Door Martijn Balster op 8 oktober 2015

Focus op werk- en arbeidsomstandigheden sekswerkers

Gisteravond is de Prostitutienota besproken in de raad. De PvdA was en is voorstander van de legalisering van prostitutie. Juist om de werkers maximaal te beschermen, uitstappers te kunnen begeleiden en misstanden stevig te kunnen aanpakken, is zicht op de prostitutiebranche nodig. Mensenhandel en uitbuiting moeten keihard worden aangepakt. Overlast pakken we stevig aan, in overleg met bewoners. Op termijn dient de raamprostitutie te worden verplaatst naar geschiktere locaties. De PvdA wil meer aandacht voor de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van sekswerkers.


 

Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Martijn Balster

Voorzitter, We spreken over het Haags Prostitutiebeleid. Een complex onderwerp, dat de nodige emoties oproept. Dat zien we ook nu weer. Ik wil het college bedanken voor de volledige kadernota. Ik wil waardering uitspreken voor de discussienota van de ChristenUnie/SGP, al kan ik me niet in alles vinden. Ik wil de insprekers bedanken voor hun bijdrage en de bewoners van het Oude Centrum voor het manifest. De PvdA deelt de zorgen.

De PvdA vindt dat in de discussie het belang van de sekswerker voorop staat. Er zijn er die het vak vrijwillig uitoefenen op een fatsoenlijke manier. Maar dat zou regel moeten zijn, geen uitzondering. Er mag geen sprake zijn van dwang, maar voorzitter, dit komt echt nog te vaak voor. Het beleid moet uitermate strikt zijn. Uitbuiting, chantage, geweld, keihard aanpakken en stevig bestraffen. En ook op plekken met minder incidenten moet er op toezien worden dat dat zo blijft. Goede zorg en een veilige omgeving voor de sekswerkers is cruciaal.

Voorzitter, het blijkt niet gemakkelijk om het zicht te houden op de sector. Waar de discussie vaak gaat over de zichtbare problematiek, is er steeds meer onzichtbare problematiek. Dat baart de PvdA grote zorgen. Hoe harder en steviger we zijn op de raamprostitutie (slechts een klein deel van de problematiek!),, hoe gemakkelijker alles zich verplaatst naar de krochten van onze samenleving. Hoe meer machtsmisbruik, mensenhandel en ongure praktijken. Met dank aan D66 komt daar nog een schepje bovenop. Met het aangenomen amendement over de huisvestingsvergunning van vorige week, kan thuisprostitutie zich nog gemakkelijker aan het zicht onttrekken van de gemeente / de pandjesbrigade. Hoe erg dat is laten de tweets deze week van het Vestia-wijkteam zien: ik citeer: “huurder gaat brief ontvangen om huur te beëindigen. Prostitutie vanuit woning is niet toegestaan.” Vestia kan nu en straks nog optreden tegen dit soort heftig misbruik van vrouwen. In de particuliere sector wordt dat veel moeilijker. Voorzitter, ik maak me daar ernstige zorgen over. Graag een reactie.

Centraal in de discussie moet wat ons betreft de sekswerker staan. Zij moeten zich beschermd voelen met het beleid dat wij voeren. Zij mogen geen prooi worden van goed verdienende handelaren, exploitanten en internetbaronnen. Zij moeten – eenmaal in het circuit – de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben om enigszins fatsoenlijk het werk te kunnen uitoefenen. Zij moeten de kans hebben er uit te stappen als zij dat willen. Ik moet zeggen dat de collegenota, veel belangrijke onderwerpen daarbij raakt. Ik focus op een aantal kwesties die wat mij betreft meer concrete actie behoeven.

Voorzitter, het tegengaan en aanpakken van mensenhandel staat zeer hoog op de Haagse agenda. Dat is goed. Daar moet keihard op ingegrepen worden. Een branche heeft zich te houden aan fatsoensnormen, daar hoort uitbuiting niet bij. Dat geldt zeker ook voor arbeidsvoorwaarden. Het is vandaag nota bene Decent Work Day!

Terecht schrijft het college hierover dat we dit niet slechts moeten zien als een deal tussen werknemers en werkgevers. Want, we weten, in een kwetsbare positie is het al moeilijk opboxen tegen werkgevers die er vaak een potje van maken, Daar komt bij dat werknemers zich niet gemakkelijk organiseren. Niet gek. Over een doorgeschoten ZZP-cultuur gesproken.

Wat gaat het college nu exact doen om de positie van sekswerkers te verstevigen? Is het college bereid concreet gevolg te geven aan het stellen van eisen aan werkgevers bij de verstrekking van vergunning? Over arbeidstijden, een fatsoenlijk aandeel in de opbrengst, maar vooral ook de bescherming die nodig is? Kan het college een rol spelen bij het verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid? Dat is nu vrijwel onmogelijk. Zijn hier geen collectieven denkbaar met steun van de gemeente? Zou het college geen rol kunnen spelen bij het aan tafel krijgen van de partijen om fatsoenlijke afspraken te maken, die ook gelden voor de vergunning? Vind hier gesprek over plaats met PROUD en SWexpertise? Welke concrete stappen zet het college om hierover met het Rijk in contact te komen?

Voorzitter, we zien een steeds minder voorspelbaar illegaal circuit. De massagesalons met illegale praktijken lijken enigszins te kunnen worden ingedamd, waarvoor complimenten. Maar er lijkt steeds meer verborgen prostitutie. Met name thuisprostitutie, benoemt het college als probleem. Hoe krijgen we hier nu goed vat op? Wat is er meer nodig dan we al doen? De PvdA maakt zich hier ernstige zorgen over. Hoeveel thuisprostitutie is er? Hebben we er grip op? Is er meer onderzoek noodzakelijk? Hoe vaak wordt dit ontdekt door het HEIT, hoe vaak kan tot vervolging worden overgegaan?

En dan mannenprostitutie. We hebben de 400! mannen in beeld, maar voor pro-actief beleid zijn geen middelen, zo geeft het college aan. Hoe kunnen we toch met deze problematiek aan de slag? Is het college bereid met een nadere aanpak te komen?

Voorzitter, wat betreft raamprostitutie in onze stad en de overlast die daar omheen ontstaat. Ik denk dat de bezorgdheid van de bewoners alom wordt gedeeld, ook in deze commissie. Het is erg nodig dat het college veel aandacht schenkt aan de beheersbaarheid van de situatie. De ruime omgeving is noodgebied. Er zijn veel beheersmaatregelen genomen en er wordt flink extra geld uitgetrokken voor het gebied. Resultaten zien we in de handhaving, maar nog niet in het veiligheidsgevoel. Hoe verklaart het college deze discrepantie? Hoe gaat de samenwerking met de bewoners? Leidt dat inmiddels tot een verbetering, ook in het veiligheidsgevoel?

Het ging in de media weer veel over verplaatsen, de laatste dagen. Maar het eerlijke verhaal is ook dat dat niet gaat zonder een grote stappen van de exploitanten. De gemeente kan een nieuwe plek faciliteren, maar de boel onmogelijk uitkopen, dat zou in de tientallen miljoenen euro’s lopen. Voorzitter, ik begrijp dat de exploitanten zich organiseren tegenwoordig. Welke bereidheid is er om met de gemeente mee te denken over alternatieve locaties? Wat is er gebeurd sinds de laatste poging? Bent u het met de PvdA eens dat verplaatsing pas aan de orde kan zijn als een oplossing gevonden wordt voor zowel de Geleenstraat als de Doubletstraat, omdat anders slechts sprake is van verplaatsing van het probleem of vergroting van het illegale circuit? Welke opties ziet het college? En is het college het met ons eens dat dit alleen kan als dit ook een verbetering betekent voor de werkers in de raamprostitutie?

Tot slot voorzitter, nog een paar vragen.

– Kunt u de raad informeren over het aantal negatieve werkadviezen dat is afgegeven? Heeft dit geleid tot sluiting?

– U geeft aan via bestemmingsplan wijzigingen en striktere handhaving van massagesalons, grip te krijgen op illegale praktijken. Desalniettemin blijkt het bij elke verdenking ook raak. Vordert dit wel voldoende?

– Er wordt relatief weinig aandacht besteed aan de pooierboyproblematiek. Wat zijn recente cijfers? Krijgen we dit onder controle? En lukt het hier om voldoende te doen aan bewustwording onder jonge meisjes en vroege herkenning op middelbare scholen, ROC en Hogescholen?


 

#goedwerkvooriedereen

Goed werk is een voorwaarde voor een gelukkig leven. Elke inwoner van onze stad is gebaat bij werk. Als je er klaar voor bent, goed geschoold en wel. Maar als het niet lukt om te werken door omstandigheden, dan laat de PvdA je niet in het diepe vallen. Daar maakt de PvdA zich hard voor.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster