Door op 13 januari 2016

Afvalwater: toch even over nadenken

Het riool is van belang van de stad. We denken er liever niet te veel over na wat er met ons afvalwater gebeurt, maar een goede riolering is voor ons allen van groot belang. Dat zag ik zeker weer toen ik onlangs met een aantal partijgenoten de afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder bezocht. Bij de voorbereiding van bespreking in de commissie hebben ook onze PvdA’ers bij het Hoogheemraadschap ons van input voorzien.

Het Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 laat zien dat er veel gebeurd is. Het rioleringsplan is een degelijk plan, waarmee we ons rioolstelsel op orde lijken te houden. We kunnen er trots op zijn dat het stelsel op orde is!

Als PvdA hebben we nog wel een aantal vragen over wat er extra zou kunnen.

Het is duidelijk dat het goed is om regenwater af te koppelen van het riool. Bij nieuwe stelsels gebeurt dat ook, maar ook veel plekken in de stad is dat nog niet goed geregeld. Er zitten in het plan ook een aantal voorstellen om oude riolering aan te pakken 4 hectare per jaar af te koppelen. Hierbij wordt voorgesteld de prioriteit te leggen bij ontstening en vergroening. Er wordt daarbij geen koppeling gelegd met de wenselijkheid de leefbaarheid in sommige delen van de stad te vergroten, namelijk in die wijken waar sprake is van zogenoemde hittestres. Daar zou vergroting/aanleg van (nieuwe) singels of wadi’s bij kunnen dragen aan vermindering van die stress maar ook een verbetering van de leefomgeving. We hebben de wethouder gevraagd hoe die twee zich met elkaar verhouden. De wethouder beaamd dat dit samen opgaat. Maar het toevoegen van water helpt niet altijd om regenwater af te voeren. Waterpleinen kunnen ook niet overal in de stad, omdat water op bijvoorbeeld zandgrond de grond in zakt.

De jaarlijkse last voor afvalwater zijn 27, 4 miljoen (zorgplicht afvalwater). Voor de zorgplicht van regenwater is dat slechts 1, 7 miljoen. Bij die laatste post is voor aanleg regenwaterriolering – in de zin van afkoppelen – 0,9 miljoen geraamd. Nieuwe infiltratievoorzieningen zijn niet voorzien. Zouden we op deze post niet meer ambitie en inzet mogen tonen? Bijvoorbeeld door de post voor infiltratie te verdubbelen? We wethouder stelt dat we met deze uitgaven voldoen aan de wettelijke normen en de huidige noodzaak ivm klimaatverandering. Eventuele extra ambitie moet wat betreft te wethouder gezocht worden in andere budgetten. De wethouder stelt dat het niet mogelijk is het budget te vergroten en dat door te rekenen in de rioolheffing en zuiveringsheffing.

Voor de PvdA is ook de recreatieve waarde van water van belang. Helaas zijn onze grachten nog niet zo schoon zijn als die van Amsterdam en moet het water in de Hofvijver op peil gehouden worden met voorgezuiverd rivierwater. Werkt dit rioleringsplan ook mee om ons oppervlakte water schoner te krijgen? Welke rol spelen de Haagse overstorten hierin? De overstorten spelen hierin volgens de wethouders steeds minder een rol. Het gaat meer om afval, bladeren, eendenkroes etc. We spreken op een later nog de Wateragenda voor de stad die met het Hoogheemraadschap wordt opgesteld.

De PvdA is nieuwsgierig over de stand van zaken van het riolthermiesysteem in de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder (PPS/ Delfland) bouwt. De warmte zou worden gebruikt voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen in de nieuwbouwwijk Harnaschpolder. Van mijn collega’s bij het Hoogheemraadschap begrijp ik dat hierover een soort radiostilte is bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Is de gemeente Den Haag hierbij betrokken? Kunt u meer vertellen over de stand van zaken? De wethouder is hiervan niet precies op de hoogte, maar komt hier schriftelijk op terug.


In rotzooi wil niemand wonen. Daarom moeten alle straten van Den Haag op orde zijn: schoon, heel en veilig. Afval kun je kwijt in ondergrondse vuilniscontainers en er is alle ruimte voor de fiets. Groen in de stad is er nooit genoeg: blijven aanleggen dus! #elkestraatoporde

Lees hier meer over Schoon, Heel en Veilig. 

Bekijk hier de aangenomen motie van Lobke over het afkoppelen van hemelwater.