Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Mensen moeten snel en veilig van A naar B kunnen blijven reizen, daarom zetten we de voetganger, fietser en het openbaar vervoer op de eerste plaats. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Onze maatregelen

Auto’s nemen veel ruimte in en zijn de reden dat Den Haag de meest vervuilde straten van het land heeft. Het is dus logisch dat je nog maar één auto betaalbaar in de buurt van je huis kwijt kunt, en we drukke en vervuilde straten aanpakken, herinrichten en opknappen. Ook de gemeente kan nog een hoop doen, zoals zonnepanelen leggen op eigen gebouwen, duurzaam en circulair inkopen en ondernemers helpen duurzame keuzes te maken.

Overal in Den Haag moet je fijn kunnen wonen. Dat begint bij je eigen straat. We zetten in op meer groen en water, zodat het ook op hete dagen goed toeven blijft in de stad. In elke wijk komen ondergrondse afvalcontainers, en er komt een vaste ophaaldag voor grofvuil zodat mensen het niet meer bij containers dumpen. We maken vaste plekken in de wijk waar je al je afval gescheiden kunt aanleveren.

Een veilig Den Haag

Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie. We stellen meer jeugdopbouwwerkers aan die samen met wijkagenten en buurtbewoners jongeren aanpakken die rotzooi trappen. De politie kan zijn werk beter doen met een divers korps, net zo divers als de stad zelf. Daar helpen we de politie bij, net als in het tegengaan van etnisch profileren. Want in alle gevallen kunnen rekenen op een gelijke behandeling staat in onze stad voorop.

Ook achter je voordeur moet je je veilig kunnen voelen. Slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld moeten snel geholpen worden, en zo nodig snel een veilig ander onderkomen kunnen vinden. Vooral ouderen voelen zich onveilig in en om huis: daarom investeren we in betere inbraakpreventie zoals veilige sloten, meer voorlichting over oplichters en babbeltrucs, en goede straat- en portiekverlichting.

Onze maatregelen

We maken duurzame subsidies toegankelijker voor huurders en lagere- en middeninkomens

We maken subsidies toegankelijker voor huurders en lagere- en middeninkomens, zodat iedereen kan meehelpen en profiteren van de verduurzaming van Den Haag. Duurzaamheidssubsidies gaan nu nog te vaak naar hogere inkomens. Zij weten de weg naar de subsidiepotten vaak het best te vinden. Ook lage en middeninkomens moeten die weg kunnen vinden. We stellen hierom een lage huur of WOZ-waarde als voorwaarde voor een groot deel van de beschikbare duurzaamheidssubsidies. Teams in wijken gaan bovendien gericht voorlichten over de mogelijkheden voor subsidie en gericht helpen met het zelf organiseren van duurzaamheidsmaatregelen. Via buurtbijeenkomsten en sociale media ondersteunt de gemeente bij het maken van plannen om deze subsidie zo goed mogelijk in te zetten. De mogelijkheden voor subsidie worden op de gemeentelijke sites beter vindbaar en leesbaar.

Alle nieuwe gebouwen in Den Haag worden circulair en klimaatneutraal

Wij stellen strengere eisen bij nieuwe gebouwen dan wettelijk verplicht. Bij gronduitgifte door de gemeente worden deze strengere eisen opgenomen in de uitgiftevoorwaarden. In de financiële reserveringen voor nieuwbouw is hier rekening mee gehouden. Wij willen dat de gemeente samen met de woningbouwcorporaties ervoor gaat zorgen dat alle woningen in 2050 CO2-neutraal zijn.

We maken woningen geschikt voor een leven zonder aardgas

Het verstoken van aardgas is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Bovendien raken de Nederlandse gasvoorraden op. We willen dat mensen in de stad over 12 tot 20 jaar niet in de kou zitten. We maken daarom woningen geschikt voor leven zonder gas. Bijvoorbeeld door hierover afspraken te maken met woningbouwcorporaties. En door eisen te blijven stellen aan nieuw te bouwen woningen.

Zonnepanelen op alle daken van gemeente, ledlampen in straatlantaarns

In 2022 hebben alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen. De straatverlichting is in 2022 volledig op led- overgeschakeld. In 2026 zijn alle gemeentelijke gebouwen ‘Parijsproof’.

Elke straat op orde

Den Haag gaat meer werk maken van afvalscheiding. Er komen meer complete afvalstraten waar je terecht kunt met al je papier, plastic en elektrische apparaten. Restafval wordt op hoogwaardige manier verwerkt. Het aantal kilo restafval per inwoner van Den Haag daalt doordat de gemeente nog betere voorlichting gaat geven over mogelijkheden voor afvalscheiding. Bedrijven en organisaties worden door subsidies en boetes gestimuleerd om zo weinig mogelijk afval te genereren en circulair te werken.

De wijkaanpak zetten we door

De wijkaanpak, waarin de gemeenteproblemen in de meest kwetsbare wijken in 1 keer aanpakt, willen we met alle positieve resultaten van de afgelopen jaren doorzetten. Daarbij heeft de gemeente onder andere aandacht voor voorzieningen als kinderopvang, maar ook wijkeconomie, wonen in de wijk, wijkwinkelcentra, langer thuis wonen, verduurzaming en gezondheid. De leegstand wordt bestreden. Er worden pop-upstores gestart, in leegstaande panden komen extra fietsenstallingen en een eenzijdig winkelaanbod wordt voorkomen.

De politie vormt een echte afspiegeling van de samenleving

De PvdA gaat de strijd aan met etnisch profileren en heeft oog voor een representatieve politie: in 2030 moet het Haagse korps een afspiegeling zijn van de stad. Den Haag gaat per wijk het vertrouwen van de burgers in de politie meten en terugwinnen. Herkenning en vertrouwen gaan hand in hand en vormen de basis voor draagvlak. Daarom is diversiteit bij de politie een noodzaak.

Doe mee!

Doe mee!

Help jij ons met bouwen aan een Den Haag voor iedereen? Of je nu meegaat rozen uitdelen of op welke andere manier dan ook wilt helpen, je hulp is welkom en waardevol. Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee