Door Martijn Balster op 4 februari 2015

College moet veel meer ambitie tonen om bureaucratie te verminderen

De PvdA vindt dat het college veel te weinig doet om partijen waarmee zaken wordt gedaan te dwingen de bureaucratie te beperken. Zo komen deze partijen te weinig toe aan de taken waarvoor ze nu juist worden ingehuurd: betaalbare huisvesting organiseren, goede jeugdhulp of betere thuiszorg bieden.

Bij de begrotingsbehandeling afgelopen najaar diende de PvdA een motie in die breed werd aanvaard. De motie was er op gericht om een norm te hanteren voor de overhead – de uitgaven aan management en bureaucratie. Alle maatschappelijke partners van de gemeente zouden daar aan moeten voldoen. PvdA-fractievoorzitter Balster: “Je ziet in de praktijk grote verschillen tussen organisaties. Bij de ene organisatie gaat ontzettend veel op aan management en organisatie, de andere organisatie kan met veel minder toe. Door eisen te stellen aan de bureaucratie dwing je partijen doelmatig te werken en het geld te besteden waarvoor het is bedoeld: goede zorg, goed onderwijs, goede huisvesting.”

Het college schrijft in een reactie op de motie van de sociaaldemocraten, dat het hanteren van een zogenoemde overheadnorm in de praktijk op bezwaren stuit. Bij aanbestedingen is het überhaupt moeilijk, in subsidierelaties gebeurt wel het een en ander, maar wil het college niet komen tot een norm. Balster: “Juist in deze tijden, waarin het alle zeilen bijzetten is om goede zorg, betaalbare huisvesting en goede jeugdhulp overeind te houden, zullen we de bureaucratie zo klein mogelijk moeten houden.”

De PvdA wil dat het college alsnog aan de slag gaat om met een norm te komen. Balster: “Als meer onderzoek nodig is om de verschillen in overhead in beeld te brengen en de mogelijkheden te verkennen om hier paal en perk aan te stellen, prima. Maar kunnen ons niet neerleggen bij onnodige bureaucratie, we kunnen het geld maar één keer uitgeven.” De PvdA zal het college vragen meer ambitie aan de dag te leggen. Balster: “als het echt onmogelijk blijkt om in aanbestedingen dit soort sociale normen vast te leggen, dan moeten we ons misschien de vraag stellen of aanbesteden wel de juiste manier is om publieke diensten te organiseren. Onnodige bureaucratie of topsalarissen kunnen we ons niet veroorloven. Het is en blijft belastinggeld. Dat moeten we zorgvuldig besteden.”

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster