. De PvdA vroeg het college de aanschafkosten van de Ooievaarspas kwijt te schelden en het Ouderenfonds nieuw leven in te blazen.

Stadsdelen
De PvdA blijft het zonde vinden dat de commissie voor de Stadsdelen is opgeheven. In het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat deze partij vier stadsdeelkantoren wil sluiten. Dat vindt de PvdA onbegrijpelijk. Wij gaan voor uitbreiding van de taken en voor een verdubbeling van het budget voor de stadsdelen. Dichter bij de wijken, dichter bij de mensen.

En meer
De PvdA vroeg verder aandacht voor woonoverlast, de soepbus, jongerenzender FunX, de sporttarieven, luchtkwaliteit en duurzaamheid.

Tot slot
Er is in de afgelopen jaren veel gedaan in en voor Den Haag. Maar er is ook heel veel ‘beleid gemaakt’. Wat de PvdA betreft wordt 2014 het jaar van de uitvoering. De mensen die mij dagelijks aanspreken hebben terecht hun zorgen over werkgelegenheid, toenemende woonlasten en de toekomst. Voor die mensen doen we het. Iedere dag weer. Beleid is er immers voor de mensen en niet andersom.

Hieronder vindt u de gehele spreektekst van fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven.

 


Algemene Beschouwingen 2013
Spreektekst PvdA – door Jeltje van Nieuwenhoven

(Gesproken tekst geldt)

Zorgen op wijkniveau

Zorgen over werkgelegenheid, woonlasten, zorgaanbod en de toekomst nemen in het leven van steeds meer mensen een centrale plek in. Ik word daar op straat steeds vaker over aangesproken. Uit de begroting blijkt dat de financiën in Den Haag op orde zijn. Dat is mooi. Hoe goed je ook op de centen let, voor Hagenaars moet dit wel direct betekenis hebben.

Daarom zijn in de begroting extra middelen gereserveerd voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, voor de bestrijding van armoede en voor meer investeringen in de stad. Deze bestedingsimpuls is hard nodig.

Werken in Den Haag
Iedereen in onze stad verdient een baan, een leerwerkbaan of een stageplek. Daarvoor is een sterke economie nodig. Het gaat niet goed met de werkgelegenheid in Den Haag. Het afgelopen jaar steeg de werkloosheid hier met 30%. Daarmee heeft Den Haag een werkloosheidspercentage van bijna 12%. Dat is 4% hoger dan het landelijk gemiddelde.

Door meer bedrijven en organisaties naar Den Haag te trekken, kunnen we de lokale economie aanjagen. De Security Delta – Den Haag als stad van vrede en recht – kan daarbij een grote rol spelen. De toeristische sector is ook een potentiële bron van werk.

De economie op wijkniveau is minstens even belangrijk. De ‘kleine’ ondernemers, het MKB en de ZZP’ers vormen de ruggengraat van de lokale werkgelegenheid. Wij zien een kans meer stageplekken te creëren door lokale ondernemers te verbinden met scholieren en studenten. Is een stagehuis in elke wijk hiervoor een oplossing?

Op initiatief van de PvdA is door de wethouder een concreet actieplan gepresenteerd om de hoge werkloosheid onder Haagse jongeren aan te pakken. Daar zijn wij heel blij mee en we zullen het college hierop blijven aansporen.

Mensen die het niet op eigen kracht redden krijgen een steuntje in de rug. Een sterk armoedebeleid is belangrijk en zeker in deze tijd noodzakelijk. De Ooievaarspas en ‘Kinderen doen Mee’ zijn prachtige voorbeelden. In onze stad dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Kunnen de aanschafkosten van de Ooievaarspas worden afgeschaft?

Uit de resultaten van het onderzoek “Werkende armen” blijkt dat er groepen zijn die recht hebben op armoederegelingen, maar daar weinig gebruik van maken. Wat gaat het college doen om deze groepen beter in beeld te krijgen en wat kan het college voor ze betekenen? En wordt het niet weer tijd voor een Ouderenfonds? Wij waarderen het zeer dat de wethouder heeft geregeld dat de soepbus kan blijven voortbestaan.

Op individueel niveau veroorzaakt de economische crisis huisuitzettingen en sociale ellende. De PvdA verwacht hiervoor passende oplossingen, zodat mensen niet op straat komen te staan. Den Haag Op Maat, Schuldhulpverlening en Algemeen Maatschappelijk Werk hebben daar een belangrijke en preventieve rol in. Welke mogelijkheden ziet het college om dergelijke persoonlijke drama’s verder te voorkomen?

Wonen in Den Haag
Er worden in Den Haag nog altijd woningen gebouwd. Dat is bijzonder in deze tijd en nodig gezien de toenemende woningbehoefte. Om starters meer kansen te bieden heeft de PvdA gevraagd om de invoering van startersleningen. De combinatie met onderhoud vinden wij een goede, maar kan het college eveneens een starterslening voor nieuwbouw aanbieden?

Wij maken ons zorgen over de beschikbaarheid van sociale woningbouw in Den Haag. Kan de wethouder ervoor zorgen dat in de komende jaren zoveel mogelijk van de zogenoemde ‘overmaat’ van ruim 2000 woningen als reserve op de kernvoorraad, in stand wordt gehouden? De transformatie van leegstaande kantoren naar woningen kan helpen om het huuraanbod voor lage en middeninkomens bestand te maken tegen de zware tijd die wij nog tegemoet gaan.

Naar onze mening zal Den Haag de komende jaren een omslag moeten maken. Van grote projecten gaan we de komende tijd “back to basic”. Er wordt prioriteit gegeven aan het onderhoud en gezond maken van woningen en het verbeteren van openbare ruimte en leefbaarheid in buurten en wijken.

De deal met Vestia zorgt dat de woningbouwprojecten in Den Haag Zuidwest door kunnen gaan. De PvdA vindt dit een hele goede zaak. Graag zouden we zien dat de andere Haagse corporaties bij de wijkontwikkelingsmaatschappij betrokken worden en meedoen. Hoe staat het daarmee?

Onze fractie trekt ten strijde tegen woonoverlast. In bijna 75% van de gevallen blijkt mediation de oplossing. De PvdA ziet graag een wijkgerichte aanpak op het gebied van mediation en dat dit een vaste verankering krijgt in het gemeentelijk beleid. Wat kan het college hieraan bijdragen?

Momenteel wordt in de stad hard gewerkt om het openbaar vervoer en de wegen in Den Haag klaar te maken voor de toekomst. Dit brengt overlast met zich mee. Voor een deel niet te voorkomen, maar wij hebben het idee dat de planning en de communicatie nog beter kan.

Het gaat goed met de aanleg van fietspaden in Den Haag, maar wat betreft fietsgemak en -veiligheid blijven sommige wijken (ver) achter. Graag zien wij een versnelde inzet op veilige, vrijliggende fietspaden in Schilderswijk en Transvaal.

Krachtwijken, Veiligheid en Leefbaarheid in Den Haag
Met de Haagse Krachtwijkenaanpak zijn de afgelopen jaren forse stappen gezet om sociaaleconomische verschillen tussen wijken te verkleinen. Onder meer door de extra middelen voor de Schilderswijk. We moeten blijven bouwen aan vertrouwen in de wijken. Doorgaan dus.

We moeten aandacht blijven houden voor veiligheid en leefbaarheid in de buurt. De inzet van extra bijzondere opsporingsambtenaren in de krachtwijken werkt. Samen met de buurtinterventieteams verbeteren ze de sociale veiligheid. Met het politiekeurmerk veilig wonen zijn woningen van extra hang- en sluitwerk voorzien. Dit zou breder kunnen worden uitgerold. En kan iedere Haagse wijk nog steeds met een gerust hart rekenen op een wijkagent?

Preventie is de basis om jongeren die het verkeerde pad op dreigen te gaan vroegtijdig bij te sturen. Projecten als Trix werken en leveren de maatschappij dubbele winst op. Jongeren wordt daarmee perspectief geboden.

Duurzaamheid in Den Haag
De uitwerking van onze motie ‘Backcasting’ onderstreept dat wij de komende jaren verdergaande besluiten moeten nemen om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit vergt ambitie en geld.

Op het gebied van informatie en innovatie verwachten wij veel van het nieuwe duurzaamheidscentrum. Voor richting en visie rekenen wij op het Haags Milieucentrum. Wij gaan er vanuit dat hun basissubsidie in 2014 behouden kan blijven.

Hagenaars moeten in hun wijk in goede gezondheid kunnen leven. Wat betreft de luchtkwaliteit voert Den Haag de verkeerde lijstjes aan. College, wat gaat u hier aan doen?

Investeren in de stad levert banen op. Met extra inzet op duurzame renovatie van Haagse huurwoningen slaan wij drie vliegen in een klap. Het schept werkgelegenheid, maakt woningen toekomstbestendig en is belangrijk voor huurders.

Duurzaamheid vereist inzet van alle Hagenaars. Dit abstracte begrip wordt concreet voor mensen door middel van de kleinere initiatieven, zoals stadstuinen en extra buurtcontainers voor plastic afval.

Over afval gesproken, we hebben er allemaal een mening over, maar de perfecte oplossing in een stad als Den Haag is niet makkelijk te vinden. Wij dagen de wethouder uit met ons mee te denken over de kansen en winst in afvalscheiding die we nu laten liggen?

Zorg, Onderwijs en Sport in Den Haag
Zorg moet dicht bij de mensen worden georganiseerd. Wij geloven daarom in de kracht van wijkverpleegkundigen. Met hun centrale rol zorgen zij dat de juiste mensen de juiste zorg krijgen. Wij pleiten ervoor om het succesvolle project Zichtbare Schakels breder in de stad uit te rollen. Mensen die hulp nodig hebben zitten hier om te springen. Het zou een verlichting kunnen betekenen voor hardwerkende mantelzorgers.

Met de overheveling van Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet vanuit het Rijk komt er veel op onze gemeente af. De gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden nemen hiermee toe, maar het beschikbare budget wordt minder. Onze zorg is hoe wij ook hier de menselijke maat voorop blijven stellen. Het is goed om te zien dat het college zich ook financieel reeds voorbereidt.

De brede buurtscholen komen inmiddels, zij het langzaam, van de grond. Kan de wethouder haar visie op deze ontwikkeling geven. Huiswerkbegeleiding is een succes. Werkt dit ook goed op de brede buurtscholen en in de weekenden?

Op de voortgang met de bibliotheken zijn wij kritisch. We zijn benieuwd naar de resultaten van de evaluatie en wij zullen niet nalaten stevig bij te sturen als dat nodig is. Dat geldt tevens voor het aanbod en de ontwikkeling van cultuureducatie en wijkcultuur.

De verhoging van sportdeelname is een belangrijk doel. Volgens de PvdA is het dan zeer onverstandig om de zwembadtarieven en de tarieven van de sporthallen te verhogen. Om sporten toegankelijk te houden en de sportdeelname niet te laten afnemen, vragen wij het college net als vorig jaar af te zien van de voorgenomen tariefverhogingen.

FunX is het populairste radiostation voor en door jongeren en jongvolwassenen in de Randstad en behandelt veel maatschappelijke thema’s. Wij zijn blij met de extra inzet van de wethouder voor behoud van deze zender, maar hoe staat het met de toekomst?

In 2013 vieren wij 150 jaar afschaffing van de slavernij. Dit feit had in onze internationale stad van Vrede en Recht met wat meer geluid mogen passeren. De PvdA wil dat er structureel invulling wordt gegeven aan het herdenken, maar even zozeer aan het voorkomen van moderne vormen van slavernij en onderdrukking. Het door de wethouder toegezegde slavernijmonument wordt wat ons betreft een belangrijke geheugensteun voor deze dure plicht.

De stadsdelen in Den Haag
De PvdA vindt de stadsdelen belangrijk. Wij vinden het dan ook eeuwig zonde dat de commissie voor de Stadsdelen is opgeheven. In het verkiezingsprogramma van de VVD lees ik dat deze partij vier stadsdeelkantoren wil sluiten. Dat is niet de lijn die wij voorstaan. Wij gaan voor uitbreiding van de taken en voor een verdubbeling van het budget voor de stadsdelen. Dichter bij de wijken, dichter bij de mensen. Wij verwachten daarom veel van het voorstel voor deconcentratie.

In onze contacten met bewonersorganisaties krijgen wij een wisselend beeld van de gevolgen van het beleid ten aanzien van hun activiteiten. Duidelijk is dat actieve ondersteuning vanuit de stadsdelen enorm verschilt. Wat doet het college daar aan? De PvdA doet op dit punt een eigen onderzoek en zal daarvan binnenkort de resultaten presenteren.

Tot slot
Er is in de afgelopen jaren veel gedaan in en voor Den Haag. Maar er is ook heel veel ‘beleid gemaakt’. Wat de PvdA betreft wordt 2014 het jaar van de uitvoering. De mensen die mij dagelijks aanspreken hebben terecht hun zorgen over werkgelegenheid, toenemende woonlasten en de toekomst. Voor die mensen doen we het. Iedere dag weer. Beleid is er immers voor de mensen en niet andersom.

U kunt de raadsvergadering hier terugzien >>

 

Waar ben je naar op zoek?