Door op 16 november 2015

Resultaten begrotings-behandeling: investeren, niet reserveren

Vorige week werd de begroting voor 2016 behandeld in de Haagse gemeenteraad. Een belangrijk debat waarna wordt besloten over de besteding van de middelen voor het komend jaar. Fractievoorzitter Martijn Balster is tevreden met de uitkomsten: “we gaan onverminderd door met de investeringen in werk, economie en een fatsoenlijk sociaal vangnet. Daarnaast zal het aantal nieuwe betaalbare woningen moeten verdubbelen na het aannemen van een motie van de PvdA. Daarnaast vroegen we aandacht voor het bereik van de voorschool, het aanpakken van schulden en investeringen in de leefomgeving in de stad.” Lees hieronder de belangrijkste resultaten.

Meer betaalbare woningen
Het aantal betaalbare woningen in de stad is te beperkt. Het is voor mensen met een midden en lager inkomen steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Door de crisis en de financiële problemen bij woningcorporaties, is het aantal betaalbare woningen nauwelijks meer gegroeid. Dat kunnen we niet op ons beloop laten. Daarom heeft de PvdA er voor gepleit om de woningproductie te verdubbelen. Dat kan door leegstand te bestrijden, nieuwbouw te plegen (denk bijvoorbeeld aan de Binckhorst), te verdichten, of kantoren te benutten. Onze motie haalde een ruime meerderheid, waardoor het stadsbestuur op korte termijn met plannen moet komen.

Uit de schulden
De schuldenproblematiek is een ziekte. Er zijn jongeren met een ton schuld. Wij agendeerden dit onderwerp een half jaar geleden al, maar vinden dat het te lang duurt voor het college met plannen komt. Dat moet anders. Begin volgend jaar komen er dan ook nieuwe plannen om de schuldenproblematiek in de stad veel beter aan te kunnen pakken. Dat is een belangrijke voorwaarde om mensen uit de armoede te krijgen.

De gemeente Den Haag kent een zeer goede collectieve zorgverzekering voor minima. We merkten echter dat mensen met een kleine betalingsachterstand bij hun oude zorgverzekeraar, de overstap niet kunnen maken. We willen dat repareren. Eenmaal een betalingsachterstand, kunnen mensen zich anders niet meer aanvullend verzekeren en is de kans op grote schulden aanwezig. Dat moet anders. De raad nam onze motie aan om hier wat aan te doen.

Minimum jeugdloon afschaffen
Nadat de PvdA enkele maanden geleden vroeg om het minimumjeugdloon af te schaffen in de gemeente, reageerde het college dat het minimum jeugdloon feitelijk al niet meer wordt gehanteerd in Den Haag. Met een motie van o.m. de SP en de PvdA gaan we deze eis ook opleggen aan alle partners waarmee de gemeente Den Haag een financiële relatie heeft. Daarmee kunnen we nog effectiever een eind maken aan de onderbetaling van jongeren en de weg in slaan van een fatsoenlijk salaris voor echt werk.

Ieder kind dat er recht op heeft naar de voorschool
De PvdA constateerde dat kinderen die naar de voorschool mogen omdat ze onderwijsachterstanden, dat niet allemaal doen. Dit omdat er in sommige wijken wachttijden zijn voor de voorschool en omdat op sommige voorscholen ook kinderen zitten zonder achterstanden. De PvdA heeft de wethouder van Onderwijs opgeroepen hier een eind aan te maken. Door kinderen in elke wijk recht te geven op een voorschoolplek. Maar ook door de voorschool verder te gaan verbreden: naar een recht voor elk kind om vanaf 2,5 jaar naar de voorschool te kunnen laten gaan.

De zorg op orde in de wijk
Mede op initiatief van de PvdA heeft het college veel geld uitgetrokken om de hervormingen in de zorg ‘ zacht te laten landen.’  Waar het Rijk kort op de thuiszorg, doen wij dat (nog) niet en is het streven om de zorg eerst beter te organiseren en dan pas eventueel goedkoper te organiseren. Uitgangspunten: de wijkzorg moet verbeteren en mensen moeten uiteindelijk betere zorg krijgen.

Met de kwaliteitsslag gaat het wat ons betreft nog niet snel genoeg. We zien wel dat de wijkteams steeds actiever worden, maar we zien het door ons gewenste effect van buurtzorg, door mensen die je vertrouwt, nog niet voldoende terug. Ook vinden we dat mensen meer te zeggen moeten krijgen over de zorg in hun buurt. Dat kan bijvoorbeeld via zorgcoöperaties. We hebben het college (wethouder Klein, CDA), gemaand om op te schieten met de innovatie.

Investeren in woon- en leefomgeving.
De PvdA vindt dat er geen onnodig geld op de plank moet blijven liggen. Natuurlijk, ook de gemeente Den Haag heeft de nodige rijks bezuinigingen op het bordje. Desalniettemin staan de gemeentefinanciën er blakend voor. Dat maakt ook dat we de lasten erg laag kunnen houden. De PvdA vindt echter dat het college veel waakzamer moet zijn, dat er geen geld op de plank blijft liggen, in tal van reserveringen die niet zijn belegd.

Onder het mom van ‘ niet reserveren, maar investeren’ hebben wij er voor gepleit om de onnodige reserves in te zetten voor woningbouw en de leefomgeving. Investeringen in de stad zijn goed voor economie en werkgelegenheid; en uiteindelijk ook voor de betaalbaarheid van woningen en de kwaliteit van buurten. Door onze motie gaat het college onder meer meer geld reserveren voor projecten om de kwaliteit van woonwijken te verbeteren.