Door Martijn Balster op 9 juli 2014

Meer wijkverpleegkundigen voor ‘achterstandswijken’

De PvdA is een groot voorstander van het organiseren van de zorg dichtbij de mensen, in hun eigen buurt. Goed gekwalificeerde wijkverpleegkundigen zijn daarbij van groot belang. Vorige week kondigde het Rijk aan 3500 wijkverpleegkundigen extra in te gaan zetten en daarnaast zorgmedewerkers om te scholen tot wijkverpleegkundige.

Uit een rapport van onderzoeksinstituut Nivel naar de wijkverpleging in Den Haag[1] blijkt dat wijkverpleegkundigen het hardst nodig zijn in “achterstandswijken” zoals Transvaal en de Schilderswijk, omdat daar de zorgvraag hoger is en meer inzet nodig is om preventieve taken uit te kunnen voeren. Dat roept bij onze fractie vragen op over de wijze waarop dit in Den Haag wordt geregeld.

Daarom heb ik het college de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Op welke wijze zal de inzet van de (extra) wijkverpleegkundigen worden vormgegeven in de wijken in Den Haag?
  2. Bent u op de hoogte van het rapport van onderzoeksinstituut Nivel? Zo ja, bent u met de PvdA-fractie van mening dat het van belang is dat juist deze wijken extra wijkverpleegkundigen ter beschikking krijgen?
  3. Hoe schat u de ontwikkeling van de zorgvraag in als gevolg van meer aandacht voor preventie en vroegsignalering, specifiek in wijken met een grotere zorgbehoefte? Zijn de geplande sociale wijkteams hier voldoende toe uitgerust?
  4. Kunt u aangeven welke afspraken met de vier zorgverzekeraars reeds zijn gemaakt t.a.v. de invulling van de sociale wijkteams in het algemeen en de inzet van wijkverpleegkundigen in het bijzonder? Welke afspraken worden nog gemaakt?
  5. Op welke wijze gaat u er in overleg met zorgverzekeraars voor zorgen dat juist deze wijken – waar de zorgvraag het grootst is – extra wijkverpleegkundigen worden ingezet zonder dat de andere wijken te maken krijgen met een tekort aan wijkverpleegkundigen?
  6. Kunt u aangeven hoe wordt voorkomen dat de snelle en preventieve inzet van wijkverpleegkundigen en/of de autonomie van de verpleegkundigen in het geding raakt als gevolg van complexe indicatiestellingsprocessen en/of afstemmingsproblemen met de verschillende verzekeraars?

[1] http://denhaagfm.nl/2014/07/08/twee-keer-zoveel-wijkverpleegkundigen-nodig-achterstandswijken/

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster