Door op 28 oktober 2015

De stad op orde

Vanochtend spraken we in de commissie Leefomgeving over de begroting van het programma ontwikkeling buitenruimte. De stad ligt er op veel plaatsen goed bij. De Basis op Orde noemt het college dat. Maar dat is nog niet overal het geval. Bijvoorbeeld in Loosduinen – o.a. Kraaijenstein – heb je stukken die er slecht bij liggen. Het wegonderhoud loopt achter, stenen liggen los door wortelgroei en straatprofielen zijn aan modernisering toe. Ook de Thomsonlaan (stuk tussen Valkenbosplein en de Fahrenheidstraat) is bijvoorbeeld aan een opknapbeurt toe. Tegels liggen los en scheef en mensen vallen daarover. Mensen die in zulke straten en wijken wonen vragen zich af wanneer hun wijk nu eindelijk aan de beurt is.

De wethouder gaf aan dat de nota Beheren op Niveau het ambitieniveau aangeeft. Er is onvoldoende budget om de hele stad het gewenste niveau te brengen. Het college moet prioriteiten stellen. Daarbij is gekozen voor hoofdwegen. Dus de prioriteit ligt nu dus niet bij woonwijken. Er is nu geen ruimte in begroting, behalve als de veiligheid in het geding is of als het riool vervangen moet worden (zoals nu in Bezuidenhout). Hier moeten we dus nog geld voor zien te organiseren in de komende jaren.

Bomen: mooi, belangrijk, maar soms ook lastig

Bomen zijn belangrijk voor de stad. Bomen heb je niet gauw genoeg. Er zijn op dit moment veel vrienden van de bomen in de stad. En dat is goed! Bomen veroorzaken soms echter ook overlast. Door wortelgroei en door foute aanplant. Of doordat snelgroeiers niet op het geplande moment gekapt zijn. We mogen niet vergeten dat deze overlast voor mensen ook echt is. Tuinen die verzakken, stoeptegels die los liggen, nieuwe fietspaden die alweer omhoog komen. De PvdA zou hier graag in bredere zin over spreken. We spreken nu vaak over individuele bomen of straten. Ik heb de wethouder gevraagd naar mogelijkheden hierover een afwegingskader/discussienota op te stellen.

De wethouder gaf aan dat overlast zelden tot nooit een reden is om een boom te kappen. Dat kan alleen in extreme situaties. De wethouder benadrukt dat er altijd verschillende belangen gewogen moeten worden. Tegelijkertijd worden bomen niet alleen gekapt als ze ziek zijn, maar ook bij bijvoorbeeld kadevervanging of herinrichting van straten. Na een beetje aandringen gaat de wethouder gaat ons per brief informeren over situaties waarin nu kapvergunningen gewijzigd worden en waarom. Dat kunnen we daar over van gedachte wisselen.

Het is belangrijk dat er goed en zorgvuldig gecommuniceerd wordt over voorgenomen bomenkap. Ik heb me aangesloten bij het verzoek om ook bij de te kappen bomen informatie te plaatsen. Dat kan een mooi pilot zijn voor ook andere ontwikkelingen en de informatievoorzieningen ter plaatse. De wethouder werkt hier aan en komt hier op terug.

Werk-met-werk

In de stad lukt het ons door zogenaamd werk-met-werk-budget soms een kwaliteitsslag te maken: de straat wordt dan bijvoorbeeld heringericht als het riool vervangen wordt. Het budget is echter allemaal bestemd. De PvdA ziet graag dat er voor 2017 nieuw budget beschikbaar komt. Wij zien ook mogelijkheden om werk van derden – bijvoorbeeld van woningcorporaties – te combineren.

Ondergrondse restafval containers (ORAC’S) zijn goed voor de stad. Veel mensen zijn daar blij mee. En veel mensen werken mee door bijvoorbeeld ORAC’S te adopteren. Dat neemt niet weg dat sommige ORAC’S blijvend problematisch zijn: te veel bij-plaatsingen, soms door te weinig capaciteit, soms door slordig gebruik door bewoners. De PvdA heeft het college opgeroepen nog alerter te zijn op signalen. En ook eerder een analyse te maken voor het probleem en met de buurt te spreken over mogelijke oplossing.

De verlichting aan de achterzijde van Station Den Haag HS is al tijden slecht. lampen zijn kapot, maar worden al maanden niet vervangen. Ik heb de wethouder gevraag dit op te lossen met betrokkenen en zorgen dat de achterzijde van Holland Spoor afdoende verlicht is. De wethouder heeft toegezegd dit op te nemen met betrokkenen. Bij Den Haag FM heb ik hierover een interview gehad. Luister hier item terug.

Hoe staat het met overleg Rijkspark Sorghvliet? Om daar te wandelen, moet je eerste helemaal naar het centrum om een toegangsbewijs te kopen. Zo ingewikkeld kan het toch niet zijn kaartverkoop aan de poort mogelijk te maken? Helaas blijkt er nog niet veel schot te zitten in het overleg. Ik heb daarop gesuggereerd dat kaartjes verkocht worden bij een horecagelegenheid in de buurt.

Tot slot heb ik mij aangesloten bij D66 over ons initiatief Den Haag: Dat kan Groener. Zie hieronder:

De begroting gaat over hoofdlijnen. Veel van de onderwerpen worden uitgewerkt in nota’s van het college. Die nota’s moeten vaak nog in de commissie besproken worden. Daarom bracht ik vandaag niet in over de fiets, luchtkwaliteit, het strand of de Haagse Markt.