Door op 15 december 2016

#InDeRaad: Ruimte voor de Stad bereidt stad voor op toekomst

Met de Agenda Ruimte voor de Stad bereidt Den Haag zich voor op de toekomst. Om de nieuwe inwoners van onze stad deze kansen te bieden is het van belang goed voorbereid te zijn. Met de Agenda is de ambitie gesteld, nu is er regie nodig.

Duurzaam nieuwe woningen bouwen
De woningbouwproductie wordt opgevoerd en de planvoorraad uitgebreid, zodat we de groei kunnen opvangen. Gezien de bevolkingssamenstelling van de nieuwe Hagenaars moet bij nieuwbouw minstens 30% sociale woningbouw worden gerealiseerd om de betaalbaarheid veilig te stellen. De PvdA vindt het van belang dat nieuwe woningen duurzaam worden gebouwd en reeds bestaande woningen verduurzaamd worden. Bewoners zien het effect op hun energierekening, we ondersteunen ons doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn en het creëert bovendien de zo nodige werkgelegenheid.

De PvdA heeft tijdens de raadsbehandeling van Ruimte voor de Stad de wethouder gevraagd een prognose op te stellen van de te verwachten bevolkingsgroei, waarin opgenomen de te verwachtte inwoneraantallen, bevolkingsgroei, samenstelling van deze nieuwe inwoners, en de daaraan gerelateerde woninggrootte van de te bouwen woningen.

Kwetsbare wijken
De PvdA is blij dat er tegelijkertijd oog is voor sociaaleconomische differentiatie. Er wordt een aanpak ontwikkeld voor de kwetsbare wijken. Het is cruciaal dat we inzetten op wijkverbetering, zowel fysiek, sociaal als economisch.

Goed werk voor iedereen
De stad groeit, de bevolking groeit. De vraag is nu waar deze mensen straks gaan werken: werkgelegenheid mag niet het ondergeschoven kindje worden. In het dictum (het feitelijke besluit) van de Agenda wordt gesproken over ‘ruimte voor voldoende werkgelegenheid in de stad’. Werkgelegenheid wordt echter nergens in de stukken benoemd. Tijdens de behandeling in de Commissie heeft de wethouder aangegeven dat werkgelegenheid in de nog te verwachten economische agenda zal worden uitgewerkt. Het mag echter niet zo zijn dat de beoogde plannen zich met name richten op werkgelegenheid voor hoger opgeleiden. De banen voor lager opgeleiden, de banen waar zoveel behoefte aan is in onze stad, zijn marginaal in deze opzet. Het CID zorgt niet automatisch voor werkgelegenheid in het lagere segment, ook niet via het ‘trickle down effect’. Het gemeentebestuur moet dus inzetten op de vraag naar werkgelegenheid in het lage segment!

In goede banen leiden
Om het proces in goede banen te leiden mag eventuele vertraging op deze beleidsnota’s en verkenningen geen consequenties hebben voor andere stukken. Met die reden hebben wij een motie ingediend om met een termijnagenda Ruimte voor de Stad te komen waarin duidelijk wordt vermeld hoe de verschillende plannen voor de Agenda Ruimte voor Stad worden geprioriteerd en worden uitgevoerd. Hier moet ook duidelijk in worden op welke manier Agenda Ruimte voor de Stad andere vastgestelde beleidsstukken raakt en beïnvloedt. De termijnagenda moet elk half jaar naar de raad worden gestuurd. De motie is aangenomen door de gemeenteraad.