Veiligheid

Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

We stellen meer jeugdopbouwwerkers aan die samen met wijkagenten en buurtbewoners jongeren aanpakken die rotzooi trappen. De politie kan zijn werk beter doen met een divers korps, net zo divers als de stad zelf. Daar helpen we de politie bij, net als in het tegengaan van etnisch profileren. Want in alle gevallen kunnen rekenen op een gelijke behandeling staat in onze stad voorop.

Ook achter je voordeur moet je je veilig kunnen voelen. Slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld moeten snel geholpen worden, en zo nodig snel een veilig ander onderkomen kunnen vinden. Vooral ouderen voelen zich onveilig in en om huis: daarom investeren we in betere inbraakpreventie zoals veilige sloten, meer voorlichting over oplichters en babbeltrucs, en goede straat- en portiekverlichting.

Veilig over straat

In sommige delen van de stad is de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit vele malen groter en voelen ouderen zich vaker onveilig. Het aantal gebieden met hardnekkige, minder zichtbare (maar niet minder overlast gevende) criminaliteit blijft gelijk. Daar waar het onveiligheidsgevoel het hoogst is ervaren mensen ook meer buurtoverlast. Dit vraagt om actie, samen met bewoners. De PvdA wil daarom samen met de stad op zoek naar oplossingen voor hardnekkige veiligheidsproblemen.

Zerotolerance bij (straat)intimidatie en geweld tegen hulpverleners

Iedereen in Den Haag moet zich veilig voelen, of het nu thuis is, in de buurt, in de stad of aan zee. Je veilig voelen is een cruciale voorwaarde om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Straatintimidatie, in het bijzonder van vrouwen en LHBTQIA+’ers, moet hard worden bestreden, desnoods door middel van strafbaarstelling. Hulpverleners moeten te allen tijde hun werk kunnen uitvoeren. Daarbij kunnen zij rekenen op onze steun.

Veilig achter de voordeur

Bij veiligheid hebben we het al snel over zichtbare criminaliteit op straat, maar je veilig voelen begint in je huis, je wijk, in je eigen woonomgeving. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen denken over veiligheid in je eigen buurt, want je weet zelf het beste wat er speelt. De Haagse PvdA wil samen met bewoners de veiligheid in de buurt vergroten: voor ouderen die langer thuis wonen dan voorheen, voor gezinnen waar sprake is van geweld en door maatregelen tegen inbraak.

Eerder ingrijpen bij huiselijk geweld

We werken de wachtlijst bij Veilig Thuis weg en zorgen ervoor dat hulp sneller wordt ingeschakeld. In de stadsbrede campagne “Met elkaar houden we de stad veilig” is nadrukkelijk ook aandacht voor geweld achter de voordeur. Slachtoffers, daders en hun directe omgeving worden zo gewezen op instanties die kunnen helpen. Ook komt er meer aandacht voor seksueel geweld. Dat betekent: zorgen dat meer mensen aangifte doen door hun verhaal serieus te nemen en te investeren in nazorg. Ook zorgen we voor meer weerbaarheidstrainingen.

We maken het inbrekers extra lastig

Corporaties krijgen meer subsidie voor inbraak-werende middelen. Huiseigenaren kunnen hier via gemeentelijke acties in wijken met hoge inbraakcijfers ook meer gebruik van maken. Zo maken we het inbrekers extra lastig.

We zorgen ervoor dat ouderen zich veiliger voelen

Veel ouderen geven aan zich onveilig te voelen. Daarom investeren we in een programma Ouderen en Veiligheid, met extra aandacht voor veiligheid in en om huis, preventie en het voorkomen van ouderenmishandeling.

We ondersteunen buurtinitiatieven gericht op veiligheid

De buurt krijgt de kans om gezamenlijk de veiligheidsprioriteiten te bepalen. We stimuleren en ondersteunen buurtinitiatieven gericht op het verbeteren van de lokale veiligheid zoals WhatsApp-groepen, buurtvaders, straatvertegenwoordigers, nachtpreventie, BIT-teams en buurtpreventieteams. Er is ook voldoende budget voor projecten zoals ‘politiekids’.

We stellen meer jeugdopbouwwerkers aan

Jongerenwerkers, wijkagenten en betrokken buurtbewoners zijn de oren en ogen van de stad. Investeren in deze lokale krachten is de sleutel naar een veilige samenleving. We breiden het aantal jeugdopbouwwerkers fors uit. De gemeente onderhoudt structureel contact met sleutelfiguren in de stad.

Malafide huisjesmelkers en woonoverlast worden keihard aangepakt

Wantoestanden als overbewoning en illegale onderverhuur hebben een enorme negatieve invloed op een straat en wijk en het gevoel van veiligheid. De Pandbrigade krijgt een belangrijke taak in de bestrijding van malafide huisjesmelkers. Het moet mogelijk zijn om sneller de rechter in te schakelen in geval van overlastveroorzakers.

De politie vormt een echte afspiegeling van de samenleving

De PvdA gaat de strijd aan met etnisch profileren en heeft oog voor een representatieve politie: in 2030 moet het Haagse korps een afspiegeling zijn van de stad. Den Haag gaat per wijk het vertrouwen van de burgers in de politie meten en terugwinnen. Herkenning en vertrouwen gaan hand in hand en vormen de basis voor draagvlak. Daarom is diversiteit bij de politie een noodzaak.

Politie wint het vertrouwen terug door te experimenteren met stopformulieren, bodycams en lokale burgercomités die samen analyseren hoe aanhoudingen plaatsvinden met als doel hiervan te leren.

Verdergaan met lokale aanpak radicalisering

De Haagse aanpak van radicalisering wordt nationaal en internationaal geroemd. De PvdA blijft inzetten op deze duurzame, gerichte succesvolle aanpak van radicalisering. Het is belangrijk om te werken aan weerbaarheid van kinderen. Ook zonder politiecontact moeten ouders hun zorgen kunnen uiten over de eerste signalen van radicalisering. We blijven lokale projecten ondersteunen die het onderwerp bespreekbaar maken. Tot slot houden we eventuele terugkerende jihadisten, ronselaars en mensen met radicale ideeën goed in de gaten. Waar nodig grijpen we tijdig in.

Meer aandacht voor jeugdcriminelen en lichtgestraften: na straf volgt nazorg, school en werk

Alle voormalig gedetineerden worden voortaan begeleid bij de re-integratie in de samenleving. Daar zijn deze stadsgenoten en de samenleving bij gebaat. Vrijwilligers zouden hier ook een rol in kunnen spelen. Daarnaast moet het veiligheidshuis veel meer kunnen sturen op de voorkoming van recidive.

Vergroten weerbaarheid kinderen via veiligheidsprogramma’s scholen

Er komt een programma gericht op kinderen die al op het schoolplein worden geronseld voor ondermijnende activiteiten, zoals drugsrunnen.

Publiekscampagne verhoging meldingsbereidheid

Steeds minder mensen doen aangifte. Dat is zorgelijk. De PvdA wil dat de meldingsbereidheid omhoog gaat. We starten daarom in samenwerking met BIT-teams en bewonersorganisaties de campagne “Samen houden we de stad veilig”. Melden van overlast en vuil op straat wordt nog gemakkelijker.

We pakken hardnekkige veiligheidsproblemen aan: succesvolle ondermijningsaanpak wordt uitgebreid

De nieuwe ondermijningsaanpak van de gemeente Den Haag werkt. Bij hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden, pakken we criminaliteit en de oorzaken ervan aan. We hebben daarbij oog voor slachtoffers, daders en de oorzaken van criminaliteit. We breiden deze aanpak uit. Het veiligheidsgevoel kan substantieel verbeteren als de publieke ruimte op orde is.

We melden ons aan voor de landelijke proef met gereguleerde wietteelt

Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. Daarom doen we mee aan de landelijke proef om in Den Haag gereguleerd wiet te telen. Zo gaan we criminaliteit tegen en garanderen we kwaliteit. Daarnaast komt er een keurmerk voor coffeeshops.

We geven prostituees een veilige werkomgeving

Prostituees moeten in een veilige omgeving hun werk kunnen doen. Een eventuele verplaatsing van de raamprostitutie in de Geleenstraat en Doubletstraat gebeurt alleen in gezamenlijkheid en als er een goede alternatieve locatie is waar de veiligheid gegarandeerd is. De verplaatsing mag niet leiden tot een verschuiving van de overlast. Illegale thuisprostitutie en misstanden in massagesalons worden stevig bestreden.

Elk portiek wordt goed verlicht

Een veilige buurt is veilig thuis kunnen komen. Je portiek moet goed verlicht zijn, zodat er geen mensen rondhangen die er niet horen en de situatie ook ‘s nachts overzichtelijk is. We handhaven daarom op goed werkende portiekverlichting.

Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder