Openbaar bestuur en ambtelijke organisatie

De gemeente geeft het goede voorbeeld door ervoor te zorgen dat ambtenaren fatsoenlijk werk hebben en een afspiegeling van Den Haag vormen. Ben je een bewoner met een goed idee voor de stad, je wijk of je straat? Dan moet daar ruimte voor zijn. We stimuleren zoveel mogelijk buurtinitiatieven en versterken bewonersorganisaties.

De PvdA heeft zich succesvol ingezet de dienstverlening van de gemeente te verbeteren. Daar gaan we mee door. De wijkaanpak zorgt ervoor dat samen met bewoners de verschillen tussen de stadsdelen worden overbrugd en de wijken worden verbeterd. Dit willen we voortzetten en uitbreiden over alle stadsdelen.

De buurt bestuurt!

We geloven in de mensen in de stad. Inwoners van Den Haag krijgen meer invloed op gemeentelijk beleid: er komen meer buurtbudgetten, buurtinitiatieven worden vaker en beter ondersteund en de gemeente gaat vaker samen op zoek naar de oplossing van problemen in buurten. Mensen die meedenken met de gemeente krijgen meer waardering voor wat zij doen. Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven stimuleren we.

We zorgen ervoor dat de gemeente een voorbeeldwerkgever is

De gemeente geeft het goede voorbeeld door ervoor te zorgen dat ambtenaren fatsoenlijk werk hebben en een afspiegeling van Den Haag vormen. De gemeentelijke organisatie werkt duurzaam en heeft Vrede en Recht ook zelf als kernwaarden.

We communiceren genderneutraal en vaders (en meemoeders) krijgen bij de geboorte van een kind een maand ouderschapsverlof. Daarnaast werkt de gemeente zo efficiënt en effectief mogelijk en blijft zij haar eigen organisatie verbeteren. De gemeente Den Haag streeft ernaar zoveel mogelijk medewerkers te voorzien van goed werk: dat betekent een vast contract tegen een eerlijk loon. Mannen en vrouwen krijgen gelijk loon voor gelijk werk. De gemeente werkt niet met organisaties waar bestuurders meer verdienen dan een ministerssalaris.

Omdat het belangrijk is dat mensen zich herkennen in het stadhuis, moet de gemeente een actiever diversiteitsbeleid nastreven. Vijftig procent van de stad bestaat bijvoorbeeld uit mensen met een niet Westerse afkomst. Op het stadhuis is dit nog niet terug te zien. Er komt een programma om de diversiteit te vergroten en een betere afspiegeling van de stadsdelen te vormen. Daarnaast streven we naar een 50/50 man-vrouwverhouding in managementfuncties op het stadhuis.

De gemeente draagt het belang van mensenrechten actief uit. Vluchtelingen vangen we ruimhartig op, we dragen de diversiteit van onze stad uit als kracht en voorbeeld.

We verdubbelen het stadsdeelbudget en -invloed

Als bewoners en gemeente samen mooie dingen willen bereiken voor hun eigen buurt, dan is het nodig dat er ook boter bij de vis geleverd kan worden. Wij verdubbelen de stadsdeelbudgetten door deze over te hevelen. We investeren in en experimenteren met nieuwe vormen van gedeconcentreerd bestuur. Via burgerbegroting, wijksessies, scrums, bewonersavonden, laten we bewoners bepalen wat de belangrijkste wensen zijn. De gemeente doet er alles aan om de grootste wensen te honoreren, maar is ook glashelder als er belangen zijn die zich tegen bepaalde wensen verzetten.

Bewoners staan centraal in de dienstverlening van de gemeente

Inwoners van Den Haag moeten erop kunnen vertrouwen dat zij fatsoenlijk, effectief en snel geholpen worden door de gemeente. Niet alleen bij simpele vragen, maar ook bij complexe vraagstukken en creatieve ideeën. De gemeente moet meedenken met de stad en blijven innoveren en investeren in betrouwbare dienstverlening. In een internationale stad als Den Haag betekent dat ook communiceren in andere talen.

Bewoners hebben wat te zeggen over bestemmingsplannen, huurwoningen en de zorg

Te vaak worden bewoners pas in een laat stadium betrokken bij planontwikkeling, en dat is zonde, want vaak weten zij het best wat nodig is in hun wijk. Wij willen inwoners van Den Haag daarom beter betrekken bij het vormgeven van bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Dat betekent dat we niet beginnen aan de tekentafel op het stadhuis, maar in een buurtcentrum met de bewoners.

We zorgen ervoor dat woningbouwcorporaties hun huurders en huurdersverenigingen een belangrijke rol blijven geven. Er komt een overkoepelende organisatie waarin de belangen van zowel de huurders van corporatiewoningen als huurders van woningen in particulier bezit vertegenwoordigd zijn. Deze stadsbrede huurdersvereniging zal zowel de huurdersverenigingen van de corporaties vertegenwoordigen als ook gezamenlijk de belangen van particuliere huurders behartigen.

Gemeentelijke inkoop onder Haagse voorwaarden

Den Haag kan via het inkoopbeleid nog beter kan sturen op het hanteren van de normen die zelf worden gehanteerd in het gemeentelijk beleid, zoals het tegengaan van het minimumjeugdloon, het voorkomen van onderaannemerschap tegen slechtere arbeidsvoorwaarden, handhaving van de betreffende cao, het voorkomen van topsalarissen in de semipublieke sector, het bevorderen van duurzame arbeidsrelaties, het hanteren van de beslagvrije voet; maar ook bijvoorbeeld goede klachtafhandeling, het bevorderen van open data, duurzaam en verantwoord inkopen, het bevorderen van sociaal ondernemerschap, hergebruik, groene energie en het naleven van mensenrechten (geen producten verkregen via kinderarbeid, beleggingen in wapenhandel). We leggen dergelijke voorwaarden waar mogelijk vast in inkoop- en aanbestedingen.

(Foto: Den Haag Marketing)
Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.

Lees verder