Door op 21 april 2016

PvdA: ‘ambities opvang statushouders groot, tempo te laag’

De Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad is tevreden met de nieuwe collegebrief over de locaties voor huisvesting van mensen met een verblijfsstatus. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “Zo neemt Den Haag een belangrijke verantwoordelijkheid als stad van medemenselijkheid”.

Verspreid over de stad – met name in de stadsdelen Escamp en Centrum – komen nieuwe woonlocaties voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld in onder andere Syrië en Eritrea.

De sociaaldemocraten maken zich wel zorgen over het tempo van het gereedmaken van de woonlocaties. Balster: “Voor de zomer worden 104 nieuwe statushouders gehuisvest. Dat betekent dat nog vele honderden statushouders huisvesting moeten krijgen in de tweede helft van 2016. We liggen nog niet op koers. Er is ons alles aan gelegen dat we snel de huisvesting op orde krijgen. Mensen mogen niet te lang in opvanglocaties blijven zitten als ze aan een status hebben. Dat is voor niemand goed. Het mag dus allemaal wel een tandje sneller.”

Volwaardige woningen en goede spreiding

De PvdA is blij verrast dat op sommige huisvestingslocaties geen wooncontainers komen maar volwaardige woningen. Deze kunnen bovendien later aan de reguliere woningvoorraad worden toegevoegd. Naast fatsoenlijke huisvesting blijft goede spreiding over de verschillende wijken een aandachtspunt van de partij. “Kleine locaties, gesitueerd in alle wijken. Dat is ons uitgangspunt. In sommige wijken zou men nog opzoek kunnen gaan naar locaties, bijvoorbeeld in Segbroek en Benoordenhout. Er moet op al die plekken gezorgd worden voor een zo goed mogelijke aansluiting met de wijk en de bewoners”, stelt Balster.

Haagse aanpak integratie

Het college presenteerde vandaag een plan voor de integratie van statushouders. De PvdA is positief over dit plan. Balster: “Het is belangrijk hiermee meteen aan de slag te gaan, vanaf het moment dat mensen een status krijgen. Hoe langer men wacht hoe moeilijker het wordt.”.

Een essentiële voorwaarde voor goede integratie in de stad is ook het betrekken van bewoners in de wijken waar de huisvesting gerealiseerd wordt. Balster: “In Bezuidenhout hebben we gezien hoe succesvol dit heeft uitgepakt. Bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben samen de handen ineen geslagen om de vluchtelingen een goed welkom te geven. De krachten zijn er en die moeten we ten volle benutten.”

De PvdA Den Haag bood eerder deze week, samen met de fracties van D66, de Haagse Stadspartij en GroenLinks, de inspiratienota ‘Warm Welkom’ aan aan de wethouder. De partijen deden een groot aantal voorstellen op het gebied van onderwijs, werk en zorg om ervoor te zorgen dat de integratie beter verloopt. Kijk al in de opvang waar de talenten van mensen liggen. Zorg dat mensen in afgelegen locaties gemakkelijk de stad in kunnen, zorg bijvoorbeeld voor fietsen en fietsles. Organiseer ontmoetingsbijeenkomsten en koppel vrijwilligers als buddy aan de statushouders om te begeleiden bij het wegwijs maken. Het college zal medio mei op de voorstellen reageren.­­