Door op 17 juni 2016

Verslag bijeenkomst Werkgroep Cultuur: Bouwen aan kunst en Cultuur

Op woensdagavond 18 mei 2016 vond de derde bijeenkomst van de ‘nieuwe’ Werkgroep Cultuur plaats in het Stadhuis. De avond stond in het teken van het recente advies van de adviescommissie over het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur ‘Bouwen aan Kunst en Cultuur’.

De werkgroep had Bulent Aydin, woordvoerder cultuur, gevraagd het advies te beoordelen aan de hand van de cultuur top-5 van de PvdA. Kort gezegd komt die cultuur top-5 er op neer dat de PvdA zich inzet voor een een stad Den Haag waar:

1.    Kunst en Cultuur van en voor iedereen is;
2.    Alle Haagse kinderen op school cultuuronderwijs krijgen;
3.    Diversiteit zich zowel in het culturele aanbod, als in de makers en bestuurders prominent manifesteert;
4.    Geïnvesteerd wordt in cultuur in de wijk middels de zogenaamde Cultuurankers;
5.    Het culturele klimaat de ruimte krijgt.

(https://denhaag.pvda.nl/2016/04/de-kunst-en-cultuur-top-5-van-de-pvda/)

Wat betreft Bülent is ‘Bouwen aan Kunst en Cultuur’ een helder advies waarin een aantal onderdelen van de PvdA top-5 goed tot zijn recht komen. De versterking van de Cultuurankers, die in woord de hemel in worden geprezen (financieel valt het tegen), de verbreding van het cultuuraanbod met onder andere hip-hop en de prominente plek die cultuureducatie in het advies krijgt, vallen in de smaak. Dat door heldere keuzes anderen, zoals het op de vergadering aanwezige Turks Museum en de Toneelgroep De Appel, minder of niets krijgen, betreurt Bülent.

Na de inleiding bespreken de werkgroepleden het advies. Breed wordt de opvatting gedeeld dat we als PvdA kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar willen maken. En dan in het bijzonder ook bereikbaar voor mensen die er niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen. Investeren in cultuur in de wijk dus, in de Cultuurankers, dicht bij de mensen en aansluitend op hun dagelijkse leven. Wat de werkgroep betreft mag er dan ook meer geld naar deze organisaties.

Naast cultuur in de wijk is het versterken van binnenschoolse cultuureducatie de manier om alle Haagse kinderen van jongs af bekend en vertrouwd te maken met kunst en cultuur. De stad moet investeren in de relaties tussen de Haagse scholen en de culturele instellingen. Naar voorbeeld van het Residentieorkest die samen met kleinere culturele organisaties en scholen geweldig belangrijke educatieprojecten opzet.

Een gedeeld kritiekpunt is dat het advies onvoldoende de multiculturele samenstelling van de Haagse bevolking weerspiegelt en de diversiteit van de Haagse samenleving onvoldoende uit de verf komt. Krijgen nieuwkomers wel een kans? Is diversiteit op te vangen door bestaande instellingen te verkleuren? Of zijn daar nieuwe instellingen voor nodig?

Na de inhoudelijke discussie concludeert de werkgroep dat er meer geld nodig is om de cultuur top-5 echt substantiële versterking te geven. Aandachtspunt daarbij is dat veel culturele instellingen leunen op vrijwilligers. Het is heel mooi dat zoveel mensen participeren en organisaties als de Cultuurankers springlevend houden, maar het is ook kwetsbaar. De werkgroep zou daarom willen inzetten op meer eerlijke banen in de culturele sector. Daarnaast adviseert de werkgroep te kijken hoe de kosten voor cultuur slimmer verdeeld kunnen worden over ook andere posten van de gemeentebegroting: een zogenaamde ontschottingsoperatie. Kunst en cultuur dient immers zoveel meer doelen. Mocht de gemeente besluiten bepaalde organisaties anders dan het advies toch subsidie te geven, mag dat niet ten koste gaan van de nu bereikte versterking van de organisaties die goede resultaten boeken op de criteria van de cultuur top-5. Ook in dat geval moet de gemeenteraad ervoor zorgen dat het totale budget voor cultuur met een substantieel bedrag verhoogd wordt.

De werkgroep sloot af met een brainstorm met het Turks Museum over hoe het boeiende verhaal van de Turkse migrant en andere migranten in Nederland voor alle Hagenaars over het voetlicht gebracht kan worden, met bijvoorbeeld een slimme samenwerking met andere organisaties als het Humanity House, of een mogelijk op te richten Vredesmuseum.

Mocht u deel willen nemen aan de werkgroep dat kunt u zich aanmelden bij de secretaris van de werkgroep, Esther Geradts (ep.geradts@pzh.n) of direct bij Bülent Aydin (bulent.aydin@denhaag.nl)