MEER EN NIEUWE HUIZEN

Steeds meer mensen zien dat Den Haag een geweldige stad is om in te wonen. Maar te veel Hagenaars en Hagenezen kunnen geen geschikte woning vinden. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente onder leiding van onze eigen wethouder Martijn Balster veel meer betaalbaar gebouwd en steviger opgetreden tegen malafide verhuurders. We moeten deze koers volhouden en verder verstevigen. Daarnaast willen we jaarlijks 4000 nieuwe woningen waarvan minimaal 40% sociale huur (door woningcorporaties), 20% middeldure huur en 20% betaalbare koop bij nieuwbouwprojecten. De PvdA Den Haag kijkt wel wáár en wát we gaan bouwen; leefbaarheid en betaalbaarheid staan daarbij voorop. Concreet en in het kort willen we:

● een actieplan tegen leegstaande panden en braakliggende terreinen;
● een pandenbank die wepanden die leegstaan of voor louche activiteiten worden gebruikt, opkoopt en verhuurt of gebruikt voor sociale doeleinden;
● dat gemeenten in de buurt ook meer betaalbare woningen bouwen. Zoals het Westland dat wel arbeidsmigranten gebruikt voor werk maar geen huizen voor hen bouwt;
● hoogbouw concentreren in de gebieden rondom de stations en gebieden waar het past in de wijk. Dit doen we alleen als het betaalbaar kan, er genoeg voorzieningen zoals bomen en water bijkomen en belanghebbenden zoals omwonenden serieus inbreng kunnen doen.;
● bouwvergunningen even duur maken als in andere grote steden (woningcorporaties uitgezonderd). Want nu verliest de gemeente geld bij het geven van deze vergunningen. De opbrengsten investeren we onder andere in participatie van bewoners;
● bij grootschalige woningbouw ook groen, vervoer, mobiliteit, water en milieu meenemen in de plannen. Als woningen worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd, moet dit zorgen voor extra woningen, oude bewoners terug kunnen keren in de wijk en de nieuwe woningen betaalbaar en kwalitatief goed zijn;
● dat de gemeente veel grond opkoopt zodat het via erfpachtvoorwaarden kan sturen op (bouw / vernieuwings-)ontwikkelingen in de stad;
● flexwoningen op braakliggende terrein en in leegstaande panden voor 5 tot 15 jaar; bij leegstand wordt OZB hoger;
● dat iedereen die een huis koopt er zelf in moet wonen. Zo voorkomen we dat mensen huizen tientallen huizen kopen en onderverhuren;
● De bouw van woningen gaat niet ten koste waardevol groen zoals Natura-2000 gebied en parken. Waar woningen worden bijgebouwd, zorgen we voor verbetering en vergroening van de buitenruimte;
● gemengde wijken met sociale- en (middel)dure huurwoningen en koopwoningen. Daarom kijken we ook waar in sociaal sterke buurten sociale huurwoningen kunnen worden toegevoegd.

Kijk hier wat we willen doen aan bestaande woningen.

Privé: Mikal Tseggai

Privé: Mikal Tseggai

Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA Den Haag. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als stadsontwikkeling & wonen, onderwijs en integratie. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af

Meer over Privé: Mikal Tseggai
Goed wonen voor iedereen

Goed wonen voor iedereen

Den Haag is een geweldige stad om te wonen. Toch wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om een goed, betaalbare huis te vinden. De stad groeit, dus dat vraagt om serieuze investeringen om ervoor te zorgen dat Den Haag betaalbaar blijft voor iedereen.