Door Martijn Balster op 14 oktober 2015

#InDeRaad: PvdA staat voor ruimhartige opvang vluchtelingen

In de raad van vanavond wordt op dit moment gesproken over de opvang van vluchtelingen in Den Haag. Den Haag realiseert noodopvang voor 600 vluchtelingen in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en in de Kiwistraat wordt op korte termijn opvang voor 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De plannen voor statushouders worden nu ook snel concreter, zo worden er spoedig 100 mensen opgevangen in Scheveningen. De PvdA vindt dit  fatsoenlijk en hoort bij de stad van Vrede en Recht om mensen die vluchten voor oorlog een veilige plek te bieden.

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster heeft in de raad gepleit voor kwalitatieve goede opvang voor statushouders. Deze mensen verblijven voor langere tijd in de stad en daarom is fatsoenlijke opvang nodig.

Goede opvang alleen is niet genoeg. We willen mensen fatsoenlijk integreren, de taal laten leren en waar dat kan zo snel als mogelijk aan het werk zien te krijgen. Dat betekent wat ons betreft zo snel mogelijk opnemen in het dagelijkse leven. En niet het buiten de stad plaatsen van vluchtelingen met een status. We zien de concrete voorstellen op het gebied van integratie, taal, dagbesteding en werk graag tegemoet van het college.

Deze week komen er al veertig alleenstaande minderjarige asielzoekers aan in Den Haag. Zij worden opgevangen bij De Jutters aan de Kiwistraat. We zijn trots dat zij na de herfstvakantie al meteen naar school gaan. Daarmee voorzien we niet alleen in fatsoenlijke huisvesting maar ook in dagbesteding en scholing

Martijn Balster heeft in zijn inbreng een groot compliment uitgedeeld aan de aan de bewoners van Den Haag. Zij zetten  u de schouders er onder. Het is zaak om bewoners goed en tijdig te blijven informeren over opvanglocaties en hen ook te betrekken bij de uitvoering.


 

Wil je de hele inbreng van Martijn Balster lezen? Dat kan hieronder.

De PvdA steunt het ruimhartige gebaar van de stad Den Haag. Het heeft even geduurd, maar alles bij elkaar gaan we een flinke prestatie met elkaar leveren. Een stad van vrede en recht waardig.

Onze stad biedt noodopvang voor 600 mensen die huis en haard hebben verlaten. We bieden vanaf nu t/m 2016 nog voor 2390 mensen waarvan is vast komen te staan dat ze niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst, een dak boven het hoofd. We bieden een dak boven het hoofd, maar ook begeleiding, school voor kinderen, dagbesteding, taal, hulp bij psychische en maatschappelijke problemen en er is aandacht voor welzijn. Dat is voorzitter, zoals het hoort.

Dat dit geen gemakkelijke opgave wordt, dat weten we. Maar het biedt ook een geweldige kans om de wapenspreuk van Den Haag en de vertaling ervan die de titel is geworden van het collegeakkoord, kracht bij te zetten. De stad van vrede en recht, toont Haagse kracht. Wij zijn een sociale stad, die dat sociale gezicht toont.

En beslist niet alleen het stadsbestuur. Als je kijkt hoeveel suggesties voor locaties op de Facebookpagina van Benoordenhout langskomen. Als je ziet hoe het wijkberaad Bezuidenhout de gesprekken voert met buurtbewoners. Als je de reactie ziet van bewonersorganisatie Statenkwartier. Dan laat dat zien wat Haagse kracht is. Alle lof van mijn partij voor deze actieve bewoners, die er de schouders onder zetten. Het is zaak om bewoners goed en tijdig te blijven informeren over opvanglocaties en hen ook te betrekken bij de uitvoering. Deelt het college dit uitgangspunt?

Voorzitter, er zijn veel mensen die mij suggesties doen voor opvangplekken, suggesties voor verstandige hulp aan vluchtelingen, voor goede integratie, hulp bij het leren van de taal. De PvdA hoop van ganser harte dat het college naast de communicatie over concrete opvanglocaties, de stad blijft uitdagen om met deze goede suggesties te komen. En bewoners zo veel mogelijk betreft bij het fatsoenlijk opvangen van volwassenen en kinderen die huis en haard hebben moeten verlaten.

 

UITDAGING

Maar, voorzitter, het wordt ook een flinke uitdaging. De taskforce die is ingesteld, zal buitengewoon creatief moeten worden om lege kantoorruimte beschikbaar en geschikt te krijgen. Om andere leegstaande panden om te bouwen. Wat de PvdA betreft is het met de reeds bestaande woningnood en groeiende woningnood in de toekomst, daarbij ook verstandig zo te investeren dat het niet alleen snel, maar ook kwalitatief goede woningen zijn. Is het college bereid dit als uitgangspunt te blijven zien?

Er zullen nog flink wat plaatsen beschikbaar moeten komen in de stad. Het college geeft aan in november / december duidelijkheid te hebben over de Anna van Hannoverstraat en Scheveningseweg. Ik neem aan dat de raad bij nieuwe locaties ook op de hoogte wordt gebracht, net als bewoners. Gaat het college de raad hier steeds over informeren? En niet alleen in de kwartaalrapportages?

Daarnaast voorzitter, zal er nog wat water door de Vliet moeten t.a.v. de financiering. Daarbij wordt terecht gekeken naar het Rijk. Waar de ambities qua opvang hoog zijn en de verwachtingen t.a.v. lokale partners nog hoger, gaat het in de uitvoering erg rommelig. We zien allerlei politieke steekspellen daar tussendoor. Voorzitter, de Haagse PvdA schaart zich ten volle achter dit college dat het kabinet oproept tot substantiële financiering van de opvanglocaties. Daarbij mag ook de nodige steun worden verwacht in de beschikbaarstelling van rijksgebouwen en het verwerven van andere panden om ze voor huisvesting beschikbaar te maken.

En, voorzitter, laten we niet de fout maken die in het verleden is gemaakt. Laten we mensen fatsoenlijk integreren, de taal laten leren en waar dat kan zo snel als mogelijk aan het werk zien te krijgen. Dat betekent zo snel mogelijk opnemen in het dagelijkse leven. En niet het buiten de stad plaatsen van vluchtelingen met een status. Wij zien de concrete voorstellen op het gebied van integratie, taal, dagbesteding en werk graag tegemoet. Graag een reactie van het college wanneer we dit kunnen verwachten.

 

AFSLUITING

Ik rond af. Voorzitter. Het begint nu pas. De stad moet laten zien dat wij opvangen op een menswaardige manier. Dat wij bewoners niet tegen elkaar uitspelen. Dat wij iedereen in onze stad een plek gunnen. Dat we onze eigen en nieuwe bewoners geen angst aan praten, maar naast hen staan.

De PvdA zal de komende tijd veel de stad in trekken om te horen hoe de plannen vorm krijgen. Kritische geluiden nemen wij zeer serieus. Zolang het uitgangspunt maar is dat we één stad zijn. Eén stad, van vrede en recht. Een stad waar geen hekken om heen staan, maar een stad waarin mensen kunnen bouwen aan een betere toekomst.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster