Door op 6 februari 2014

De Haagse Educatieve Agenda

Onderwijs is een raar woordvoerderschap. Als net gekozen raadslid word je geconfronteerd met een net aangenomen Haagse Educatieve Agenda (HEA). Alles ligt dan al vast. En altijd word je er naar terugverwezen. Het is dus belangrijk om als raad een Haagse Educatieve Agenda vast te stellen waar ook de volgende raad mee uit de voeten kan. Tijdens de commissievergadering over de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 heb ik me dan ook gericht op ons verkiezingsprogramma voor de volgende periode.

De HEA is een breed document, ondertekend door vele instellingen in de stad. Het beschrijft de winst van de afgelopen vier jaar en de uitdagingen en ambities voor de komende vier jaar. U vindt de HEA hier>>

De PvdA zet in op brede buurtscholen. In de HEA wordt meteen duidelijk dat er niet één definitie van een brede buurtschool is. In de HEA staan drie types beschreven. Sommige bieden combinatie daarvan. De PvdA wil de brede buurtschool verder ontwikkelen. Een uitdaging voor de volgende periode.

Ons verkiezingsprogramma deelt de ambitie uit de HEA dat we geen zwakke – laat staan zeer zwakke – scholen meer willen in Den Haag. Wij zijn blij dat nadrukkelijk in de HEA is afgesproken dat schoolbestuur en gemeente afspraken maken zo gauw een school zwak dreigt te worden.

De PvdA staat voor goede docenten en wil dat scholen en docenten van elkaar leren. Ook die ambitie vinden we terug in de HEA. In de HEA is wel weinig aandacht voor het binden van docenten aan Den Haag. Daarom vroeg ik de wethouder hiernaar. De wethouder gaf aan dat met alle maatregelen om docenten bij en om te scholen, en op dit moment voldoende docenten zijn die in onze stad willen werken. Dat is mooi en moeten we vasthouden.

Ook vroeg ik naar de hoge ouderbijdrage die scholen vragen. Alle scholen moeten natuurlijk toegankelijk blijven. De wethouder deelt deze ambitie. Scholen zijn in de praktijk vaak ook bereid een oplossing te zoeken. Daar waar problemen ontstaan, vraagt de wethouder haar hierover vooral op de hoogte te stellen.

De HEA-partners ambiëren een stelsel dat alle peuters een basisrecht op tenminste twee dagdelen geeft en twee dagdelen extra voor de voorschoolse en vroegschoolse educatie-doelgroep. Wat de PvdA betreft is dat op een school.

De PvdA deelt de ambities over passend onderwijs zoals die in de HEA staan. Wij maken ons wel zorgen of er voldoende tijdige zorg beschikbaar is in de stad.

Zowel ons verkiezingsprogramma als de HEA vinden de overgangen tussen scholen belangrijk. Dat geldt ook voor het creëren van stageplaatsen, de ambities voor hoger onderwijs en de aandacht voor het opleiden tot een baan. Nu moeten we het wel gaan waarmaken de komende vier jaar.

Verbaasd was ik over de tekst over kopklassen. Dit is een van de weinige plekken waar staat dat men is ervan overtuigd dat de kopklas effectiever kan. Dit verbaasde mij, omdat ik dit signaal niet eerder in de stukken las. Gelukkig gaf de wethouder aan nog steeds de ambities te hebben kinderen de kans te geven, hun taalachterstand weg te werken, zodat ze in een hoger niveau kunnen instromen op de middelbare school. De wethouder komt hier later op terug.

Met deze inbreng kon ik onmogelijk recht doen aan alle ambities. Het ROC heb ik nauwelijks genoemd, aan tweetalig onderwijs ben ik niet toegekomen, en ook de succesvolle zomer- en weekendscholen heb ik niet genoemd. Maar politiek is keuzes maken. Ik koos voor ons verkiezingsprogramma. Dat verkiezingsprogramma kunnen we wat betreft onderwijs prima waarmaken binnen de HEA!

Deze week presenteerde het college het doelmatigheidsonderzoek brede buurtscholen. Dit wordt op een later moment besproken.

Waar ben je naar op zoek?