Door op 4 april 2016

Gemeentebestuur gaat aan de slag met PvdA-plannen Moerwijk

Het gemeentebestuur van Den Haag heeft vandaag gereageerd op het ‘Plan Moerwijk’ van de PvdA om de wijk een flinke ‘boost’ te geven. De sociaaldemocraten zijn verheugd met de grote aandacht van het stadsbestuur voor Moerwijk. Het gemeentebestuur gaat o.a. mensen bekender maken met minimavoorzieningen, er komen extra taallessen in de wijk en er komt een Servicepunt Arbeid.

Fractievoorzitter Martijn Balster: “Moerwijk is een van de meest kwetsbare wijken in onze stad. De gezondheid van de inwoners is slecht, de woningen zijn lang niet altijd van goede kwaliteit en er zijn te weinig voorzieningen. Het stadsbestuur laat zien dat zij deze problemen erkent en gaat aanpakken”.

U vindt de reactie van het gemeentebestuur op het Rapport Moerwijk hier. 

Het Rapport Moerwijk van de PvdA vindt u hier. 

Project Moerwijk

In december vorig jaar presenteerden de sociaaldemocraten na een intensieve periode van werkbezoeken en gesprekken, het ‘Rapport Moerwijk’. In de Marcuskerk in hartje Moerwijk bood de partij het ‘Rapport Moerwijk’ aan aan stadsdeel-wethouder Baldewsingh. De PvdA deed in het rapport tientallen concrete voorstellen op het gebied van werk, armoedebestrijding, woningverbetering, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid.

Vicefractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven: “Op deze manier werken we aan de stad. We onderzoeken grondig welke problemen het grootst zijn in een wijk. We kijken hoe bewoners en gemeente samen met deze uitdagingen aan de slag kunnen. Dat vergt tijd en tientallen gesprekken en bijeenkomsten, maar het levert stevige oplossingen op. Met zijn allen maken we vervolgens werk van de uitvoering.”

De sociaaldemocraten gaan de komende weken met verschillende bewoners de reactie van het gemeentebestuur bespreken. Van Nieuwenhoven: “De Moerwijkers hebben het hart op de tong en dat helpt ons deze plannen nog concreter en beter te maken. Daarom stappen we deze maand op de fiets naar Moerwijk om de acties te bespreken met de inwoners van de wijk”. Binnenkort zal de collegereactie in de raad worden besproken.

2016: Project Mariahoeve

De nieuwe werkwijze is de PvdA goed bevallen. Op dit moment is de partij in Mariahoeve eenzelfde onderzoek aan het doen. Het ‘Rapport Mariahoeve’ wordt nog voor de zomer verwacht.

Wonen

De PvdA is met name blij dat het gemeentebestuur weer plannen gaat maken voor het verbeteren en vergroten van de woningvoorraad. PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash: “Dat is echt keihard nodig. Wij zijn blij dat er nieuwe woningen bij gaan komen en het college de herstructurering weer ter hand gaat nemen. De voorraad betaalbare woningen moet omhoog, zowel voor mensen met een laag- als een middeninkomen. Dat gaat leiden tot een goede impuls in de wijk.” Dit mag echter niet ten koste gaan van de bestaande sociale voorraad, deze zal dringend moeten worden verbeterd. Dat betekent dus dat de sociale voorraad daadwerkelijk vergroot zal moeten worden. Ramnewash: “Goed om te zien dat het gemeentebestuur inziet dat er een dringende behoefte is aan herstructurering van de woningbouw. Maar wat we missen is daadwerkelijke actie. We hebben ook gevraagd om een duidelijke investeringsagenda in de wijk met aandacht voor een renovatie- en isolatieplan. Bewoners hebben zich onlangs nog terecht beklaagd over de schimmel, het slechte onderhoud en de gehorigheid van de woningen in de wijk. Actie is nodig, en wel direct.”

U vindt de reactie van het gemeentebestuur op het Rapport Moerwijk hier. 

Het Rapport Moerwijk van de PvdA vindt u hier. 

Gezondheid

Uit de Gezondheidsmonitor van GGD Haaglanden blijkt dat inwoners van wijken met achterstand, waaronder Moerwijk, minder lang in goede ervaren gezondheid leven dan inwoners van wijken zonder achterstand. “Het is daarom teleurstellend dat er in de reactie van het college geen voornemens zijn de gezondheidsverschillen te verminderen”, aldus PvdA-woordvoerder zorg Martijn Balster, “We moeten zorgen dat we inzicht krijgen in deze problematiek en een plan van aanpak opzetten om deze verschillen in onze stad te verbeteren. Het kan niet zo zijn dat omdat je in Moerwijk woont je waarschijnlijk niet gezond oud kan worden.” Het gemeentebestuur heeft toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken hoe de verbinding tussen het WMO-loket en het wijknetwerk versterkt kan worden. Van groot belang voor de wijk om kleine, vertrouwde plaatsen voor ontmoetingen en dagbesteding op peil te houden in Moerwijk.

In Moerwijk is er bovengemiddeld sprake van psychische problematiek en probleemgevallen. Het is volgens de PvdA dan ook teleurstellend dat er in de reactie daar weinig oog voor is.

Dit geldt ook voor onze suggestie met betrekking tot het verstrekken van folders van welzijnsorganisaties in andere talen. Het komt nu regelmatig voor dat Hagenaars die de Nederlandse taal niet beheersen niet de hulp (zoals schuldhulpverlening, welzijnsvoorzieningen, zorg, etc.) kunnen vinden die ze nodig hebben, waardoor ze nog verder op achterstand raken. Volgens de PvdA is het beter om informatiefolders te vertrekken in andere talen. Deze gezinnen kunnen dan op tijd hulp krijgen, waarna vanuit een stabiele basis kunnen worden geïntegreerd en aan het Nederlands worden gewerkt.

Veiligheid

Het percentage mensen dat zich soms onveilig voelt ligt in Moerwijk hoger dan gemiddeld in Den Haag. Gemiddeld geven bewoners in Moerwijk een 5,9 voor de veiligheid in hun buurt. Er wordt verder geïnvesteerd in de samenwerking tussen de ondernemers in de winkelgebieden in Moerwijk. Daarnaast is er een convenant in voorbereiding om de overlast op de Jan Luykenlaan en de van Baerlestraat te verminderen, waarin onder meer afspraken staan over handhaving, toezicht, branchering en leegstandsbeheer.

De veiligheid wordt onder meer bevordert door te investeren in het jeugdbeleid. Het streven is om op korte termijn op ieder politiebureau een medewerker van het CJG te plaatsen, om de preventieve werking en het overleg te optimaliseren. PvdA-woordvoerder veiligheid Martijn Balster: “Dit zijn goede maatregelen. Maar we hebben ook in ons rapport gewezen op het probleem van ex-criminele jongeren. Te vaak worden ze heen en weer geslingerd tussen scholen, het behalen van een startkwalificatie en onduidelijkheid over de mogelijkheden van het verkrijgen van een VOG.”

Leefbaarheid

Vergeleken met Den Haag als geheel geven bewoners van Moerwijk een lager rapportcijfer voor de woonomgeving, een lager rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt, en zijn ze minder vaak tevreden over de sociale en fysieke kwaliteit van de buurt.

De gemeente heeft in het kader van het Wijkprogramma de afgelopen maanden gesproken met bewoners, het BIT-team, de bewonersorganisatie en andere actieve partners in de wijk. PvdA-woordvoerder leefbaarheid Lobke Zandstra: “Goed dat er met iedereen is gesproken in de wijk, buurtbewoners weten precies wat er speelt. Samen met bewoners en actieve organisaties is er nu een lijst van prioriteiten opgesteld op het gebied van veiligheid en handhaving. Ik ben blij te zien dat er nu een meldpunt voor en door bewoners komt voor het melden van onveilige situaties en de aanpak van fietsendiefstal. Zo moet het, samen met elkaar maken we de stad beter.”

De PvdA is minder tevreden met de reacties op het organiseren van activiteiten en een wijkschouw. De verantwoordelijkheid wordt duidelijk gelegd bij de bewoners en betreffende organisaties, maar de gemeente zou hier wel een rol in kunnen spelen met het oog of het naar wens het verloopt en kunnen adviseren in verbeterpunten.

U vindt de reactie van het gemeentebestuur op het Rapport Moerwijk hier. 

Het Rapport Moerwijk van de PvdA vindt u hier.