Door op 5 november 2014

Verder werken aan goede dienstverlening en bewonersparticipatie

Vandaag spraken we in de commissie Bestuur over dienstverlening en bewonersorganisaties. Dienstverlening van de gemeente aan Haagse inwoners, organisaties en bedrijven is een van de belangrijkste dingen die je als gemeente doet. De gemeente en de raad werken immers voor een betere stad en toegankelijke stad voor iedereen.

Er zijn de afgelopen jaren verschillende trajecten gestart. Vaak werken die heel vaak goed. Maar het kan nog veel beter. Alleen al de afgelopen week kreeg ik weer klachten. Over een bij de receptie afgegeven brief die was kwijtgeraakt, over de onmogelijkheid van het doorgeven van een verhuizing, het niet kunnen bereiken van de gemeentelijke sociale dienst en een sms die naar de verkeerde persoon was gestuurd. Dat frustreert en komt het imago van de gemeente niet ten goede.

Cultuurverandering

Er is een cultuurverandering nodig op het stadhuis, zodat er echt wordt meegedacht met de burger! Samen met de VVD zal de PvdA hierover volgende week een voorstel doen met ook concrete voorstellen ter verbetering van de dienstverlening. Het onderwerp verdient namelijk meer woorden en aandacht dat ik het in de commissiebehandeling kon geven.

Click, Call Face

De gemeente wil het liefst dat mensen de gemeente bereiken via internet (‘click’). Als dat niet lukt mogen mensen bellen (‘call’). Een gesprek kan ook, maar dat wordt ontmoedigd (‘face’). Steeds meer Hagenaars zijn vertrouwd met internet en beschikken ook thuis over internet. Op veel plekken in de stad kunnen mensen bovendien gebruik maken van gratis WiFi. ‘Click’ werkt voor sommige diensten en vragen voor digitaal vaardige mensen dan ook vrij goed. Het werkt echter niet voor iedereen. De PvdA wil daarom de digitale en loketvaardigheden van Hagenaars verbeteren.

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een mobiel. Maar bellen is niet gratis. Juist de mensen die afhankelijk zijn van de gemeente, hebben vaak een laag inkomen. Bellen is voor de groep kostbaar. Als je dan ook nog lang de wacht wordt gezet, levert dat veel frustraties op. Mensen willen de gemeente graag kosteloos bellen. De PvdA vind dat de gemeente dat moet faciliteren, bijvoorbeeld via Facetime, Skype of WhatsApp.

Bewonersorganisaties

De wethouder heeft ons vorige week geïnformeerd over zijn besluit de bewonersorganisaties niet verder te korten in hun basissubsidie voor ondersteuning. De PvdA-fractie is hier blij mee. Gezien alle geluiden van bewonersorganisaties is het verstandig dat de wethouder deze keuze heeft gemaakt. Wij zijn ook blij dat de wethouder kijkt naar de individuele gevallen, en indien nodig maatwerk levert. Wij steunen het college in het voornemen om verdere samenwerking tussen en met andere bewonersinitiatieven te stimuleren.

Bewonersparticipatie

Het is belangrijk dat mensen in de stad ook op de hoogte zijn van activiteiten in hun wijk. Op dit moment is die informatie slecht ontsloten, ook via internet. Het college presenteerde onlangs een nieuw website: join.denhaag.nl. Die website moet uitgebreid worden, zodat men ook activiteiten op deze website kwijt kan. De wethouder heeft toegezegd hier mee aan de slag te gaan.

De PvdA-fractie ondersteunt de verbeterpunten voor de succesvolle regeling leefbaarheid en bewonersparticipatie. Met een beetje geluk komen er straks zoveel goede aanvragen dat het budget gaat knellen. Als dat het geval is, moeten we misschien meer budget beschikbaar stellen.

De PvdA-fractie vindt het belangrijk om de invloed van Hagenaars op hun leefomgeving te vergroten en ze meer invloed te geven op keuzes die gemaakt moeten worden hun buurt. In Den Haag zijn we tot nu toe heel terughoudend geweest met experimenten en verdere uitwerking van concepten als ‘De Buurt Bestuurt’. Wethouders lijken terughoudend en stadsdeeldirecteuren lijken zich niet uitgedaagd te voelen om hier echt werk van te maken in hun stadsdeel. Als het gaat om het nieuwe ontwerp van een speeltuin lukt het wel, maar als het vraagstuk complex wordt zijn we heel terughouden. En dat terwijl er zoveel interessante projecten elders in het land zijn. De PvdA ziet graag een innovatiefonds bewonersparticipatie en doe-democratie.