Door op 21 februari 2014

Na de laatste raad – Schone lucht, Binnenhof en Laakhavens

De laatste raad voor de verkiezingen leek met de vele agendapunten en meerdere tweeminuten-debatten van begin af aan wel even te gaan duren. Het werd een lange vergadering, maar alle punten werden uiteindelijk behandeld en dat levert een aantal mooie initiatieven en plannen op.

Evaluatie buurtbibliotheken
De Haagse raad heeft zich met steun van de PvdA uitgesproken voor de terugkeer van een volwaardige wijkbibliotheek in de Schilderswijk. PvdA-woordvoerder Lobke Zandstra: “Over het belang van bibliotheken hebben we in de raad al vaak gesproken. Bibliotheken zijn mooie, belangrijke en goed functionerende voorzieningen in onze stad. Daarom blijft de PvdA voorstander van een volwaardige wijkbibliotheek in de Schilderswijk.”

Schone lucht in Bezuidenhout
Namens de PvdA bedankte en complimenteerde Marieke Bolle de initiatiefnemers voor hun inzet en betrokkenheid die heeft geleid tot het indienen van dit burgerinitiatief. Zij bedankte tevens het college voor de reactie en gaf aan deze graag wat te willen aanscherpen. In een motie vroeg zij om de raad voor de zomer van dit jaar een nadere haalbaarheidsstudie te doen naar de voorgestelde maatregelen, in het bijzonder naar het door de bewoners gewenste ‘Fijnstof Reductie Systeem’.

De motie werd aangenomen en de PvdA feliciteert de initiatiefnemers en de overige bewoners van harte met het behaalde resultaat.

Bestemmingsplan Binnenhof e.o.
Wat de PvdA betreft moet het gebied rond het Binnenhof zo mooi blijven als het nu is en liefst nog mooier worden. Woordvoerder Marieke Bolle gaf aan dat de PvdA kan instemmen met de parkeergarage onder het Toernooiveld, maar dringt aan op een mooie inpassing daarvan. Daarnaast gaat de fractie er vanuit dat de aanleg van deze garage ertoe zal leiden dat het straatparkeren aan korte zijde van het Lange Voorhout, voor hotel Des Indes en voor de Kloosterkerk zal verdwijnen. Met het gehandicaptenparkeren wordt natuurlijk rekening mee gehouden.

Dit gebied zal er naar de mening van de PvdA zichtbaar op vooruit gaan. Om dat beeld kracht bij te zetten, hecht de PvdA er waarde aan dat er goed wordt gekeken naar de suggesties uit de inspraak van de Bomenstichting. Tot slot drukte Bolle het college op het hart het alternatieve plan voor de Lange Vijverberg zo goed mogelijk over te nemen.

Onteigeningsplan Spuiplein e.o.
Volgens woordvoerder Jos de Jong is voorliggend voorstel een goede eerste stap in deze procedure. Het college is al geruime tijd in gesprek met de diverse eigenaren en gebruikers om te komen tot een zogenoemde minnelijke verwerving. Dat blijft wat de PvdA betreft de inzet.

Vernieuwing Haagse Markt
De PvdA draagt de Haagse markt een warm hart toe. PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven onderstreepte dat in haar inbreng: “Wij zijn blij dat de kooplieden en de wethouder tot een overeenstemming zijn gekomen. Met 87% van de kooplieden die zich heeft uitgesproken voor een variant met 4 of meer fasen, lijkt de gekozen oplossing ons duidelijk. Ik heb nog wel een vraag over de overkapping. Laten we in ieder geval rekening houden bij de herinrichting dat die overkapping er kan komen. Kan de wethouder ons dit verzekeren? Laten we nu zo snel mogelijk aan de slag gaan en een Haagse markt maken waar heel Den Haag trots op kan zijn.”

Laat Maakhaven in Laakhaven
Hoewel dit initiatief pas in een erg laat stadium naar de raad kwam, is PvdA-woordvoerder Jos de Jong gecharmeerd geraakt door Maakhaven. Een vorm van kleinschalig opdrachtgeverschap in een oud pand van Shell in Laakhaven West. De Jong sloot zich aan bij het amendement dat het college vroeg dit voorstel nader te bestuderen op (financiële) haalbaarheid en hiermee voor de zomer bij de raad terug te komen.

Slimmere bevoorrading
De PvdA kan zich erg goed vinden in het voorliggende voorstel, waarvoor onze complimenten aan de initiatiefnemer. De binnenstad wordt zwaar belast. Slimmere bevoorrading of stadsdistributie is wat ons betreft een goede zaak en wij zijn blij te vernemen dat de Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF) hetzelfde vindt.

Zoals Jeltje van Nieuwenhoven tijdens de, erg nuttige, werkconferentie over dit onderwerp al zei: “Het goederenvervoer in Den Haag is een markt waar geld moet worden verdiend. Voor een goede inrichting van die markt is een marktmeester nodig, en die rol zou ‘de overheid’ op zich kunnen nemen. Vanuit die rol organiseert de gemeente overleg over de afspraken die op de lokale markt van kracht zijn. Na verloop van tijd treedt de overheid terug en draagt zij die rol over aan de bedrijven.”

Bestemmingsplan Laakhavens
De PvdA is blij dat dit bestemmingsplan eindelijk wordt vastgesteld. Wonen, studeren, ondernemen en verblijven in dit gebied wordt hierdoor een stuk aantrekkelijker. PvdA-woordvoerder Jos de Jong wenste de opvolgers van zowel de huidige raad als dit college veel succes met de verdere uitvoering, waarbij hij in het bijzonder een opdracht ziet ten aanzien van de detailhandel in dit gebied.

Parkeren in woongebieden
PvdA-woordvoerder Abderrahim Kajouane: “Dit voorstel, zoals het nu voorligt is in lijn met eerdere afspraken. Bij de coalitieonderhandelingen zal het parkeerbeleid echter zeker opnieuw ter discussie staan.”


Deze raadsvergadering is hier geheel of in delen terug te zien >>