Door op 23 november 2015

Haags inkoopbeleid, dat gaat ergens over

Afgelopen week sprak de Haagse gemeenteraad (commissie bestuur) over het inkoopbeleid. De PvdA vindt het inkoopbeleid nog niet ambitieus genoeg. Met 700 miljoen per jaar is er nogal wat aan te besteden en te subsidiëren.

 

Dat moet niet alleen doelmatig gebeuren, we kunnen er ook veel maatschappelijke doelstellingen mee realiseren. Denk aan fatsoenlijk werk (social return), duurzaamheidsdoelen, het versterken van het mkb en van de innovatie. De PvdA vindt dat de keuzes van het college hierover veel duidelijker moeten.

Wanneer subsidie, wanneer aanbesteden?

Er bestaat geen helder afwegingskader over wanneer de gemeente kiest voor een subsidie en wanneer ze een aanbesteding start. Voor de laatste categorie moet er boven het normbedrag Europees worden aanbesteed. Maar daar beneden – de meeste aanbestedingen – worden lang niet altijd meerdere partijen gevraagd om een offerte uit te brengen. Met het oog op de grootste maatschappelijke effecten, is het belangrijk dat we weten wanneer voor welke methode wordt gekozen. Dat kan beter.

Het grootste maatschappelijke resultaat

De gemeente doet met nogal wat partijen zaken. Dat betekent dat we een economische factor zijn en ook hoge standaarden kunnen hanteren. We doen dat bijvoorbeeld als het gaat om social return: we vragen bedrijven en organisaties waarmee we zaken doen om mensen met uitkering en/of een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. We kunnen ook voorwaarden stellen ten aanzien van duurzaamheid, banen voor het mkb en ten aanzien van innovatie. Het college is echter niet helder over de voorwaarden die hierbij nu precies zouden moeten gelden. Natuurlijk kan je niet altijd dezelfde eisen hanteren, je zult dat van geval tot geval moeten bekijken. Maar we moeten ook ambitieus zijn. Zeker als we naar die 10.000 extra banen willen in onze stad en willen dat onze stad klimaat neutraal wordt. Het college mag hier wel wat meer ambitie tonen.

Grote aanbestedingen niet zomaar verlengen

Vorig jaar werd de raad te laat geïnformeerd over de verlenging van de aanbesteding van de huishoudelijke hulp. Het college heeft de bevoegdheid om de samenwerking tussentijds te verlengen. Maar gezien de grote belangen en de grote bedragen, vindt de PvdA dat dit niet stilzwijgend kan gebeuren. Daarom vroegen we het college de raad drie maanden van te voren te informeren over tussentijdse verlenging van grote aanbestedingen. Dat is toegezegd door de wethouder.

Toekomst: meer sociale voorwaarden stellen

Bij het inkoopbeleid is het belangrijk dat Den Haag hoge eisen stelt, die goed uitvoerbaar zijn. De PvdA vindt dat de ambitie van Den Haag hier omhoog mag en minder vrijblijvend moet zijn. Elk jaar zal het college verantwoording afleggen over de resultaten van het aanbestedingsbeleid als het gaat om social return, duurzaamheid, mkb en innovatie. De PvdA zal scherp in de gaten houden of dit voldoet aan de normen die wij graag zien. We dagen het college ook uit nog scherper te worden: bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, het hanteren van goede klachtenregelingen, het beperkten van topinkomens, maar ook bijvoorbeeld van het toezien op eerlijke handel en binding met de stad.

Komende donderdag stemt de raad over de inkoopnota.