22 oktober 2014

Verslag ALV PvdA Den Haag –  23 september 2014     

Locatie: Theater de Vaillant (Hobbemastraat 120)

Tijd: 20:00 uur – 22:30 uur

In Memoriam: Arie de Jonge

Voorafgaand aan de ALV vindt een indrukwekkende en mooie herdenking plaats van Arie de Jonge. Herinneringen aan Arie de Jonge vindt u hier op de website van de PvdA Den Haag.

Agenda:

 1. Welkom door vice voorzitter en vaststellen agenda
 2. Fractieverantwoording door Martijn Balster
 3. Korte reactieronde op fractieverantwoording
 4. Tafeltjesronde: in deelgroepjes in gesprek over wat de leden de fractie mee willen geven en hoe organiseren we permanente ontmoeting in de stad
 5. Plenaire terugkoppeling: hartenkreten uit de tafeltjesronde
 6. Mededelingen commissie partijdemocratie
 7. Mededelingen bestuur
 8. Afsluiting

Verslag:

Agendapunt 1

Vice afdelingsvoorzitter Desiree Curfs opent het formele deel van de ledenvergadering en heet allen nogmaals hartelijk welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld door de ALV.

Agendapunten 2 en 3

Fractievoorzitter Martijn Balster legt fractieverantwoording af en blikt vooruit op de toekomst. De volledige tekst zoals hij die uitgesproken heeft tijdens de ALV vindt u hier: Bijlage ALV september 2014 – Fractieverantwoording Martijn Balster

De portefeuilleverdeling van de raadsleden vindt u hier op de website van de PvdA Den Haag. Daarnaast zal de fractie gaan werken met twee fractievertegenwoordigers: Marije Talstra (zorg en welzijn) en Wimar Bolhuis (financiën, ruimte en regelgeving).

Agendapunten 4 & 5

Er volgt een uitnodiging om met de fractieleden in gesprek te gaan; zowel inhoudelijk op de verschillende portefeuilles als over de permanente ontmoeting. Iedereen wordt uitgenodigd om hartenkreten mee te geven aan de fractie.

Nadat er in deelgroepjes uiteen gegaan is, volgt er een plenaire terugkoppeling met de volgende hartenkreten per fractie lid:

Groep “Martijn Balster”

 • Een beetje zorg door de buurt waar dat kan (kleine zorgtaken, geen medische handelingen);
 • Betaalbare woningen en spreiding sociale klassen;
 • Voorkom radicalisering (in relatie tot de jeugd) en zorg voor een actievere rol voor buurthuizen en gemeente;

 Groep “Abderrahim Kajouane”

 • Focus op werk en onderwijs en de (mis)match tussen opleiding en werk;
 • Aandacht voor volwasseneneducatie (zorgen dat iedereen de taal machtig is).

Groep “Lobke Zandstra”

 • Het moet voor iedereen (bewoners) duidelijk zijn welke activiteiten er zijn in de buurt;
 • Zorgen voor meer groene golven voor fietsers;
 • Minder fietswrakken en foutgeparkeerde fietsen op de stoep;
 • De ambtenaar is er voor de burger, communiceer goed, luister naar de burger en bel terug;
 • Dienstverlening via internet is niet voor iedereen toegankelijk.

Groep “Bulent Aydin”

 • Werk, werk, werk: het heeft zoveel effect als mensen geen baan of inkomen hebben;
 • Stimuleren van mensen om bedrijven te starten, stimuleren economie;
 • Zorg dat er duurzame banen komen (geen wegwerpbanen);
 • Afstemming van opleiding op werk;
 • Locale SER: hoe krijgen we alle werkgevers zover hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken?

Groep “Rajesh Ramnewash”

 • Duindorp terugkrijgen als PvdA wijk;
 • Woonsituatie arbeidsmigranten verbeteren;
 • Doorgaan met de permanente ontmoeting;
 • Aandachtspunten REVA: winkeliersenquête, cafés in de Weimarstraat, splitsing van woningen;
 • Meer ‘hangplekken’ voor ouderen;
 • Als partij weer het gesprek aangaan over het ‘spuiforum’;
 • Meer aandacht voor sportclubs in Den Haag en jonge mensen betrekken bij de organisatie.

Groep “Jeltje van Nieuwenhoven”

 • Grote Marktstraat moet zo mooi worden dat je er niet meer doorheen wilt fietsen J;
 • Meer groene golven voor de auto op de hoofdwegen in de stad;
 • Parkeerbeleid: betaalde parkeerplaatsen zoveel mogelijk onder de grond.

Agendapunt 6

Frank Poppe (commissie partijdemocratie) stelt voor om de amendementen op het verkiezingsprogramma voor de provinciale staten en waterschappen over te laten aan de commissie partijdemocratie. Er wordt door de ALV ingestemd.

Deze amendementen moeten voor 3 oktober worden ingediend. De concept kandidatenlijst wordt in december vastgesteld. Voor beide momenten zal een bijeenkomst van de commissie partijdemocratie georganiseerd worden (voor ieder lid toegankelijk) en worden aangekondigd op de website van de PvdA Den Haag.

Agendapunt 7

Vanuit het bestuur worden de volgende mededelingen gedaan:

Evaluatie commissie: De evaluatiecommissie is in de afrondende fase. Er is met 70 partijleden gesproken. Het rapport volgt binnenkort.

Nieuwe baan Wouter Booij: Wouter Booij heeft een nieuwe baan als beleids- en communicatiemedewerker bij de fractie. Deze baan is niet te combineren met een bestuurslidmaatschap. Wouter zal het bestuur daarom binnenkort verlaten. Zowel Wouter als de rest van het bestuur vinden dit erg jammer. Het bestuur wenst Wouter veel succes met zijn nieuwe baan!

Café Rood: De eerstvolgende editie van café Rood is op 3 oktober om 19:30 uur in Luden. Hier zullen leden van de SPD Bargteheide op bezoek komen.

Rode taxi: Als u opgehaald wilt worden voor een ALV, meldt dit dan bij de secretaris. Er zal dan worden geregeld dat u thuis wordt opgehaald. Het bestuur zoekt overigens nog vrijwilligers om voorafgaand aan de ALV een ronde door de stad te rijden om partijgenoten op te halen!

Werkgroepen en wijkteams: Wilt u actief worden in een werkgroep of wijkteam, meldt dit dan bij het bestuur.

Gastenboek voor familie van Arie de Jonge: Er zal een gastenboek naar de familie van Arie de Jonge gaan. Schrijf er na afloop van de ALV gerust nog wat in.

 

Desiree Curfs sluit de vergadering.