Inzet op wonen, onderwijs, duurzaamheid en zorg tijdens bespreking programmarekening

14 juli 2021

We kijken vandaag terug op 2020: het jaar van de lockdowns, testen, mondkapjes en heel veel meetings in Teams. Maar het was ook een jaar waarin mensen extra naar elkaar omkeken. Zo hielpen we kinderen aan werkende laptops zodat ze online thuisonderwijs konden volgen. En bezorgden we maaltijden aan ouderen die het moeilijk hadden. Daar ben ik erg trots op. Toch hangen er ook donkere wolken boven de stad.

Financiën

De voorjaarsnota toont een dreigend en structureel tekort van 20 miljoen. Ook verandert het Rijk het gemeentefonds, waardoor Den Haag er meer dan 30 miljoen op achteruit kan gaan. Daarom zullen we waarschijnlijk een tekort krijgen op de begroting. Wij willen dat dit niet ten koste gaat van kwetsbare en minder draagkrachtige groepen in de stad. Daar dienden we daarom een motie voor in. Ik vraag D66 en de VVD ook met klem om dit signaal door te geven aan hun landelijke partijleiders, die deze zomer aan een akkoord op hoofdlijnen gaan schrijven.

Daarnaast maak ik me zorgen om de bevindingen van de accountant van de gemeente. Deze gaf aan dat zij onregelmatigheden tegenkwam. Dit zorgt voor risico’s: het kan slecht uitpakken voor het BUIG-budget, voor de jeugd en WMO. Ik wil dat de wethouder hier goed op reflecteert.

Wonen

Ik ben trots dat dit jaar waarschijnlijk meer dan dertig procent van de woningen sociaal zullen zijn. Dit was in 2018 nog maar twee. Ook hebben we 80 miljoen binnengehaald bij het Rijk voor betaalbare woningbouw voor de stad. Tegelijk maak ik me zorgen over de slechte positie van de starters op de woningmarkt. Eenvoudige eengezinswoningen gaan voor een half miljoen over de toonbank, een voormalige fietsenstalling met een golfplaat als dak kost deze dagen ruim 2 ton en dat beleggers 50 duizend euro overbieden is tegenwoordig normaal. Daarom diende ik vandaag een motie in om te onderzoeken welke stappen het college kan ondernemen voor meer betaalbare koopwoningen.

Duurzaamheid

We willen in 2030 klimaatneutraal zijn en dus moeten we alles op alles zetten om de stad te verduurzamen. Straat voor straat. Door corona is de straataanpak duurzaamheid echter een beetje vertraagd, terwijl deze straataanpak essentieel is voor het verduurzamen van de stad op een kleinschalige manier. Met Janneke Holman diende ik daarom een motie in om de opgelopen vertraging in 2020 in te halen en zo mogelijk meer straataanpakken te starten.

Zorg

Mannen en vrouwen liepen iedere dag in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg de benen uit het lijf. Zonder hen was het leed in deze pandemie nog veel groter geweest. En ook het welzijnswerk heeft bergen werk verzet. Daarom mag de zorg niet in gevaar komen door de financiële problemen die voor onze stad dreigen. Deze problemen worden deels veroorzaakt door mensen met hoge inkomens die erg weinig betalen voor de zorg en er daarom soms meer gebruik van maken dan nodig. Veel gemeenten voeren nu daarom een WMO-inkomenstoets in. Dat lijkt ons ook een goed idee voor Den Haag. Daarom dien ik namens mijn college Holman een motie in om ook in Den Haag de invoering van een inkomensdraagkracht-toets in de Wmo voor te bereiden. Ook vraagt de motie om richting de kabinetsformatie te blijven aandringen op ofwel compensatie voor, ofwel afschaffing van het abonnementstarief Wmo.

Werk en economie

De PvdA zou de PvdA niet zijn als we het niet ook over werk hebben. Met het sociaal economische herstelplan heeft het college goede stappen gezet om inwoners en bedrijven te helpen in deze crisistijd. Maar het is belangrijk dat de economische structuur divers is om minder kwetsbaar te zijn. Daarom wil Den Haag bijvoorbeeld investeren in de maakindustrie, zorg en bouw. Alleen is daar geen apart programma met bijbehorend budget voor. Daarom steunen wij een motie van de SP om deze wel (vrij) te maken.

Onderwijs

Als laatste besprak ik een van de grootste uitdagingen voor de toekomst van onze stad: het onderwijs. Ik begon mijn week met een gastles met collega Smit op een basisschool voor kinderen met onderwijsachterstanden in Mariahoeve. Voor de klas stond een gepassioneerde juf, die als zij-instromer aan de slag was gegaan. Ik gun iedere klas zo’n juf. Helaas kan dat niet, want er is een enorm groot lerarentekort in de stad; vooral in Escamp, Laak en het Centrum. En zonder een goede leraar voor de klas, krijgen onze Haagse kinderen geen eerlijke kans op een goede toekomst.

Ik zie dat de wethouder z’n best doet en ik help hem graag. Daarom diende ik een motie in om de communicatie over het vak van leraar in Den Haag (bijvoorbeeld via de ‘ik word leraar in Den Haag’ campagne) specifiek te richten op het imago van leerkracht in wijken met uitdagende onderwijs vraagstukken. Daarnaast zijn er veel gepassioneerde onderwijsassistenten en vakleerkrachten die graag voor de klas willen staan maar dat lastig voor hen gemaakt wordt. Daarom diende ik een motie in om opleidingen voor ondersteunend personeel in het onderwijs te faciliteren.

Afgelopen jaar hebben we gezien dat de solidariteit in onze samenleving nog springlevend is. Het was het jaar van corona, maar ook het jaar van klimaatmarsen, Black Lives Matter en van omkijken naar elkaar. Ik hoop dat we dat vasthouden voor de toekomst. Want alleen samen kunnen we als stad vooruit.