Door op 6 november 2013

Rabin Baldewsingh lijsttrekker PvdA bij gemeenteraadsverkiezingen

We zijn verheugd u mee te delen dat Rabin Baldewsingh de nieuwe lijsttrekker van onze partij is. Het was een spannende strijd. Fractie en bestuur feliciteren Rabin dan ook van harte. Op naar de campagne en een mooi verkiezingsresultaat!

Rabin Baldewsingh is op dit moment wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie.

Rabin over zijn plannen voor Den Haag

De PvdA moet terug naar de basis: de mens centraal! Want mensen maken de stad. Ik sta voor de mensen, tussen de mensen. De menselijke maat is leidend voor mijn manier van politiek bedrijven en niet het machtsspel of louter stenen stapelen. Ik wil de kracht en de potenties van alle Hagenaars benutten; voor de stad, voor de inwoners en voor onze partij. Daarom wil ik onze partij leiden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Den Haag is mijn passie, politiek is mijn passie. Gedreven door de sociale beginselen van de PvdA heb ik mij de afgelopen jaren als wethouder ingezet voor de mensen die deze mooie stad maken. De PvdA idealen zijn de laatste tijd verborgen geraakt. Ik wil die idealen terug op de politieke agenda.

Ik ben een bruggenbouwer en probeer steeds tussen de mensen te staan. Ik probeer mensen te inspireren en uit te dagen om hun eigen krachten te benutten. Ik ben ambitieus om goede dingen voor onze partij en de stad bij elkaar te boksen. Ik ben betrokken bij alle Hagenaars en ben zichtbaar. Ik ben ervaren en betrouwbaar naar alle partners toe.

Mijn belangrijkste speerpunten zijn te vinden in de Tien van Rabin.

1. Samen stad zijn
Met elkaar en voor elkaar. Man en vrouw, jong en oud, zwart en wit, homo en hetero.

2. Werk en solidariteit
Werk geeft mensen voldoening en zelfstandigheid. Werkt zorgt ervoor dat mensen deelnemen aan de samenleving; niet geïsoleerd raken. Samen met het bedrijfsleven wil ik elk jaar 2500 banen scheppen. De sociale werkvoorziening moet in tact blijven. De jeugdwerkloosheid moet krachtig worden aangepakt.

3. Leefbaarheid en sterke(re) buurten
Een gezonde leefomgeving geeft mensen energie en kracht. Samen de schouders eronder om je buurt leefbaar en gezond te houden.

4. Zorg en maatschappelijke opvang
Om elkaar geven en voor elkaar zorgen; dat is mijn boodschap. Of het nu gaat om onze dak -en thuislozen, gehandicapten, verslaafden, ouderen of anderen die onze hulp nodig hebben.

5. Duurzaamheid en groen
Ik vecht voor het groene karakter van onze stad. Elke boom telt. Ondanks financieel moeilijke tijden kies ik voor duurzame ontwikkeling. De bestaande woningvoorraad verduurzamen. Het warmtenet uitbreiden. Verdere uitrol van zonne-energie en windenergie.

6. Emancipatie en participatie
Een ieder heeft recht om zich te ontwikkelen en mee te doen in onze stad. Investeren in taal, vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie.

7. Welzijn en welbevinden
Ik sta voor een zorgzame stad waar mensen niet worden gepamperd maar wel kunnen rekenen op steun als dat nodig is. De PvdA krijgt van rechts vaak het verwijt van potverteren, meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Onzin, ook ik sta voor gezonde gemeentefinanciën. Maar ik wil het geld wel eerlijk verdelen met goede voorzieningen en voldoende sociale woningbouw.

8. Veiligheid
Met elkaar kunnen wij onze stad nog veiliger maken. Ook bewoners moeten zich inspannen om onze stad veiliger te maken.

9. Creatieve stad
Den Haag barst van creativiteit en cultuur. Investeren in zowel topcultuur als cultuur in de wijken is noodzakelijk. Ruim baan voor betaalbare cultuureducatie.

10. De stad van de toekomst
Mijn stad van de toekomst is een diverse stad, in samenstelling en ontwikkeling, in kleur en geur. Een stad waar we allen met elkaar verbonden zijn en waar we allen verantwoordelijkheid dragen en solidariteit tonen.

Hier maak ik mij sterk voor. Voorwaarts!

Wilt u meer weten? www.rabinbaldewsingh.nl