Door op 21 mei 2015

Wijkaanpak helpt wijken kansen op- en aan te pakken!

De PvdA is blij met de Wijkaanpak Nieuwe Stijl van het college. Het plan zet stevig in op sociale achterstanden in onze stad en gaat uit van de kracht van bewoners. We zullen verschillen moeten overbruggen. De wijkaanpak wordt geïntegreerd in stadsdelen. Wijken met achterstanden, wijken die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen voorrang. Niet alleen de voormalig krachtwijken komen hier aan bod, maar ook wijken waar de leefbaarheid onder druk staat zoals Laak, Mariahoeve en Regentes Valkenbos komen hierbij aan bod. Dat juichen wij van harte toe.

Één Den Haag

De PvdA staat voor één Den Haag, waarin er een sterke verbinding bestaat tussen wijken. Er zal ook de komende tijd hard gewerkt moeten aan het overbruggen van verschillen in onze stad. De wijkaanpak nieuwe stijl begint bij een gedegen probleemanalyse per wijk en richt zich op de meest kwetsbare wijken. De aanpak richt zich op werkgelegenheid, onderwijs, wijkeconomie, buitenruimte, zorg en veiligheid. Heel gericht wordt geprobeerd, samen met bewoners te komen tot goede verbeteringen. Dat is een goede zaak.

De Wijkaanpak Nieuwe Stijl is hard nodig. Er zijn nog teveel Hagenaars werkloos, de armoede is hardnekkig, nog te veel bewoners zijn de Nederlandse taal onvoldoende machtig. Te veel kinderen verlaten vroegtijdig het onderwijs, te veel bewoners voelen zich onveilig of leven in isolement. Het is goed dat college achterstanden keihard wil aanpakken: zodat bewoners in de aandachtswijken niet op afstand komen te staan van de medebewoners die het wel goed hebben.

Werk, werk, werk
De gemeente zet terecht in op werkgelegenheid en onderwijs door bijvoorbeeld samen te werken met bedrijven en ondernemingen. Zo wordt werkzoekenden nieuwe mogelijkheden geboden, juist in de stadsdelen met de hoogste werkloosheid. ZZP-ers worden ondersteund, er wordt ingezet op taal en op en integratie. Zo vergroten we de kans op een baan.

Daarnaast is in het plan veel aandacht voor de wijkeconomie. De negatieve effecten van de huidige economische situatie raken juist de aandachtwijken. Kijk bijvoorbeeld naar de forse jeugdwerkloosheid. Het college komt op dit vlak nog met concrete initiatieven, de PvdA is daar zeer benieuwd naar, want dit mag nog concreter. Nieuwe initiatieven zijn hard nodig om de grote problemen aan te pakken. De PvdA is blij met het revolverend fonds, waarmee in Transvaal en de Schilderswijk de wijkeconomie zal worden gestimuleerd. De PvdA pleit voor meer van dit soort concrete pilots.

Maak wijken mooi!

De buitenruimte is opgenomen: onder meer door via de ‘impuls buitenruimte’ bewoners zelf te laten bepalen hoe extra geld in kan worden gezet in hun eigen wijk. Er wordt ingezet op een evenwichtige sociale samenstelling in de aandachtswijken. Er komt meer aandacht voor onderhoud en verbetering van bestaande sociale huurwoningen. Dat juichen wij toe.

Ouderen langer thuis goed ondersteunen!

Op de zorg wordt, mede op initiatief van de PvdA, ook gekeken naar de mogelijkheden om ouderen in de stad te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Het is van belang dat daarbij goed wordt gekeken wat hier per wijk voor nodig is.

Op veiligheid komt de prioriteit te liggen op woninginbraak, overval, straatroof, radicalisering, criminele- en overlastgevende groepen, aanpak van drugs- en woonoverlast. Het gaat hierbij om heel belangrijke basisvoorwaarden voor het wonen en leven in een aantrekkelijke stad.