Door op 9 juni 2016

In onze stad heeft iedereen een status: de Haagse Status

In onze stad wonen 521.000 mensen met ieder een eigen leven, een eigen verhaal. Soms verbindt de buurt, soms het werk, dan weer je geloof, de voetbalvereniging, de speeltuin naast je huis of wellicht zelfs de politieke stroming die je aanhangt. Wat altijd verbindt is dat er een toekomst is voor onze stad, één Haagse toekomst.

In Den Haag heb je geen verrekijker nodig om de krachten te ontdekken die aanwezig zijn. Ze zijn overal en élke dag zichtbaar met het blote oog. Marian, die met met flinke tassen om haar schouder de wind trotseert om haar zus Amira die is geboren met een beperking, de stad mee in te nemen. Piet, die haar na het shoppen ophaalt met de taxibus en eventjes voorover buigt om haar met een lach te begroeten. Sociaal-cultureel werker Ouafa die vorige week is uitgeroepen tot de Mondriaan Uitblinker van 2016 omdat ze er voor gaat dat jongeren zichzelf kunnen zijn en hun eigen keuzes kunnen maken. Jos in Ypenburg, die zich inzet om gevluchte mensen als volwaardige buren op te nemen in zijn wijk. Bastiaan, die met vriendjes en vriendinnetjes langs de deuren gaat om flessen in te zamelen voor het goede doel. Femke, die thuis elke week een koffieochtend organiseert voor eenzame ouderen in de wijk.

Resultaten

We zijn halverwege deze raadsperiode. De plannen uit het collegeakkoord van 2014 worden succesvol uitgevoerd.

De wijkaanpak is onlangs door de gemeenteraad bekrachtigd. Nadat de PvdA hier vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen op heeft aandrongen is vorige week een plan gelanceerd om mensen uit de schulden te krijgen, een plan dat al veel navolging krijgt in het land. 5000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn aan een baan geholpen. Straatvegers zijn in vaste dienst van de gemeente! Leegstand wordt bestreden. Nieuwe sociale woningen worden gerealiseerd in het Wijnhavenkwartier, op het KJ-plein, in Morgenstond. Mensen in armoede kunnen rekenen op hulp van de gemeente. Kinderen kunnen sporten en aan cultuur doen. Zij kunnen hun verjaardag vieren, ook als de ouders het geld niet hebben.

Op niet voorziene situaties speelt dit gemeentebestuur scherp in. Er wordt geïnvesteerd in het contact tussen politie, organisaties in de wijk en bewoners. Daarmee voorkomen we discriminatie en etnisch profileren. Investeer in de haarvaten van de samenleving, probeer elkaar te begrijpen en breng mensen bij elkaar. Dat maakt ook dat we als één stad nee zeggen tegen radicalisme, racisme en discriminatie.

Den Haag geeft 700 extra mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld een veilige plek. We zouden ook noodopvang kunnen bieden. Het is spijtig dat sommigen denken dat we dat niet aan kunnen. We zijn internationale stad van vrede en recht!

Gelukkig investeren we wel in inburgering, integratie en in de relatie met de buren. Want voor de PvdA heeft elke inwoner van de stad een status. De Haagse Status. En die Haagse status betekent dat iedereen een kans krijgt om te werken aan de eigen toekomst!

 

Uitdagingen voor de toekomst

Tegelijkertijd liggen er grote uitdagingen voor ons. Er zijn verschillen tussen wijken. Verschillen – tussen hoog en laagopgeleid; en tussen nieuwe Hagenaars en zij die hier al langer wonen – nemen toe. Van de economische groei profiteren lage inkomensgroepen onvoldoende mee. Sterker nog: het aantal banen voor hoger opgeleiden groeit, maar voor lager en middelbaar opgeleiden neemt het aantal af. 

De Haagse economie

Het economisch beleid van dit college scoort nog geen voldoende. Terwijl oplossingen voor het grijpen liggen. Vergroot de publieke investeringen die goed zijn voor wijken én tegelijkertijd banen opleveren. Verduurzaming en onderhoud van woningen, investeringen in straten en pleinen, extra handen aan het bed, een parkeergarage in Laak! Richt het Hoflandplein bij de Haagse markt opnieuw in! Goed voor de stad en voor mensen die een vak geleerd hebben. Wij zien graag dat het college komt met een versnellingsimpuls, maak werk met werk!

Nog altijd zitten veel mensen werkloos thuis. Dat is funest. Dan neemt je kans op een baan in de toekomst snel af: zeker als je jong bent of boven de 50. Neem meer mensen in dienst, zet in op bijscholing en stimuleer ondernemers hetzelfde te doen, bijvoorbeeld via social return.

Te vaak staat de taalbeheersing een baankans in de weg. Wij zien bij het college nog onvoldoende urgentie voor het belang van goede taalbeheersing. Het college zou moeten onderzoeken wat nodig is om de 90.000 mensen die laaggeletterd zijn in onze stad te bereiken. 

Wijken

Burundi versus Bohemen. De gezondheidsverschillen in de stad worden groter. In sommige wijken zien we aan den lijve dat gemeentebeleid bepaalt of een wijk door de bodem zakt, of niet. De PvdA-fractie heeft de afgelopen 6 maanden veel bezoeken afgelegd aan Mariahoeve. Doordat de gemeente de regie weer heeft gegrepen, in onderhoud is gaan investeren en sociaal heeft ingegrepen is voorkomen dat de wijk is afgegleden. Mariahoeve heeft de weg omhoog weer gevonden. BIT-teamleden, de mensen van de Kunstpost, van de kledingbank, het wijkberaad, Pimp Your Portiek, Buurthuis de Landen. Iedereen werkt er hard aan. Zie daar het belang van wijkaanpak die bewonersinitiatief versterkt, maar ook stevig ingrijpt als dat nodig is.

Veel sociale problemen zijn echter niet weg als je fysiek hebt ingegrepen. Wijkverpleegkundigen en jongerenwerkers kunnen je dat haarfijn vertellen. Maar zij zien niet alles. Alleen als mensen zelfvertrouwen terugwinnen kunnen we de neerwaartse spiraal keren. Dat begint bij vertrouwen in de instanties, van gemeente tot jeugdhulp, van thuiszorginstelling tot schuldhulpverlener.

Cruciaal voor het zichtbaar krijgen van de problemen achter de voordeur zijn het jongerenwerk, opbouwwerk en ouderenwerk. Bij verschillende gelegenheden heeft het college aangegeven dat het buurtwerk en het jeugdwerk op een impuls kunnen rekenen. In Mariahoeve – en in zo veel wijken meer – zie je dat het cruciaal is dat deze verbinders en aanpakkers er zijn; maar ook dat er te weinig zijn om de vaak zeer schrijnende problemen aan te pakken. Wanneer en hoe geeft het college gevolg aan de eerdere beloftes tot versterking?

Dienstverlening / zorg

De PvdA is bezorgd over de tienduizenden mensen zonder grote mond, rappe tong, grote familie of gewiekste mantelzorger die niet de weg naar hulp, ondersteuning of advies kan vinden. Waar mensen met een hoge opleiding en dito inkomen makkelijk in verzet komen tegen gemeentelijke besluiten is dat voor anderen veel lastiger. De PvdA wil een overheid die er voor iedereen is. De PvdA ziet het als een plicht om dit principe te verdedigen.

Vooral in de zorg gaat dit mis. Hulde voor de inspanningen die zijn gepleegd om jeugdzorg en Wmo op een goede manier in te richten. De ‘zachte landing’ is een juiste keuze geweest.

Geen juiste keuze is de keuze voor de stadsbrede aanbestedingen, voor marktwerking. Daarmee zadelen we mensen op met keuzestress waar zij niet op zitten te wachten. De toegang tot de zorg is onder de maat, zorgwekkend zelfs. Er is nog te weinig ruimte en tijd voor persoonlijk contact en samenwerking in de wijken. Is het college bereid om richting de begroting te kijken hoe het bereik van de voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning voor lastig te bereiken doelgroepen kan worden verbeterd? En samen met cliëntenraden en welzijn te komen tot een concreet plan?

Eerder dienden wij een motie in om de eigen bijdrage per direct tot 150 procent van het minimuminkomen te schrappen. Dat zou financiële barrières voor mensen wegnemen. Langs deze weg, het verzoek om in de brief die nog naar de raad komt over de eigen bijdragen, nadrukkelijk te kijken naar voorbeelden in het land – zoals bijvoorbeeld in de Drechtsteden en in Amersfoort – waarbij de eigen bijdrage wordt verlicht: voor specifieke inkomensgroepen en soms ook voor bepaalde vormen van ondersteuning. Graag die toezegging.

Woningbouw

Bij de begrotingsbehandeling diende de PvdA een motie in om de investeringen in betaalbare woningbouw op te schroeven. Het lange termijnplan met de agenda voor de stad en de woonvisie lijken niet voldoende woningen op te leveren om de snelle bevolkingsgroei bij te houden. Natuurlijk, bouwen wordt steeds duurder, de plek om te bouwen steeds schaarser.

Maar het alternatief is niets doen of te weinig doen. Dat betekent dat mensen te makkelijk in illegale en vernederende onderverhuurconstructies terecht komen. Dat ze veel te hoge woonlasten betalen. Dat er niets terecht komt van de fatsoensnormen die we hanteren voor de kwaliteit van woningen.

De PvdA doet een beroep op het college om te versnellen. Vergroot de planvoorraad. Die is nu een kwart van wat nodig is! We gaan er vanuit dat de 18 mln. beschikbaar voor betaalbare woningen inmiddels is besteed. Is dat ook zo? Hoe zorgen we er voor dat aan de grote vraag naar betaalbare woningen wordt voldaan? Hoe zorgen we voor voldoende plannen, ook vanaf 2018? Kan dit niet sneller? Hoe maken we meer middelen vrij om te bouwen. En concreet: wanneer start de herstructurering in Moerwijk en Spoorwijk?  

Teveel geld op de planken

Enkele zaken over de Voorjaarsnota en de route richting de begroting. Het college houdt een zeer ruime reserve aan. Veel groter dan aan het begin van de coalitieperiode, terwijl de risico’s op tegenvallers afnemen. De Gemeentelijke Accountants Dienst constateert daarnaast dat jaarlijks 180 mln. euro reserve minder wordt ingezet dan gepland. Elk jaar weer. In deze tijd kan en mag het college het geld niet op de plank laten liggen en de raad hier volledig buiten laten. De PvdA wil juist extra investeringen in de stad. Wij vragen het college daarom om minimaal als kader voor de begroting de reserveomvang van het begin van deze periode aan te houden. Daarmee wordt nu 30 mln. extra vrij gespeeld. Investeer dat. Bekijk hoe we de structurele vrijval in de bestemmingsreserves – 180 mln. dus – kunnen gebruiken om te investeren. In woningbouw, onderhoud, verduurzaming. Straten en pleinen. In banen voor zij die het nodig hebben. 

De PvdA gaat er vanuit dat het college er alles aan doet om het onderwijsachterstandengeld wel uit te geven. Dat daarnaast het overgebleven dak en thuislozengeld wordt uitgegeven, aan een permanent geopende nachtopvang bijvoorbeeld.

#1DenHaag

De PvdA wil mensen in de stad grip geven op hun eigen toekomst. Wij mogen als volksvertegenwoordigers op de schouders staan van ruim een half miljoen mensen die zich ieder op hun eigen manier inzetten voor de mensen om hen heen, voor onze stad. Vanuit het besef dat samen de schouders er onder zetten, nu eenmaal werkt. Met respect voor elkaars achtergrond, met solidariteit met mensen die het minder hebben en met oog voor de kracht in onze Haagse samenleving.